SAL7343, Act: R°106.1-V°106.1 (185 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°106.1-V°106.1  
Act
Date: 1448-09-03

Transcription

2019-08-08 by Henri Brandenburg
Item na zeke(re) vo(n)nissen onlanx te weten(e) julii xiii lestleden bij scepen(en)/
van loven(en) geweesen tusschen janne den cuype(re) der stat knape van loven(en) die/
naden rechte der selver stat comen ende beleit is bij twee beleiden totten goede(n) have ende erve jans wilen de vvijt deen bynnen den leven(e) des selfs jans/
en(de) dand(er) nae sijnd(er) doot gemaect op deen zijde peter en(de) henric de vijt/
gebrued(er)s des voirs(creven) wilen jans met janne moens hue(re)n swagher in/
dande(re) alse vanden goeden int gemeyne comen sijnde vand(er) sijden des/
vors(creven) wilen jans en(de) oic in so(m)meghen deele vercreghen luyden(de) alsoet/
register in des(er) cam(er)en vanden selven date uutwijst Es comen op heden/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(en) peter de vijt voirs(creven) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
vors(creven) in de banck en(de) sprack aen een stuck lants gelegen te duffle/
gheheten tveldeken metten tween stappen [neve(n) de(n) goede(n) des goidshuys va(n) tongerloe] dwelc onlancx met/
erweten gestaen heeft seggende dat dat goet leen wa(r)e en(de) dat/
wilen de voirscreve(n) jan sijn brueder [dat] te leene te houden plach vande(n)/
here van eghmont en(de) voe(r) vanden jonch(e)r va(n) wesemale als hij was/
here des lants van mechlen en(de) alsoe hadde hijt voert te leene/
ontfanghen nade doot des selfs sijns brueders Welcke pointe(n)/
hij boet te thoenen hopende wair hij die pointen gethoenen conste/
dat hij [hem] dit volgen soude ende dat de vors(creven) jan de cuypere/
dair aen verdoolt wa(r)e en(de) des getroest hij hem ten rechte/
sunderlinge hoepte hij dat de kynnesse hier af comen soude/
inden hof om elcken te hebben dat hij vangoedts en(de) rechts/
weghen sculdich wa(r)e te hebben Op dwelc de vors(creven) jan de/
cuypere die yerst tvo(n)nisse voirgeruert dede lesen he(m)/
verantwerdende seyde dat ja(n)ne de vijt dese goede toebehoirde(n)/
t(er) tijt als hij sterf en(de) wa(r)e dair uut gestorven als uut/
sijnen prope(re)n goede dwelc oic bleeck want uut actien/
van dien yesch de selve peter recht inde voirs(creven) goede seyde/
oic voirt dat hij aenderwilen den selven pete(re)n van sijne(n)/
[dese(n)] goeden gep(rese)nteert hadde te comen te rechte voir den/
raide ons gened(ichs) he(re)n en(de) dair en wouts de selve peter
//
niet aennemen en(de) also versocht bij inde macht van sijne(n) scepen(en)/
brieven ende gewijsden vo(n)nissen gehouden te worden alsoe dat/
ten uutersten nae meer reden(en) te beyden sijde(n) bij p(ar)tien gealligeert/
de h(er)en scepen(en) van loven(en) bleven vo(n)nislijc bij alsulken wijsdom/
ende vo(n)nisse als voe(r) van desen gewijst was p(rese)ntib(us) omnib(us)/
scabinis sept(embris) t(er)cia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer