SAL7345, Act: V°153.2-R°154.1 (258 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°153.2-R°154.1  
Act
Date: 1451-12-11
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-08 by Chris Picard
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit joh(ann)em et/
warneru(m) d(i)c(t)os de ruweceal f(rat)res ad o(mn)ia et sing(u)la bo(na) mo(bilia) jacobi vande(n)/
broeke f(ilii) henr(ici) quondam vande(n) broeke ubicu(m)q(ue) locoru(m) sit(a) (con)sist(u)nt aut/
quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e ce(n)seant(u)[r] p(ro) c(er)t(is) recog(nicionibus) et p(ro)missionib(us) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um)/
lovan(iensium) quaru(m) tenor seq(ui)t(u)[r] in hec v(er)ba Cond zij eene(n) yegelike(n) dat
//
jacop vande(n) broeke sone henricx wile(n) vande(n) broeke va(n) piet(er)hain/
in jege(n)woirdich(eit) d(er) scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft va(n) janne en(de) warnie(r) de ruwecheal gebruede(re)n hue(r)/
hof gelege(n) te nordregnes met woeni(n)ge(n) huyse(n) hove(n) wynnen(de) lande(n) eeussele(n)/
bempde(n) bossche(n) en(de) ande(re)n hue(re)n toebeh(oerten) Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynnen/
va(n) sinte andriesmisse lestlede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) ix jare(n) lang v(er)volgen(de) elcx/
jaers d(aer)enbinne(n) om xxxvi sacke(n) corens goet en(de) payabel d(er) mate(n) van/
thiene(n) alle jae(re) tsinte andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te nordre(n)gnes/
te levere(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande wynne(n) en(de) werve(n) sal gelijc reengenote(n) bove(n)/
en(de) benede(n) en(de) de selve lande late(n) tsijne(n) afsceyde(n) gelijc hijse vant te sijne(n)/
aencome(n) It(em) es noch vorwerde wa(n)t de voirs(creven) ii gebrued(er)s de(n) voirs(creven)/
wy(n)ne geleent hebben de so(m)me va(n) xl pet(er)s te xviii st(uvers) stuc dat d(aer) af/
de voirs(creven) wy(n)ne xii pet(er)s vand(er) voirs(creven) so(m)me(n) betale(n) sal binne(n) de(n) yerste(n) iii/
jare(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] Hier ware(n) ov(er) ja(n) va(n) ov(er)wynge/
en(de) ja(n) va(n) haze(n)berge scepen(en) te loeven(en) Gedaen int jaer ons he(re)n duse(n)t/
vierhondert xlix opde(n) seste(n) dach va(n) septe(m)bri h(iis) int(er)f(uerunt) iud(oco) abs(oloens)/
willem(air) dec(embris) xi a(nn)[o] li
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-03-08 by Jos Jonckheer