SAL7342, Act: V°275.5-V°276.1 (419 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°275.5-V°276.1  
Act
Date: 1448-02-10

Transcription

2018-12-19 by Pieter Soetewey
Item willem van daelhem woenen(de) te daelhem in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de)/
bekynt dat hij genome(n) heeft van he(re)n henricken cleynjans geheten van/
cappendale scholast(er) van hugarden en(de) prochiaen van aetrode thof/
des selfs he(re)n henricx gheheten sprochiaenshof mette(n) huyse(n) hoven/
wynnen(de) lande bogarde beemden eeuselen en(de) metter thiende(n)/
van aetrode in nate(n) en(de) in droeghen en(de) ande(re)n hue(re)n toebehoirte(n)/
uutgenome(n) dat de capelaen ald(aer) schuldich is te hebben(e) gelijc/
dat ande(re) wynne(n) tselve hoff metter thienden hier voe(r)tijden/
ghehadt ende ghehouden hebben te houden te hebben en(de) te wynne(n)
//
van sinte jans misse baptisten naestcomen(de) eenen t(er)mijn van vi jae(re)n/
lang vervolgen(de) elx jairs dae(re)n bynnen o(m)me lvii gulden(en) peters d(er)/
mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n (et)c(etera) oft de werde d(aer) af in ande(re)n goede(n)/
ghelde half te lichtmisse en(de) half ts(in)te jansmisse te betalen(e)/
den voirs(creven) henr(icke) quolibet ass(ecutu)[m] Item is vorwerde dat de/
vors(creven) wynne de vors(creven) goede wynne(n) en(de) werve(n) sal gelijc/
reengenoete(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die laten tsijnen afscheide(n)/
gelijc hijse vant tsijne(n) aencomen en(de) allet stroo vande(n)/
voirs(creven) goeden en(de) thiende comen(de) sal hij int vors(creven) hof moete(n)/
bringhen en(de) dair af met sijne(n) beesten mest maken en(de)/
dat mest op dlant vande(n) vors(creven) hove vue(re)n tslants meeste(n)/
p(ro)ffijte Item en sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande noch/
thiende nyemande moghen uutgeve(n) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
dan met consent des vors(creven) he(re)n henr(ick) en(de) sal de vors(creven)/
wynne de huysinge vande(n) vors(creven) hove houden van wande/
vand(er) onderster rijkelen ned(er)wijt en(de) d(aer) toe jairlijcx leve(re)n/
ii[c] en(de) l walms o(m)me de huysinghe d(aer) met te decken(e)/
en(de) alsmen d(aer) [die] ald(aer) verdect verdect sal de wynne den/
montcost geve(n) en(de) h(er) henr(ick) de dach ue(re)n betale(n)/
en(de) oft d(aer) e(n)nige gate inde wande oft dake/
gebroken oft gewaet worde(n) dieme(n) op eene(n) dach/
soude moge(n) toe maken dat sal de vors(creven) wynne/
moete(n) doen toe maken op sijne(n) cost sond(er) [dair] af yet/
af te slane Item oft de vors(creven) wynne e(n)nige oude boeme/
op de vors(creven) goede staende uuthyeuwe oft afdade dat/
hij d(aer) voe(r) voe(r) elcken boem setten oft plante(n) sal twee/
leven(de) poten vande(n) selve(n) arnde Item is ond(er)sproken/
dat h(er) henric bynnen den vors(creven) hove sal doen maken
//
een koeken(en) en(de) een came(re) elc met eend(er) schouwen tusschen dit/
en(de) van s(in)te jans misse naestcomen(de) over een jair Item sal/
de vors(creven) wynne alle den chijs uut den vors(creven) goeden gaende ten/
behoirlijken tijde vallen(de) moete(n) betale(n) in afslage vander/
vors(creven) so(m)men sond(er) e(n)nich wederseggen inde est fideiussor/
d(i)c(t)e coloni will(el)m(u)s de buetschoe(re) et p(ri)m(us) wynge/
willem(air) febr(uarii) x
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick