SAL7345, Act: R°211.1-V°211.1 (350 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°211.1-V°211.1  
Act
Date: 1452-01-21

Transcription

2019-06-29 by Chris Picard
Also als in questien en(de) gescillen comen zijn voe(r) den raide vand(er) stat/
henric cruypelant in deen zijde ende gheert cruypelant in dande(r)/
zijn bruede(r) die naden rechte d(er) stat van loven(en) comen es en(de) beleit/
tot den goeden gheerts wijlen cruypelant vader des voirs(creven) gebruede(ren) in/
dande(r) alse va(n) div(er)se schouden uutgeven(de) en(de) verleggen(de) die den voirs(creven)/
gheerde also hij seide gebrake(n) en(de) die hij soe voe(r) sijne(n) vader sijnder/
moed(er) soe voe(r) wilen janne cruypelant hue(re)r beider bruy[e]der hadde/
verleeght en(de) uutgegeve(n) Daer af hij een cedulle daer inne de/
p(ar)tien stonde(n) gespecificeert exhiberde meynde daendeel des/
voirs(creven) beleide aengele henrijcx zijns brued(er) mette(n) voirs(creven) beleide/
aen tgedeelte vand(en) goede(n) des voirs(creven) henr(ijcx) hem va(n) sijne(n) voirs(creven)/
ouders gebleve(n) te verhalen Op dwelc de selve henr(ic) hem/
verantwerden(de) dede segge(n) dat hij anderwilen bij middele va(n) goede(n)/
manne(n) van den gebreken inde(n) eysch des voirs(creven) gheerts sijns brued(er)s/
begrepe(n) en(de) allen ande(re)n ocsuyne die hij uut ocsuyne van des/
voirs(creven) es te hemwert mocht hebben volcomelijc en(de) altemale/
ware verenich verlijct en(de) beslicht in sulken mate(n) dat de/
voirs(creven) gheert den voirs(creven) henric sijne(n) brueder uut sijne(n) voirs(creven) beleide/
behoerlijke quijtancie soude gheve(n) en(de) geloefde te gheve(n) op also/
dat de selve henr(ic) de(n) selve(n) gheerde betalen soude en(de) vernuege(n)/
vier guld(en) rijders en(de) hem aff doen aende natuerlijke kinde(re) jans/
wijlen cruypelant huer(er) beyder brued(er) vi guld(en) peters die de/
selve gheert den selve(n) kynde(re)n sculdich was bieden(de) hier af/
behoerliken thoen hopen(de) dat waer hij die poente(n) gethoene(n)/
conde dat hem de voirs(creven) quijtancie van sijne(n) voirs(creven) brued(er)/
geboren soude En(de) vande(n) voirs(creven) so(m)me(n) d(aer) af p(rese)nteerde hij betalinghe/
te doene oft bewijsenisse nade(n) welcken de waerheiden des/
voirs(creven) henr(ijcx) werde(n) aengehoert die opentlic droeghen en(de) tuygden/
sijn vermet voirs(creven) Voegen(de) daer toe dat de voirs(creven) iiii stucken gouts/
wae(re)n rijd(er)s oft crone(n) en(de) dat een van die(n) die voirs(creven) henr(ic) den/
voirs(creven) gheerde sijne(n) bruede(r) daer in hue(re)r tge tegenwoerdich(eit) betaelde/
Noch cleerde(n) sij dat gheert de quijtancie also gegeve(n) sijnde opde(n)
//
voirs(creven) henr(icken) sijne(n) brued(er) gheen actie en soude behoude(n) het/
en wae(r) dat buyte(n) der cedulle(n) h(ier) ond(er)staende geinsereert/
en(de) voer geruert de voirs(creven) gheert e(n)nighe porcele meer/
verleeght oft uutgegeve(n) hadde dat hij daer aff over/
den selve(n) sijne(n) brueder soude blive(n) staende in sijnd(er) actie(n)/
van rechte Soe heeft de raet vand(er) stadt h(ier) nae get(er)mijneert voir/
redene en(de) recht in hue(re)n vollen raide dat de voirs(creven)/
gebrued(er) malcande(re)n voldoen sullen en(de) van malcande(re)n/
te voe(re)n [vreden] staen [na] des de waerh(eyt) gedrage(n) heeft Act(um) in pleno/
(con)silio januarii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer