SAL7342, Act: R°327.1-V°328.1 (478 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°327.1-V°328.1  
Act
Date: 1448-03-29

Transcription

2019-04-24 by Pieter Soetewey
It(em) joes me(n)nekens van dormale soen jans wilen me(n)nekens in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van bruede(re)n symoen van/
boekenrode meest(er) en(de) pete(re)n moens co(n)versen vande(n) godshuyse van meeghdendale/
bij oplyntre inden name en(de) van wegen des selfs godshuys thof ende de/
goeden des voirg(enoemd) godshuys gelegen te groet haller mette(n) huyse(n) hove(n)/
wynnen(de) lande bossche beemden euselen en(de) met zijne(n) toebehoirte(n) gelijc/
tvoirs(creven) godshuys de selve goede ald(aer) houden(de) es te houden te hebben/
en(de) te wynne(n) van halfm(er)te voirleden dat was int jair xiii[c] xlvii/
ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc d(aer) na v(er)volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynne(n)/
om en(de) voe(r) hond(er)t sessen(de)sestich mudden corens goet en(de) payabel d(er) mate(n)/
van haller alsulcx pachts alse op de voirs(creven) lande jairlijcx wassen sal/
sinte andries misse apostels te betalen en(de) te groit haller te leve(re)n int/
voirs(creven) hof telken t(er)mine als v(er)volghde schout It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) joes alle de voirs(creven) goeden en(de) lande sond(er) fraude sal houden ende/
wynne(n) also v(er)re die bepaelt sijn en(de) de registe(re)n des voirs(creven) godshuys begripe(n)/
ende oft yemant hem dair inne stoet maecte en(de) metten rechte soe/
sal tvoirs(creven) godshuys hem dair af ter hant staen en(de) dat pue(re)n jegen de/
reengenoten vanden selve(n) goeden Ite(m) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne/
tvoirs(creven) lant laten sal tsijne(n) afscheide(n) alsoe hijt bevant tsijne(n) aencomen/
te weten vanden voirs(creven) lande xxviii boende(re)n voir den wynt(er) art besaeyt/
met wynt(er)coren ii(½) boende(re) besaeyt met mertsch(er) even(en) iii boende(re)n besaeyt/
met grauw(er) erwiten xxxii groet roeden besaeyt met crucken iiii groet/
roede(n) besaeyt met bonen x boende(re)n tweewerf geackert vii boende(re)n eens/
gheackert iii(½) boende(re) niet gheackert en(de) xxv boende(re) brake al eens/
gheackert van welken xxv boende(re) de selve wynne bevant d(aer) af/
xvi groet roeden besaeyt met raepsade wel en(de) loflijc gemest bove(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne noch hebbe(n) de thiende ald(aer) toebehoe(re)nde den voirs(creven)/
godshuyse sijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde elcx jairs om xxv mudden core(n)s pacht/
en(de) mate voirs(creven) ten voirs(creven) t(er)mine van s(in)te andr(ies)misse te betale(n) en(de) int/
voirs(creven) hof te leve(re)n alle jae(re) en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout [en(de) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) inhale(n) op sijne(n) cost alle alsulke(n)/
erfpacht als de tvoirs(creven) goidsh(uys) te haller en(de) d(aer) omtrent heffen(de) es en(de) d(aer) af altijt/
den selve(n) goidshuyse goede wettige rekeni(n)ge en(de) betalinge doen] Item/
sal de voirs(creven) wynne jairlijcx betalen de voirs(creven) t(er)mijn duren(de) den cloeste(re)/
van heylishen x dossijne tarwe(n) gelijc tvoirs(creven) cloest(er) van meghde(n)dale/
die jairlijcx sculdich es vande(n) beemde gelegen buyte(n) den mue(re)n vanden/
voirs(creven) hove It(em) noch iiii mudden spelten der cap(it)len van sinte b(ar)tholomeeus/
te ludic en(de) alsulken coren oft pacht alse tselve godshuys den arme(n)/
dair omtrent jairlijcx sculdich es sond(er) afslach van des voirs(creven) es Ite(m)/
es vorwerde dat de voirs(creven) wynne alle tstroe hoy vrucht allen den buyte(n)/
pacht thiende(n) comen(de) en(de) toebehoe(re)nde totden voirs(creven) hove int hof bri(n)gen
//
/
sal en(de) dat met zijne(n) beesten etten en(de) te meste make(n) en(de) dmest op/
tvoirs(creven) lant vue(re)n tslants meeste(n) p(ro)fijte It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande(n) wynne(n) en(de) werve(n) sal wel en(de) loflijc/
gelijc reengenoten It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde op de voirs(creven) lande ten meesten p(ro)fijte cope(n) hale(n) en(de) vue(re)n/
xxv voede(r) mergels Item sal de voirs(creven) wynne jairlijcx leve(re)n m(ijn)/
vrouwe(n) vande(n) voirs(creven) godshuyse twee hamele(n) ind(er) weerde(n) van tween/
rijnschen gulden(en) Item sal de voirs(creven) wynne jairlijcx int voirs(creven) hof/
leve(re)n thien hond(er)t walme(re)n goed en(de) costbair om de huysinge vanden/
voirs(creven) hove d(aer) mede te decken(e) mett(er) ande(re) stoffen tot dien behoe(re)nde en(de)/
soe wa(n)ner men dien v(er)dect sal de voirs(creven) wynne de wercliede(n) den/
montcost geve(n) en(de) m(ijn) vrouwe sal de dachue(re)n betale(n) It(em) sal de/
voirs(creven) wynne sijne(n) t(er)mijn due(re)nde de mue(re)n vande(n) voirs(creven) hove/
houde(n) alsoe hij die bevonde(n) heeft mair oft godshuys die/
dade bat repare(re)n soe sal de voirs(creven) wynne die voirtaen alsoe/
houde(n) en(de) alsoe laten in goede(n) state ende oft men aen de huysinge/
vande(n) voirs(creven) hove behoefde te ty(m)me(re)n datme(n) maken mochte op/
twee dage(n) dat sal de selve wynne doen make(n) en(de) behoefde/
mens meer dair af soude m(ijn) vrouwe de dachue(re)n betale(n) en(de) de/
wynne sal den montcost geve(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijcx/
op de voirs(creven) goede(n) setten hond(er)t poeten en(de) die voe(r) de beesten/
wel verwae(re)n en(de) hij sal oic alle de goede(n) betuynt bevreet/
en(de) begrecht houde(n) en(de) die alsoe late(n) te sijne(n) afschede(n) It(em) sal de/
voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houde(n) ene(n) co(n)vers gelijc me(n) in/
voirlede(n) tijde(n) gewoenlijc es geweest en(de) dair voe(r) sal de voirscr(even)/
wynne hebben de p(ro)vende van broede en(de) heringe gelijc/
ene(n) co(n)verse welke(n) co(n)vers als hij rijden sal in orboe(r) vande(n) voirs(creven)/
godshuyse de voirs(creven) wynne leve(re)n sal een p(ar)t It(em) soe wat scade(n)/
bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn aen de huysinge ald(aer) gesciede die/
toequame bij ocsuyn des voirs(creven) wynne(n) die sal de selve wynne/
den voirs(creven) godshuyse oprichten ten prise van goede(n) ma(n)ne(n) [ende oft die scade toequame van wegen des voirs(creven) godsh(uyse) dair af soude oic m(ijn) vrouwe hem rastoir doen en(de) dat oprichte(n) oic ten prijse van goede(n) ma(n)nen] It(em) sal de/
voirs(creven) wynne op sijne(n) cost ontfaen de gewoenlike(n) giften ons/
gened(ichs) he(re)n tsh(er)togen uutgescheide(n) in orloge en(de) in rysen It(em) sal de/
voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) met huer(er) familien ontfaen gelijc/
dat tot heer toe gewoenlijc es geweest It(em) de voirs(creven) wynne/
en sal gheen bosch mogen houwe(n) noch afdoen vroeg(er) dan te seve(n)/
jae(re)n noch gheen willigen mogen truncken voird(er) [vroeger] dan te iiii jae(re)n
//
/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne niet en sal tvoirs(creven) hof noch de/
goede dair toe behoe(re)nde voert mogen uutgeve(n) sonder consent van/
m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) mair die houden sijne(n) t(er)mijn duren(de) na uutwijzen/
van desen brieve It(em) es vorwerde en(de) ond(er)sproken of alsoe wae(re) dat/
de selve wynne aen de voirs(creven) goede(n) e(n)nige scade hadde oft lede/
van tempeeste oft gemeyne(n) orloge dat god v(er)huede(n) moet dair/
af sal m(ijn) vrouwe den selve(n) wynne richtinge doen gelijc ande(re)/
he(re)n p(re)laten en(de) p(re)lat(er)ssen hue(re)n wynne(n) ald(aer) bove(n) en(de) benede(n) doen/
selen na usaigen en(de) costume(n) vand(er) secundarie kerken van ludic/
It(em) es oic vorwerde dat de voirs(creven) wynne alle de strate(n) grechte(n)/
en(de) wat(er)leyde(n) omtrent de voirs(creven) goeden liggen(de) alsoe maken ruyme(n)/
en(de) vegen sal datme(n) dair doe(r) gerieflijc met wagen en(de) getouwe(n)/
trecken en(de) vae(re)n moge en(de) dat gheen clachte(n) oft becroen [vande(n) goede(n) liede(n)] d(aer) af en/
come It(em) sal de voirs(creven) wynne op dat hem gelieft moge(n) aenveerde(n)/
en(de) opheffen alsulken chijs alsme(n) den selve(n) godshuyse ald(aer) sculdich/
es en(de) dair af meye(r) sijn en(de) hebben gelijc ande(re) wynne(n) dair/
af tot heer toe gehadt hebbe(n) en(de) dair voe(r) sal hij mote(n) betale(n)/
allen den chijs en(de) co(m)mer uutden voirs(creven) goede(n) jairlijcx gaende alsoe/
in tijts dat den selve(n) godshuyse mids gebreke van betalingen dair/
af gheen scade en come behoudelijc in desen dat de voirs(creven) wynne/
gheen recht hebben en sal in alsulken cap(uynen) als me(n) den voirg(eruerde)/
godshuyse ald(aer) sculdich mach zijn mair sal die den voirs(creven) godshuyse/
inhalen en(de) ald(aer) bewesten h(ier) na volght de taxacie vande(n) goede(n)/
en(de) have(n) int voirs(creven) hof wezen(de) de welke de voirs(creven) wynne bekent/
heeft dat hij die alsoe ontfange(n) heeft en(de) dat hij ten eynde/
van sine(n) voirs(creven) t(er)mijne alsoe laten sal te weten inde(n) yersten vii/
p(er)de(n) met ii wagen(en) iii pair lede(re)n en(de) met allen hue(re)n getouwen/
iii plagen en(de) ii eeghde(n) met hue(re)n toebehoirte(n) getaxeert op lxxi/
gulden rijnsch It(em) iiii zoegen i beer xvii ande(re) vercken(en) getaxeert/
op xvii gulden rijnsch It(em) iiii zoegen i beer xvii ande(re) verken(en) getaxeert/
op xvii guld(en) rijnsch It(em) iii coye en(de) i veerse getaxeert op/
viii gulden rijnsch inde welke m(ijn) vrouwe voirs(creven) koese hebbe(n)/
sal It(em) ii hane(n) xv hynne(n) iiii bedde(n) iiii p(aer) boecken en(de) iiii saergen/
niet getaxeert It(em) ene(n) groten cop(er)en pot wegen(de) xxviii l(ib)r(a) It(em)/
ii herinc vate ii thyne(n) x houte(n) scotele(n) x lepelen i stortbat/
ii riecken i scuppe i mesthaerk i bicke i houte(n) scoepe i dosine/
vat i nuwe(n) wan ii vleghele(n) oic niet getaxeert ende alle dese/
vorwerde(n) condicien en(de) geluften (et)c(etera) h(ier) af sijn borgen des voirs(creven) wynnen
//
/
als p(ri)ncipael sculde(re)n onbesund(er)t en(de) on(ver)scheyde(n) en(de) elc voir al jan en(de) m(er)ten/
de lantmete(r) van dormale gebruede(re)n robbrecht me(n)nekens soen wile(n)/
henricx pet(er) me(n)nekens sijn soen daneel sevena(n)t jan sevena(n)t sijn soen b(ar)tholome(us)/
vand(er) eycken en(de) pet(er) van mere et p(ri)mus It(em) de voirs(creven) wynne/
en(de) sijn borgen voirg(enoemd) hebben geloeft iden gevalle dat e(n)nich van hen/
storve dat zij in die stad die also sterft ene(n) ande(re)n gelike(n) man ter/
manissen vanden voirs(creven) bruede(re)n oft e(n)nich van hen bringe(r) des briefs voe(r)/
scepen(en) van loven(en) bringe(n) selen die de voirs(creven) vorwerde(n) ind(er) maten/
gelijc desen brief begrijpt gelove(n) sal te volvue(re)n voirt hebbe(n)/
geloeft de voirs(creven) p(er)sone alsoe wale de pri(n)cipael alse de borgen/
en(de) elc van hen en(de) gesekert alse goede ma(n)ne(n) in recht(er) eedt/
stad dat zij met gheenre hande scepen(en) br(ieve) van loven(en) van bruess(el)/
noch ande(re) die gemaect sijn oft gemaect mogen worden tegen/
de vors(creven) geluften of e(n)nige van dien en selen doen wercken noch/
laten wercken nyeman(de) wie hij zij en(de) al w(er)t dat yemant/
dat doen woude dat zij dat selen doen afdoen alsoe dat den/
voirs(creven) godshuyse in hue(re) volvullinge van des voirs(creven) es d(aer) af/
gheen acht(er)deel last noch co(m)mer come(n) en sal pynnoc miles/
willemair m(ar)tii xxix vide(licet) f(eria) sexta post festu(m) pasche
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick