SAL7345, Act: V°153.1 (257 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°153.1  
Act
Date: 1451-12-10
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-01 by Chris Picard
It(em) wout(er) vande(n) putte jan spoelberch beyde va(n) werchte(r) ende machiel absoloens/
hebbe(n) geloeft ongesundert h(ere)n anthonise he(r) va(n) croy (et)c(etera) ende danieele vand(en)/
wande aut alter(i) dat zij janne vand(en) putte anders geheete(n) de witte nu/
t(er) tijt gevange(n) tot arscot sulc ende in dien hebbe(n) sulle(n) dat hij hem wed(er)o(m)me/
p(rese)nte(re)n ende leve(re)n sal gevange(n) bynne(n) der stad va(n) aerscot ende bynne(n) de(n)/
gevenckenisse des he(re)n aldair dant hem oft zijne(n) drossete alder best gelieve(n)/
sal bynne(n) den tweeste(n) sondage vander vastene(n) naestcomende te weten/
als men singht inde helige kercke reminisc(ere) ende mett(er) zonne(n) ongepoirtert/
ende ongevrijdt ende in alle der vuege(n) ende manie(re)n zo hij dair es opde(n)/
tijt va(n) nu Bekennende de voirs(creven) p(er)soene als voe(r) want soe dat hier/
inne e(n)nich gebrec wae(r) dat zij sculdich sele(n) zijn den voirs(creven) he(r) va(n) arscot/
oft zijne(n) drossete in sijne(n) name tot hue(re)n manisse(n) oft des eens va(n) hen/
alsdan te betale(n) die so(m)me van twee hondert vrancr(ijx) croene(n) als/
v(er)volghde scout dair voe(r) [sij] v(er)binde(n) hen hue(r) goet tege(n)woirdich ende/
toecomende gelovende voirt dat zij hen jege(n) de [dese] voirs(creven) gelufte en(de)/
scout ne(m)mermeer en sulle(n) behulpe(n) met e(n)nig(er) vrijheit hoedanich/
die zij verthien(de) van alle behulp dat zij hier jege(n) soude(n) moege(n) neme(n)/
niet jegenstaende e(n)nige onscout va(n) siecheide(n) gevanckenisse oft/
andersins des selfs jans vande(n) putte die hij oft yemant anders/
jege(n) die voirs(creven) saken soude(n) moege(n) sueke(n) oft allige(re)n Behalve(n)/
die doot alleene ende oft hij voe(r) den income(n) storve ende/
men bevonde dat hij te rechte tarscot geva(n)gen hadde geweest/
dat zij [dan] den voirs(creven) drossete redelike(n) vroentcost vand(er) tijt/
dat hij aldair gesete(n) heeft betale(n) sulle(n) Et duo p(ri)mi lye(mingh)[en]/
willem(air) dec(embris) deci(m)a
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure , Yannick De Meulder , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1 [onder akte V°153.1]
Date: 1451-12-13
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-01 by Chris Picard
It(em) jan vanden putte geheete(n) de witte heeft selve in p(er)sone geloeft te volcome(n) en(de) te voldoen/
alle de pointe inde(n) brieve voirg(eruert) gescr(even) staen(de) ende daer toe geloeft alle de p(er)sone/
voirs(creven) met he(m) geloeven(de) scadeloes tontheffen jud(oco) abs(oloens) wynge dec(embris) xiii
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure , Yannick De Meulder , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2 [onderaan de pagina eerste stuk]
Date: 1452-03-18
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-01 by Chris Picard
It(em) daneel vande(n) wande dross(e)[te] va(n) arschot in p(rese)nc(ia) heeft ja(n)ne vande(n) putte [en(de) sijne(n)] borgen/
voirs(creven) de voirs(creven) sake uutgesedt tot beloken(en) paessche(n) naestcomen(de) incluys om tot alsda(n)/
te bestaen in sulke(n) state als hijse voe(r) totte(n) sondage alsme(n) sinckt reminisse(re) reminisce(re)/
hadde uutgesedt witte willem(air) m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure , Yannick De Meulder , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Add. 3 [helemaal onderaan de pagina]
Date: 1452-05-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-01 by Chris Picard
It(em) de voirs(creven) dross(e)[te] heeft de voirs(creven) sake in alle d(er) manie(re)n voirs(creven) uutgesedt totte(n) heylige(n)/
sinxendage naestcomen(de) en(de) die(n) dach al cor(am) lye(mingh)[en] wynge maii q(uin)ta
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure , Yannick De Meulder , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Add. 4 [onderaan R°154]
Date: 1452-05-31
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-01 by Chris Picard
It(em) noch was bide(n) voirs(creven) dross(e)[te] de sake in ald(er) selv(er) manie(re)n uutgesedt tot s(in)[te] jansdage/
incluys cor(am) jud(oco) abs(oloens) willem(air) sdond(er)sdaigs voe(r) sinxen(en)
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure , Yannick De Meulder , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-08 by Jos Jonckheer