SAL7343, Act: V°90.2 (166 of 593)
Search Act
previous | next
Act V°90.2  
Act
Date: 1448-09-18

Transcription

2019-03-31 by Henri Brandenburg
Uutdien dat arnt der kynde(re)n niet tegenstaende zeke(re) vo(n)nisse(n) en(de)/
termijnacien teghen hem en(de) voir lodewijken goes gelopen met den/
welken de selve lodewijc schuldich is inde possessie van eenen/
stucke beemps te bliven dat den vors(creven) arnde toe te behoe(re)n plach/
ond(er) de banc van wobbekem gelegen achtervolgen(de) sijnd(er) leveringen/
die hij dair af met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) hadde [gedaen] voir/
ii(½) gulden(en) hellinghe die de selve lod(ewijc) met scepen(en) brieven/
van loven(en) dair op was heffende de selve goede heeft aenveert/
gemayet ende gehoyet sonder den selven chijs cost en(de) last co(m)mer/
op te leggen en(de) de p(ar)tien hier af te beyden zijden hier af/
op heden bijden raide vand(er) stat sijn geweest elc van het/
op doende tghene des hij meynde dat hem dienen soude/
moeghen Soe wairt naedien aengemerct de vo(n)nissen en(de)/
termijnacie(n) vors(creven) bij den raide vand(er) stat overdragen en(de) get(er)mijneert/
en(de) den vors(creven) arndt bevolen alse hij sijn mesgrijp voe(r) gep(er)pittreert/
geloeft hadde in handen vanden borg(er)meester te bete(re)n dat/
de vors(creven) lodewijc goes int vors(creven) erve peyselijc sal bliven totter/
tijt dat hij naeder stat recht van sijnen gebreken salsijn voldae(n)/
ende dat de vors(creven) arndt hem dair aen gheenssins hierenbove(n)/
hynder nocht ongebruyc doen en sal Ende want de vors(creven)/
arndt d(er) kynde(re)n over den vors(creven) principalen beempt tot ande(re)n/
erve dat bij daer aen liggen(de) heeft meynt geweeght/
te sijne en(de) de vors(creven) lod(ewijc) hem tgebruyc vandien wege ontkynt/
gehadt te hebben(e) oft met rechte sculdich te gedoege(n) soe is/
d(aer) af get(er)mijneert dat de vors(creven) arnt des weeghs niet gebruyken/
en sal voe(r) d(er) tijt dat hij dien den vors(creven) lod(ewijken) de vors(creven) goede mett(er)hant/
hebben(de) met rechte aengewonne(n) sal hebben t(er) plaetsen d(aer) dat behoe(re)n/
sal Act(um) cor(am) smacht substituto burgim(a)g(ist)ro et willem(air) burg(imagistro) ac aliis de/
(con)silio sept(embris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer