SAL7342, Act: V°388.1 (582 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°388.1  
Act
Date: 1448-05-21

Transcription

2020-04-29 by Pieter Soetewey
Item het sijn comen te rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) henric/
vanden steene die na den rechte der stad van loven(e) geleydt es tot eene(n) beemt/
he(re)n gielis van ertrijke priesters geheeten den gheerbeemt houden(de) iiii dach(mael)/
luttel myn oft meer alsoe dien geleg(en) es inde prochie van oplyntre inde/
beemde acht(er) co(m)mene op de rivie(r) aldair ter eenre zijden en(de) jan van putchey/
ter ande(re) aldair de voirs(creven) jan een aensprake dede met sijnen gelev(er)den voirspreke/
seggen(de) dat hem alse momboir lijsbeth lantmete(re) sijns wijfs volgen sal ende/
sculdich zijn te hebben inden voirs(creven) beemt sijns wijfs kints gedeelte aengesien/
dat dien beemt comen wae(re) van he(re)n woute(re)n wijlen [de] lantmete(re) priest(er)s die/
gerecht oem was der voirs(creven) lijsbetten ende al woude de voirs(creven) henric seggen oft/
doen seggen dat de voirs(creven) he(r) wout(er) wijlen den voirs(creven) he(re)n gielize den voirs(creven)/
beemt v(er)cocht hadde en(de) dair inne gegoet soe en wae(re) die guedinge van/
gheenre werden want die gesciedt wae(re) inden doode bedde des voirs(creven) he(re)n wout(er)s/
zee(r) zieck wesen(de) ende cleyn kennisse hebben(de) dwelc alsoe niet en behoirde te/
gescien hopen(de) midts dien de voirs(creven) jan dat hem sijns wijfs kints gedeelte/
inden voirs(creven) beemt volgen sal gelijc voe(r) geruert es en(de) des getroest hij/
hem [wale] tot den rechte dair op de voirs(creven) henric met sijnen voirsprake alligeerde/
seyde dat hij met alsulker aensprake v(er)doelt wae(re) aenden voirs(creven) beemt want/
het wae(re) waer dat de voirs(creven) h gielis den voirs(creven) beemt wel ende wettelijc/
gecocht hadde jegen den voirs(creven) wijlen he(re)n woute(re)n ende wel betaelt ende/
hofguedinge dair af de vand(en) voirs(creven) he(re)n woute(re)n ontfangen na alle pointen/
van rechte vand(en) hove dair tvoirs(creven) hem goed es gelegen en(de) dat de selve/
h(er) woute(r) den voirs(creven) beemdt voe(r) der voirs(creven) guedinge besadt als zijn erve/
en(de) dat hij wel mechtich was dien te beco(m)me(re)n dwelc de voirs(creven) henric/
boodt te thoenen ende metten mynsten dair hij niet lijden mochte inden/
rechte hopen(de) dair o(m)me de voirs(creven) henric dat hem ende sijnen beleyde den/
voirs(creven) beemt volgen soude en(de) des getroeste hij hem [wel] tot den rechte alsoe/
dat he(re)n scepen(en) van loven(e) den voirs(creven) henricken wijsden tot sijnen thonisse/
ende ten dage van thoenen thoende de voirs(creven) henric met scepen(en) ende ande(re)/
goede ma(n)ne alle tghene des hij hem in sijnen v(er)antw(er)den hadde v(er)meten/
ende dair toe dat de voirs(creven) wijlen h(er) wout(er) voir der voirs(creven) guedinge den/
voirs(creven) beemdt hadde beseten ov(er) xx en(de) xxx ja(r)en en(de) dagen en(de) dair boven/
soe dat de voirs(creven) he(re)n scepen(en) van loven(e) [ter manissen smeyers] gewijst hebben voe(r) een vo(n)nisse/
dat alsulken aensprake als de voirs(creven) jan van putchey gedaen heeft tot/
den voirs(creven) henricken dat die den selven henricken noch zijnen beleyde/
gheen onstade doen en soude p(rese)ntib(us) witte wynge willem(air) hortbeke/
maii xxi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick