SAL7343, Act: V°124.3-V°125.1 (216 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°124.3-V°125.1  
Act
Date: 1448-10-26

Transcription

2019-11-09 by Henri Brandenburg
It(em) goffijn sone heynema(n) van peleniez? in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekent/
dat hij genome(n) heeft van alarde van remersdale t hoff des selfs alarts/
gelegen te brehain bij marilez mette(n) huysen hoeven wynnende lande/
boeg(ar)den beemde(n) eusele(n) met allen hue(re)n toebehoirte(n) gelijc de wynne(n)/
die goede tot heertoe gehouden hebben Te houden te hebben/
ende te wynne(n) van alreheilege(n) misse naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van xii/
ja(r)en lanc v(er)volgende elx jairs dae(ren) bynne(n) om xliii mudde(n)/
core(n) d(er) maten van lo thiene(n) pachtarwe(n) goet en(de) payabel alsulc/
alsme(n) betaelt inden dorpe van marillez alle jaire tsinte andr(ies) misse/
apostels te betalen(e) ende deen helcht opden solde(r) des voirscr(even)/
alarts inde(n) voirs(creven) hove te brehain ende dande(r) helcht ind(er) stad van/
thiene(n) dairt den selven alarde gelieve(n) sal [op] cost ende last des voirs(creven)/
wynne(n) alst tot voere(n) te brehain voirs(creven) gemeten sal zijn te leve(re)n/
jarlix de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quoli(bet) dierste betalinge vande(n) voirs(creven)/
pachte ingaende van sint andr(ies) misse naestcomen(de) ov(er) i jair en(de)/
en(de) niet eer tot welken pachte voirs(creven) te hulpen de voirs(creven) wyn/
hebben sal een midde thiens dat van ouden tiden tot den voirs(creven)/
hove heeft behoirt Item sal de voirs(creven) wynne dragen op zijnen/
cost en(de) last alle(n) den chijs en(de) co(m)mer uut den voirs(creven) goede(n) gae(n)de/
ende de helcht vand(er) beden die de selve goede sculd(ich) zijn te gelden(e)/
alsoe dat de voirs(creven) alart dair af geen scade ende lijde en(de) sonder/
afslach vanden voirs(creven) pachte Item sal de voirs(creven) wynne jairlicx int/
voirs(creven) hoff leve(re)n iiii[c] walme(re)n en(de) die jairlix opde huysingen vande(n)/
voirs(creven) hove ten meeste(n) p(ro)fijte v(er)decken en(de) den werclieden d(er) af den/
cost gheve(n) ende alarde zijne(n) meest(er) voirs(creven) de dachue(re)n rekene(n) en(de)/
alle de stoffe dair toe behoe(re)nde met zijne(n) wagen ende p(er)de(n) halen
//
te zijne(n) laste Item sal de voirs(creven) wynne de huysinge(n) vande(n) voirs(creven) hove houde(n)/
vand(er) onderster rykelen nederwerts in goeden state Ite(m) sal de voirs(creven) alart/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde behouden tsijnen gerieve om te gebruycken(e) alsoe/
dicke alst hem gelieft de came(r) acht(er) tvyer boven ende de(n) p(er)tstal/
ond(er) thuyfhuys ende de voirs(creven) goffin sal den voirs(creven) alarde alsoe/
dicke als hij dair compt leve(re)n tstroe om zijn p(er)de mede te stroyen(e)/
ende hoye alsoe v(er)re als hijs heeft Oic sal hij hem even(en) z voe(r)/
zijn p(er)de sculdich zijn te geven(e) mair die den selve(n) zijne(n) [meest(er)] rekenen/
Ite(m) sal de voirs(creven) wynne ten leste(n) jaire laten drie boende(re)n gestort/
en(de) drie boede(re)n omgedaen wel ende loflijc Oic es clairlijck/
ondersproeken dat de voirs(creven) alart ten oeghste naescomen(de) die xviii/
boende(re)n corens sal moegen aenverden oft hem gelieft en(de) desgelijx/
sal hij moegen [doen] ten leste(n) jae(re) en(de) oft hij dat dade soe en soude/
de voirs(creven) wynne de goede niet sculdich zijn tontlasten van hue(re)n chize/
en(de) co(m)me(r) voirs(creven) dan van sint andriesmisse naestcomen(de) incluys ov(er) i jair/
Ende oft de selve alart dat alsoe dade soe sal hij de(n) voirs(creven)/
wynne leve(re)n xvi mudden core(n)s thiensche mate(n) voirs(creven) vande(n)/
selve(n) vruchten die hij ingedoen sal hebben om te sayen(e) en(de)/
te eten(e) welke xvi mudde(n) corens de selve wynne hem scul(dich)/
sal zijn wed(er) te geven te sijne(n) lesten jaire Item oft den voirs(creven) alarde/
geliefde sal de voirs(creven) wynne ten oeghste naestcomen(de) die xviii/
boende(re)n core(n)s staende op tvoirs(creven) goet moete(n) neme(n) bij scattingen van/
goeden manne(n) ende die wed(er) o(m)me laten te zijne(n) leste(n) ja(r)e/
alsoe goet ende waere(n) zij dan bet(er) dat soude de selve/
alart den wynne oprichte(n) en(de) waren zij arge(r) dat sal de/
wynne alarde opleggen Item sal de voirs(creven) de wynne allet/
stroe en(de) voesteringe(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) comen(de) int voirs(creven) hoff/
ette(n) ende slyten met zijnenp beesten ende te mest maken/
ende dat mest op dlant vanden voirs(creven) hove vueren Ite(m) sal/
de voirs(creven) wynne hebben alle doeft vanden boeg(ar)den en(de) weyde/
vanden bosschen in behoirliken tiden ende sasyne sonder zijne(n) meest(er)/
scade te doen(e) Item heeft de voirs(creven) alart den voirs(creven) wynne/
geleent iiii p(er)den met hue(re)n h(ar)nassche ene(n) wagen met zijnre/
toebehoirten twe ploege twe eeghden met hue(re)n toebehoirte(n) getaxeert
//
op xxxvii rinsche gulden(en) welke leveri(n)ge de voirs(creven) wynne zijne(n) meest(er) te(n)/
lesten jaire vanden voirs(creven) t(er)mijne ter estimacie(n) als bove(n) betale(n) en(de) leve(re)n sal/
Ite(m) noch heeft de voirs(creven) alart den voirs(creven) wynne geleent hondert schoeve/
veetzen ende vijftich scoeve groender erwten die welke de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) alarde wed(er) o(m)me ke(re)n sal ende leve(re)n Item heeft noch/
de voirs(creven) wynne alart de(n) voirg(enoemde) wynne geleent viii mudden/
corens d(er) mate(n) van thiene(n) voe(r) zijn broot coren dair af de selve/
wynne den voirs(creven) alarde wed(er) leve(re)n sal iiii mudden corens van sint/
andriesmisse naestcomen(de) ov(er) een jair ende dande(re) iiii mudden/
sal hij hem weder geve(n) van dien dage ov(er) twe jaire(n) v(er)volgende/
Ite(m) heeft de voirs(creven) alart noch geleent den voirs(creven) wynne xii m(ud)[de(n)]/
even(en) te xiiii dosijnen elc mudde gerekent van welke(n) xii m(ud)[de(n)]/
voirs(creven) de voirs(creven) wynne betalen sal den voirs(creven) alarde iiii mudden va(n)/
sint andriesmisse naestcomen(de) bynne(n) ene(n) jaire iiii mudde(n) van die(n)/
dage ov(er) twe jairen en(de) de leste iiii mudden bynne(n) drie jare(n)/
dair na v(er)volgende Item es vorwerde dat de voirs(creven) alart hebbe(n)/
sal tsint jans misse naestcomen(de) v dach(mael) raepsaets die/
opde voirs(creven) goede gewonne(n) zijn sonder de(n) voirs(creven) wynne dair in/
(e)enich recht te hebben Item ten lesten jaire vanden voirs(creven) t(er)mij(n)s/
mach de voirs(creven) wynne opde voirs(creven) goede saeyen v dach(mael) raepsaets/
oft dair omtrent ende dair mede zijne(n) p(ro)pe(re)n will doen sond(er)/
argelist ende alle dese voewerden (et)c(etera) pynnoc dormale oct(obris) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer