SAL7342, Act: R°48.2 (79 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°48.2  
Act
Date: 1447-07-29

Transcription

2020-01-01 by Pieter Soetewey
Van jakop marike/
Want wout(er) va(n) vertrike en(de) wout(er) va(n) ov(er)beke na(tur)like die na de(n) rechte/
d(er) stad va(n) loeven(e) geleit zijn tot den goede(n) have en(de) erve jans va(n)/
vertrike sone jans wile(n) van v(er)trike brued(er) des voirs(creven) wout(er)s voir/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) inde banc aengesproke(n) hadde(n) jacoppe(n)/
marike van heddeignez voir hond(er)t en(de) i grype xl pl(a)c(ken) pay(abel)/
voir elke g(ry)pe gerekent die de selve jacop marike de(n) voirs(creven) wilen/
janne va(n) v(er)trike sculdich bleve(n) was va(n) montcoste als de selve/
geleide seyde(n) dat bleeck bijde(n) boeke(n) en(de) gescrifte(n) des selfs wile(n)/
jans die d(aer) af ware(n) D(aer) op de selve jacop he(n) v(er)antw(er)dende met/
alrehande redene(n) boot te(n) ut(er)sten sijne(n) eedt dat hij de selve so(m)me/
de(n) voirs(creven) wile(n) ja(n)ne wel betaelt hadde hem binne(n) sijne(n) leven(en) en(de)/
he(m) niet sculdich bleve(n) en ware en(de) oec dat hem d(aer) na de voirs(creven)/
jan de sone d(aer) af quite gescouwe(n) hadde hoopte dat hij met dier/
eedt gestaen soude(n) de(n) voirs(creven) aensprekers (con)t(ra)rie houden(de) Was/
gewijst met dese(n) worde(n) na aensp(ra)ke en(de) v(er)antw(er)de(n) va(n) beyde/
p(ar)tien waert dat jacop sijne(n) eedt dade so hij gebode(n) hadde dat/
hij d(aer) mede gestaen soude Welke(n) eedt de voirs(creven) jacop te(n) naeste(n)/
dage va(n) rechte dede en(de) volquam p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) ex(cep)[to]/
py(n)noc milite julii xxix
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-19 by Agata Dierick