SAL7345, Act: R°244.4-R°245.1 (416 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°244.4-R°245.1  
Act
Date: 1452-02-26

Transcription

2021-01-24 by Chris Picard
Cont zij allen lieden dat jan van troyon van ha(m)me in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekynt dat hij genomen heeft van henricken boelaert als geleit met/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden andries wilen thoomaes de/
wy(n)ninge des selfs wilen andries gelegen te ha(m)me metten huyssen/
hoven wy(n)nende lande beempden eeuselen en(de) allen hue(re)n toebehoerten/
gelijc hij die houden(de) es [was] vanden godshuysse van sinte nychasis te ryemen/
en(de) gelijc abeert van troyon die hier voermaels gehouden heeft Te houd(en)/
te hebben en(de) te wynnen van halfmerte lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse
//
jae(re)n lanc deen nae dande(r) sonder middel volgen(de) Elx jaers dae(re)nbynnen/
o(m)me en(de) voe(r) xxx g cronen te xl lx plecken burssegels tstuc/
deen helicht daer af te kersmesse en(de) dander helicht sint jans/
messe bap(tis)[te(n)] daer te betalen [den voirs(creven) henr(icken) oft jouffr(ouwen) katlinen weduwe des vors(creven) andries] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m]/
Item sal de vors(creven) wynne gheven alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
sesse r(ijns) guld(en) van goude goet en(de) gheve tot behoef vanden/
groeten honden tsh(er)togen van brabant en(de) i(½) r(ijns) guld(en) tot behoef/
der cleinder honden m(ijns) he(re)n voirs(creven) Item sal noch geve(n) de vors(creven)/
wynne alle jae(re) den meye(r) scepen(en) en(de) den vorste(r) va(n) ha(m)me/
op zijne(n) cost drie maeltijden Welke maeltijden en(de) vii(½) r(ijns) gul(den)/
voirs(creven) de vors(creven) wy(n)ne geve(n) sal sonder afslach vander principaelder/
so(m)me(n) vors(creven) Item es vorweerde en(de) ondersproke(n) oft de vors(creven)/
wynne de betalinghe vorg(eruert) liet verstriken en(de) dat de twee/
paymenten tderde verreecte verreicte dat in dien gevalle/
de vors(creven) henric de vors(creven) goede sal moegen aenveerden sonder/
dat de vors(creven) wy(n)ne d(aer) aen e(n)nich recht meer sal hebben Item/
es vorw(er)de dat de vors(creven) wy(n)ne de vors(creven) goeden te sijnen/
afscheiden bloet laten sal gelijc hij die nu vindt en(de) die/
wy(n)ne die nae hem comen sal sal de brake aenveerden/
te halfmeye te vo(r)e als de vors(creven) wy(n)ne te half merte/
daer na afscheiden sal It(em) sal de vors(creven) wynne bynnen den/
vors(creven) t(er)mijne de dweedeele vand(en) vors(creven) lande eens ov(er) mesten/
wel en(de) loflic gelijc zijnen reengenoeten bove(n) en(de) bened(en) It(em) sal de/
vors(creven) wy(n)ne de vors(creven) huysinge vand(er) underster rikelen neder weert/
houden wel en(de) loflic op zijne(n) cost en(de) alsmen aende vors(creven) huysingen/
metst oft deckt van ouden wercke soe sal de wy(n)ne den werclude(n)/
den montcost geve(n) en(de) henric sal die dachue(re)n bet(alen) It(em) sal de/
vors(creven) wy(n)ne alle jae(re) leve(re)n hondert walme(re)n goet en(de) cusbaer/
o(m)me de huysinge aldaer mede te decken Item sal de vors(creven) wy(n)ne/
alle thout walm en(de) leem datmen aende vors(creven) huyse behoeve(n)/
sal opt dwerc halen en(de) leve(re)n Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven)/
beempde tsijnen afscheiden laten wel en(de) loflic bethuynt en(de) bevreedt/
ter straten en(de) die van jae(re) te jae(re) ryolen en(de) vegen en(de) dlant laten/
ter herstraten gegreght en(de) bevredt also dat den vors(creven) henr(icke) gheen/
scade daer aen en geschiede It(em) alle weeke truncboeme mach de vors(creven)/
wy(n)ne truncken van drie jae(re)n te drie jae(re) o(m)me de vors(creven) beempde d(aer)/
mede te bevreden en(de) waert dat daer e(n)nige boeme v(er)droeghden oft
//
uutwayde(n) die sal de vors(crevn) wy(n)ne hebben en(de) voe(r) elken boem en(de) setten/
en(de) planten twee jonge poeten vanden selven arde It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne/
te zijnen lesten jae(re) de brake omdoen op een voe(r) en(de) een half boender/
op twee voren It(em) en mach de vors(creven) wy(n)ne bynnen zijn vors(creven) t(er)mijne/
de vors(creven) lande met hoervruchten en(de) de vors(creven) lande zullen bliven ten/
lesten jae(re) van zijnen t(er)mijne ten selven arde dat hij ze nu aenveert/
Item en sal de vors(creven) wy(n)ne gheen recht hebben inden bosch des voirs(creven)/
wilen and(r)iers dan alleene dat hij zijn beesten mach driven int/
hout dat vier jaer oudt es oft daer boven also dat hem daer/
af gheen scade en come en(de) oft hij d(aer) af scade hadde oft lede die soude/
de selve wy(n)ne den vors(creven) henr(icke) oprichten gelijc eene(n) vremde(n)/
en(de) wyesen opt vors(creven) bosch ekelen die soude de vors(creven) wy(n)ne half/
hebben Item sal de vors(creven) wy(n)ne alle jae(re) zijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
op de vors(creven) goede planten en(de) setten x poten It(em) al waert dat de/
voirs(creven) wy(n)ne e(n)nige scade lede van tempeesten oft gemeynen orlooghe/
dat sal hem de vors(creven) henr(ic) vergrutsen gelijc ande(r) pechtene(re)n hue(re)n/
wynnen boven en(de) beneden doen It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne den voirs(creven)/
henr(icke) een carweide doen met zijnen wagen(en) en(de) peerden tot loven(e)/
oft also v(er)re en(de) alle de vorw(er)den (et)c(etera) abs(oloens) abs(oloens) febr(uarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer