SAL7343, Act: R°94.6-V°95.1 (170 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°94.6-V°95.1  
Act
Date: 1448-09-23

Transcription

2019-04-16 by Henri Brandenburg
It(em) jan van troenbeke woenen(de) te houdert sone wile(n) jans voir hem en(de)/
lijsbette(n) reers sijne(n) wive in deen zijde laureys [jan] en(de) aert zijn sone(n) [te wete(n) de selve jan p(ri)us ema(ncipa)[t(us)]] die hij/
heeft vander selv(er) lijsbette(n) met henr(icke) va(n) schoelant hare(n) zwagher als/
man en(de) mo(m)boir ka[tlij]ne(n) va(n) troenbeke [zijn wijf] docht(er) des voirs(creven) jans ende zuster
//
d(er) voirs(creven) gebruede(re)n die de selve henr(ic) tot dese(n) gelooft heeft te/
v(er)vane in dande(re) zijn voir hen hare(n) erve(n) en(de) nacomelinge(n) met/
malcandere(n) ov(er)come(n) en(de) eens worde(n) des hier na genoempt steet/
ende v(er)claert Ierst heeft de voirs(creven) jan de vad(er) geco(n)senteert/
en(de) gewillecoirt dat de selve zijn kijnde(re) en(de) jan oec zijn sone/
brueder zijnre kijnde(re) voirs(creven) die va(n) al des hier na volcht so/
va(n) het de(n) selve(n) janne de(n) jonge(n) mach aengaen ghelooft es/
v(er)vange(n) te worde(n) en(de) in dien te hebbe(n) dat hij de condicie(n)na bescreve(n) voir scepene(n) sal believen en(de) gelove(n) ter stont [ter stont] aenv(er)de(n)/
selen en(de) te henw(er)t neme(n) alle de erflike onberuerlike goede hoe/
danich die zijn oft te wat plaetse(n) gelege(n) die de voirs(creven) vad(er) en(de)/
moeder op de(n) dach va(n) heden besittende zijn het zij inde p(ro)chie va(n)/
houd(er)t van nurode va(n) tielt va(n) rillair oft elswair inde(n) lande va(n)/
brabant uutgesceyde(n) de stucke(n) hier na gespecificeert die de/
voirs(creven) gehuyssche vader ende moed(er) sele(n) behoude(n) om hare(n) vryen/
wille mede te doene Ierst ii(½) dach(mael) lants also zij belege(n) zijn inde/
p(ro)chie va(n) rode bove(n) coels va(n)der varent gelege(n) tussce(n) de(n) goede(n)/
arts comeling(en) en(de) wout(er)s vand(er) riviere(n) Item (½) boend(er) lants alsoet/
belege(n) es inde selve p(ro)chie voir arts kyps tussce(n) de(n) goede(n) h(ere)n/
jans va(n) he(re)ntals en(de) arts le(m)mens It(em) i boend(er) lants alsoet/
belege(n) es inde p(ro)chie voirg(eruert) tussce(n) de(n) goede(n) arts kyps ende/
arts le(m)mens voirg(enoemt) Item i huys en(de) hof alsoet belege(n) es te nurode/
inde keyaerts hoeve tussce(n) de(n) goede(n) henr(ix) vand(er) berct en(de) jans/
bauts It(em) v dach(mael) lants gelege(n) inde p(ro)chie va(n) nurode voirs(creven) tussce(n)/
de(n) goede(n) jans (christ)ine(n) en(de) de strate al(daer) It(em) i boend(er) eeussels gehete(n)/
the(m)meken tussce(n) de(n) goeden jans cloet en(de) de(n) goede(n) des voirs(creven) jans/
die zijn kinde(re) sele(n) ov(er)hebbe(n) It(em) eene(n) beempt mette(n) bloeken/
gehete(n) pitheyenbeempt tussce(n) de(n) goede(n) wouters vand(er) riviere(n)/
in beyde(n) zijde(n) It(em) noch eene(n) beempt d(aer) neve(n) gelege(n) gehete(n) de(n)/
heselbeempt neve(n) de(n) goede(n) d(er) jonffr(ouwe) va(n) diest It(em) eene(n)/
beempt also hij gelege(n) es acht(er) slistige(n) tussce(n) de rivie(r) gehete(n)/
de motte en(de) slistige(n)velt It(em) (½) dach(mael) beempts inde(n) rege(n)bemt/
in i(½) dach(mael) beempts mede toebehoiren(de) woute(re)n daneels gelege(n)/
neve(n) de motte voirs(creven) It(em) een beemdeke(n) alsoet belege(n) es/
aende hoveycke? It(em) ix halste(re)n rocx erfs pachts aen en(de)/
op huys ende hof der kindere(n) willems loenijs gelege(n) te houd(er)t
//
tussce(n) arde ende reyne(re) reers gebruede(re)n Item ii crone(n) erflijc aen en(de)/
op zeke(re) goede jans vos te tielt gelege(n) Item (½) boend(er) bosch gelijc dat/
belege(n) es inde leempoelhoeve neve(n) de(n) goede(n) arts le(m)mens Item i/
dach(mael) bosch gelege(n) te netelbeemde inden boensbosch neve(n) henr(icke) myelis/
It(em) omtrent i vierdel wijng(ar)ts gelege(n) te houd(er)t tussce(n) ja(n) bauers/
ende heyn cloet It(em) alle de goede gelegen te goerbroec inde/
p(ro)chien van wynge en(de) va(n) libbeke sond(er) dat de selve kijnde(re)/
d(aer) aen hen e(n)nich recht sele(n) v(er)mete(n) Het en ware dat de voirs(creven)/
vader en(de) moed(er) na hue(r) beyd(er) doot hen dat geliefde(n) te laten/
maer de(n) eene(n) meer dan den ande(re)n vande(n) selve(n) kinde(re)n en sele(n) zij/
binne(n) hare(n) levene noch na hue(r) doot d(aer)af niet moege(n) v(er)sien noch/
gheve(n) Midts welke(n) ov(er)geve(n) van goeden bijde(n) voirs(creven) vader en(de) moed(er)/
also gesciedende de voirs(creven) kijnde(re) gelooft hebbe(n) en(de) gelove(n) elc na zijn/
avena(n)t te wete(n) va(n) zijne(n) vie(re)ndeele de(n) selve(n) hoe(re)n oud(er)s en(de) de lancste/
levende va(n) hen jaerlijcx te sint jansmisse te leve(re)n ter hare(n) huyse/
d(aer) sij woenachtich sele(n) wese(n) in e(n)nich vande(n) voirs(creven) p(ro)chien/
dusentich mutsarde alsulke alsme(n) te houd(er)t jaerlijcx maect q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m]/
Voirt sele(n) zij afdoen volcomelijc en(de) also v(er)nuege(n) de so(m)me hier nae/
genoemt die de voirs(creven) hue(r) vad(er) sculdich en(de) tacht(er) es en(de) aen de/
p(er)sone d(aer)me(n) dat aen belang es also dat de voirs(creven) hue(r) oud(er)s voirtmeer/
dair af ongelast blive(n) Ierst aen willem vand(er) roest iiii rid(er)s lijfpe(n)sien/
metten pachte v(er)loepe(n) en(de) te v(er)schine(n) Item ii rijders [lijfpensien] aen joes baten/
Item xiii guld(en) rijnsch en(de) v mudde rocx die hij schuldich es/
de(n) proefst [pyta(n)cie] va(n) ghempe [percke] Item xiiii lichte guld(en) te x stuv(er)s/
stuc die hij sculdich es lambrechte va(n) troenbeke Item iiii/
schilde die hij sculdich es de(n) proefst va(n) ghempe It(em)/
xii guld(en) inder werde(n) vors(creven) die hij sculdich es ja(n)ne egmans/
Item xxxiiii st(uvers) aen janne colen Item xliiii st(uvers) aen ye/
yvete(n) sweevers En(de) tes vorw(er)de oft de voirs(creven) kinde(re) vande(n)/
goede(n) die zij ov(er)hebbe(n) sele(n) e(n)nige woide(n) v(er)coepe(n) dat de/
voirs(creven) hue(r) vad(er) hen d(aer) toe hant en(de) mont sal leene(n) talle(n) tijde(n)/
sonder sijne(n) cost waert oec dat zij va(n) dien ond(er)linge e(n)nige/
deylinge maecte(n) die in dien sal hij oec tgelike doen als voe(r)/
Oec es vorw(er)de wa(n)t de voirs(creven) vad(er) so(m)mige vande(n) voirs(creven)/
goede(n) die ind(er) maniere(n) voirs(creven) de(n) voirs(creven) kynde(re)n ov(er)geg(even) zijn
//
gewo(n)ne(n) heeft tot de(n) besaeyen en(de) die bij besaeyen sal ende ande(re)/
besaeyt heeft dat hij va(n) dien de helicht vand(er) wynt(er)vrucht/
ten oechste naestcomende sal trecke(n) Welke poente(n) en(de) vorw(er)de(n)/
de voirs(creven) p(ar)tien malcandere(n) gelooft hebbe(n) op de manie(re) voirs(creven)/
vast en(de) gestentich te houde(n) lomb(ar)t abs(oloens) sept(embris) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer