SAL7345, Act: R°235.2-R°236.1 (397 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°235.2-R°236.1  
Act
Date: 1452-02-15

Transcription

2020-01-17 by Chris Picard
Cond zij alle(n) liede(n) dat jan lorain va(n) nethene(n) in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(d) bekint dat hij genome(n) heeft van h(er) ja(n)ne rosseal pete(re)n/
fabri meest(er) pete(re)n back
henr(icke) de longavilla en(de) ja(n)ne va(n) beesden/
rekene(re) d(er) cap(it)len van sint jans te luydick inde(n) name en(de) va(n) wege(n)/
der selv(er) cap(it)len de thiende d(er) selver beyde cleyne en(de) g(r)[o]te gelege(n)/
te nethen(en) mette(n) huyse(n) hove(n) wynnen(de) lande gehete(n) le coultu(r)e/
en(de) de(n) lande vand(er) motte(n) en(de) met derthien boende(re)n lants vand(en)/
goede(n) van froitmo(n)t mett(er) poellagien die de voirs(creven) he(re)n ind(en)/
voirs(creven) dorpe hebben Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van/
sint jansmisse bap(tis)[te(n)] dat wesen sal int jaer xiiii[c] liii eene(n)/
t(er)mijn va(n) ix jare(n) lang deen na dand(er) d(aer) na sonder middel/
volgende elcx jaers dare(n)binne(n) voir en(de) om c en(de) xliii/
m(ud)[de] corens [pacht en(de)] mate(n) va(n) nethen(en) alsulcx alse vande(n) voirs(creven) lande(n)/
en(de) thiende(n) come(n) sal te betale(n) deen helicht d(aer) af te kersmisse/
en(de) dand(er) helicht te paessche(n) en(de) te loeven(e) op de(n) solde(r) dairt/
h(er) ja(n)ne rosseal pete(re)n fabri meest(er) pete(re)n back meest(er) henr(icke) de/
longaville h(er) ja(n) van breda h(er) jan vync h(er) janne va(n) geldorp/
h(er) jacop va(n) warons meest(er) jor(ijs) borg(e) et joha ja(n)ne de beesde(n)/
voirs(creven) dairt hen [oft de(n) eene(n)] gelieve(n) sal alle jae(r) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] bij also dat de/
voirs(creven) wynne alle jae(r) voir kersmisse trecken sal te luydick om/
tvoirs(creven) core(n) jege(n) de voirs(creven) he(re)n te coepe(n) en(de) so wa(n)neer zij des/
coeps eens zijn sal de selve wy(n)ne deen helicht vanden/
ghelde dat d(aer) af come(n) sal betale(n) tons(er) liev(er) vrouwe(n) dage/
liechtmisse en(de) dand(er) helicht op sinte marcs dach d(aer) na volgende
//
en(de) tvoirs(creven) gelt op sijne(n) last te luydick leve(re)n op de rekenye/
d(er) voirs(creven) cap(it)len q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] En(de) oec jaerlijcx om c l(i)b(ra) amandele(n) alle/
jare te pape vastelavont te betale(n) en(de) te luydic op de rekenye/
d(er) voirs(creven) cap(it)len te leve(re)n oft de w(er)de d(aer) af gelijc de selve he(re)n/
dat ordinere(n) en(de) ov(er)comen sele(n) te(n) voirs(creven) t(er)mijne va(n) vastelavont te/
betalen q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] Ite(m) sal de voirs(creven) wynne noch jaerlijcx leve(re)n/
voir de voirs(creven) goede va(n) froitmo(n)t xxx m(ud)[de] spelte(n) d(er) mate(n)/
en(de) pacht va(n) luydic alle jare te paessce(n) te bet(alen) en(de) te/
luydick te leve(re)n op de greynier d(er) voirs(creven) cap(it)len de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne gheve(n) en(de)/
betale(n) alle jare op s(in)[t] steve(n)s dach de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
duerende op de voirs(creven) rekenye c en(de) lxvii cap(uyne) oft/
voir elke(n) cap(uyn) te(n) selve(n) tide betale(n) i(½) stuv(er) It(em) sal/
de voirs(creven) wy(n)ne noch gheve(n) en(de) bet(alen) op de voirs(creven) rekenye/
jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) op sinte marcx dach/
xx marc en(de) xiii s(cellingen) goets gelts voir elc m(ar)ct alsoe/
vele alse de he(r) va(n) brab(an)t t(er) voirs(creven) plaetse(n) gemeynlijc/
neme(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerl(ijcx) te(n) voirs(creven) t(er)mijn/
op de voirs(creven) rekenye geve(n) en(de) bet(alen) de(n) capellane vand(er)/
voirs(creven) kerke(n) va(n) wege(n) d(er) voirs(creven) he(re)n tons(er) liev(er) vr(ouwen)/
dage liechtmisse xx holl(anse) gul(den) voirs(creven) elke(n) gul(den)/
eene(n) ph(ilip)s scilt gereke(n)t en(de) de(n) roedrage(r) vand(er) voirs(creven)/
cap(it)len te(n) selve(n) tide (½) m(ud)[de] corens It(em) sal oec de voirs(creven)/
wy(n)ne geve(n) en(de) bet(alen) op de voirs(creven) rekenye op s(in)te/
marcx dach voir i bempt gehete(n) m(er)gets bempt/
alle jae(r) de(n) voirs(creven) t(er)mij(n) dueren(de) vi arnol(dus) guld(en)/
It(em) sal hij noch de(n) chijs va(n)de(n) voirs(creven) he(re)n te neth(en)/
op zijne(n) cost alle jare v(er)nuwe(n) en(de) eene(n) regist(er) oft/
chijsboec d(aer) af doen make(n) en(de) der voirs(creven) husinge houd(en)/
in goede(n) state va(n) wande en(de) va(n) dake op zijne(n) cost/
jaerl(ijcx) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) uutgenome(n) va(n) nuwen
//
wercke dwelc oft geboirde ald(aer) noot ware te make(n) de/
voirs(creven) he(re)n op sijne(n) hue(re)n cost soude(n) doen make(n) en(de) de selve/
huyse late(n) te sijne(n) afsceyde(n) gelijc hij die vinde(n) sal te sijne(n)/
aencome(n) sonder argelist En(de) es vorw(er)de w(er)t also dat binne(n)/
d(er) voirs(creven) thiende(n) oft goede(n) de voirs(creven) wy(n)ne e(n)nige scade/
hadde oft lede va(n) te(m)peeste oft gemeyne(n) orloge dat de/
voirs(creven) he(re)n he(m) d(aer) af rastoir doen sele(n) gelijc ande(r) he(re)n/
hue(re)n wy(n)nen en(de) thiendene(re)n bove(n) en(de) beneden doen sele(n) na/
costu(m)e van s(e)c(un)darie(n) kerke(n) va(n) luydic It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
op sijne(n) last drage(n) en(de) bet(alen) jaerlijcx de(n) selve(n) t(er)mij(n) dueren(de)/
alle chise en(de) laste uute(n) voirs(creven) goede(n) gaende Te wete(n)/
die rechte(n) gehete(n) tachedraticu(m) absoniu(m) gasterie(n) wijn broot/
wat(er) licht zeele en(de) alle ande(r) laste te(n) gewoenlike(n) tide(n) en(de)/
t(er)mijne(n) also dat midts gebreke va(n) betalinge(n) der selver/
de voirs(creven) he(re)n aen hue(r) goede voirs(creven) gheen schade en hebbe(n)/
noch d(aer) om lijde(n) en derve(n) It(em) sele(n) de voirs(creven) he(re)n alle/
jare eens de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) moege(n) sinde(n) eene(n) va(n) hue(re)n/
gedeput(er)de(n) op de voirs(creven) goede om die te vise(n)te(re)n de(n)/
welken de voirs(creven) wy(n)ne de(n) montcost met zijne(n) p(er)de(n)/
gheve(n) sal uutgenome(n) dat hij niet gehoude(n) zijn en sal/
he(n) enige(n) wijn te gheve(n) It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) goede jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mij(n) dueren(de)/
wel en(de) loflijc wy(n)ne(n) en(de) werve(n) sal en(de) oec bi(n)ne(n) de(n)/
selve(n) tide eens cusberlijc ov(er) meste(n) en(de) tstroe vande(n)/
selve(n) goede(n) en(de) thiende(n) comen(de) met zijne(n) beesten/
ette(n) in tvoirs(creven) hof en(de) te meste make(n) en(de) dmest d(aer) af/
comen(de) op de voirs(creven) goede vuere(n) tslants meeste(n) p(ro)fite/
also v(er)re alst behoeft en(de) tsurplus vande(n) stroe ond(er) de/
voirs(creven) thiende v(er)cope(n) en(de) n(er)gens els also dat ond(er) de selve/
thiende sal blive(n) It(em) en sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
goede noch thiende niet moege(n) voirt v(er)pachte(n) in/
al oft in deele sond(er) co(n)se(n)te d(er) he(re)n voirs(creven) In(de) est fid(eiussor)/
conrard(us) f(ilius) na(tura)lis d(omi)ni conrardi de elsloe milite q(uod) gener/
et p(rim)[(us)] jud(oco) absoloens willem(air) fe(bruarii) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer