SAL7342, Act: R°244.6-V°244.1 (374 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°244.6-V°244.1  
Act
Date: 1448-01-22

Transcription

 by 
It(em) de voirs(creven) gehuyssche kinnen(de) hae(r) voe(r) de voirs(creven) scepen(en)/
dat zij ande(re)n wilen voir scepen(en) va(n) loeven(en) de(n) voirs(creven) h(ere)n/
gheerde brieve bekindt hebben vand(er) so(m)me(n) va(n) vi[c] r(insche) guld(en)/
eens ter manissen des selfs h(ere)n gheerts te betalen ende
//
dat zij dat oft meer de(n) selve(n) h(ere)n gheerde wael sculd(ich)/
ware(n) so va(n) geleende(n) ghelde so van co(m)me(r) die de selve h(er)/
gheert voir hen gegoude(n) hadde en(de) van goede(n) die zij van/
de(n) selve(n) h(er) gheerde hadden gehadt duechdelijc so(n)der e(n)nige/
fraude nochtan hadde hij hen de selve so(m)me tot der voirs(creven)/
so(m)me(n) toe van ii[c] l guld(en) r(ijnsch) quijtgescouwe(n) op dat de selve/
jan nae zijn gelegentheit sijn ande(re) schulde(re)n dien hij sculd(ich)/
ware soude moege(n) betalen also de selve gheert dede in p(rese)ncie/
vande(n) selve(n) scepen(en) en(de) boden beyde de voirs(creven) p(ar)tien dat also/
hoge te nemen alse zij v(er)mochte(n) ende name(n)t oec op/
haer bescheidenheit ende manne waerheit dat de voirscr(even)/
schout was duechdelijc de(n) voirs(creven) h(e)r(e)n gheerde toebehoiren(de)/
sond(er) e(n)nige fraude oft argelist Begherde(n) d(aer) o(m)me de selve/
gehuyssche dat de voirs(creven) her gheert haer brued(er) ende/
zwagher vande(n) alre gereetsten dat zij hadde(n) oft hebbe(n)/
mochte(n) op dese we(re)lt betaelt en(de) v(er)nuecht mochte worde(n)/
en(de) d(aer) toe dat dierick va(n) langrode en(de) goort van cauwelille/
die geleit zijn met scepen(en) br(ieve) van loeven(en) tot zeke(re)n goed(en)/
hen gescape(n) zijnde toe te come(n) de(n) voirs(creven) h(ere)n gheerde met/
te(n) selve(n) beleide int seker sette(n) dat hij te(n) alre yerste(n)/
en(de) te(n) beste(n) besorcht moege worde(n) aen de selve goede zijn/
pe(n)ninge voirs(creven) te gege gecrige(n) so v(er)re zij dat e(n)nichssins/
gedoen selen co(n)ne(n) En(de) wes zij d(aer) inne oft mede gedaen/
selen hebbe(n) d(aer) af hebben de voirs(creven) gehuyssche gekint dat zij/
d(aer) mede te vrede(n) sele(n) sijn nu en(de) tot ewige(n) dage(n) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick