SAL7345, Act: V°192.2-V°193.1 (310 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°192.2-V°193.1  
Act
Date: 1452-01-12
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-03-13 by Chris Picard
It(em) laurencius vande(n) eynde et qu(in)tin(us) de bullestrate(n) scabini/
de he(re)nt in p(rese)ncia test(abantur) exp(re)sse se int(er)f(uisse) ubi vill(icus) de he(re)nt/
med(iantibus) d(i)c(t)is scabinis de he(re)nt de ma(nda)[to] add(uxi)[t] ludovicu(m) roelofs/
ad o(mn)ia et sin(gu)[la] bo[na] i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria) gerardi quond(am) becke(re) sit(a) ap(u)[d]/
here(n)t et in (con)f(inio) ibid(em) in mans(ionibus) do(mi)[b(us)] curt(ibus) t(e)r(ris) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis/
et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)si(s) pro c(er)t(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in/
l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m) tenor seq(ui)t(ur) in hec verba Cond/
zij allen liede(n) dat gheert de becke(re) van herent in jegenwoirdicheide(n)/
der scepene(n) va(n) loevene gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat g hij genome(n)/
heeft van jouffrouwen mechtilden wend va weduwe huyghs wilen/
roeloofs hoir hof gelegen te herent metten huysen hove(n) en(de) met eene(n)/
twintich boenre winne(n)s lants ocht dair daeromtrint en(de) met vier/
boenre en(de) drie dachmalen eeusels luttel mi(n) oft meer Te houde(n) te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) van half merte naistcomen(de) tot eene(n) t(er)mijn va(n) thien/
jare(n) lanc deen na dande(r) staphans staphans sonder middel volgende/
Dats te weten de wynnende lanx elck lande elx jaers hie(re)nbinnen/
op de helicht vande(n) vruchte en(de) corens dat daer jaerlicx op wassen/
sal ende th toeghste als dat coren inde(n) bant sal zijn soe sal de/
voirs(creven) wynne der voirs(creven) jouffrouwen mechtilden helicht inde scuere aldair/
vueren eer hi tsine ruere(n) oft vuere(n) sal moghen en(de) toeghst als me(n) tvoirs(creven)/
coren in doen sal soe sal de voirs(creven) jouffrouwe mechtilt daer eene(n) knape bi/
setten die de voirs(creven) wynne den cost gheven sal also lange als dat/
dueren sal En(de) soe wanneer de voirs(creven) joufr(ouw) mechtilt hore helicht aldaer/
wilt doen dersschen soe sal de voirs(creven) wynne den dersschere den cost geven/
en(de) daer voe(r) sal de wynne caf en(de) crensen crensen behouden en(de) der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) mechtelt helicht gedorsschen wesende so sal hoe(r) jaerlijcx de voirs(creven) wy(n)ne/
tcoren daer af te loeve(n) leveren Voirt sal de voirs(creven) wynne der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
machtilden vande(n) beempde(n) aldair jaerlijcx geven den voirs(creven) termijn due(re)nde/

//
seve(n)e sevenentwintich hollantsche gulden van goude goit [en(de)] gheve te s(in)[te]/
mertensmisse te betalen alle jare den voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
alse vervolghende vervolgde schout Item sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx int/
voirs(creven) hoff levere(n) vijftich mandelen walmeren goet en(de) custbaer omme de/
huysinghe dair mede te decken en(de) soe wanneer men die aldair verdecken sal/
daer af sal de voirs(creven) wynne den wercluden den cost geven en(de) jouffr(ouw) machtilt/
de dachuere(n) Item is voirwerde dat de voirs(creven) wynne de huysinge aldair vander/
nederster rikelen nederw(er)t houde(n) sal en(de) doin maken van plecken also verre als/
sijn beesten dat breken selen ende alle de vrucht dat opt voirs(creven) goet jaerlijcx/
wassen sal dat sal de voirs(creven) wynne al int voirs(creven) hoff bringen ende mee mest/
dair af maken en(de) dat weder opt voirs(creven) lant vueren slands meeste(n) profite ende/
nergent eldere en(de) alle de willigen die daer verdroegen selen die sal die/
voirs(creven) wynne mogen afhoude(n) en(de) voer elcke verdroeghde willege twe poten/
weder setten en(de) allet doeft dat inden boegaert aldair wassen sal dat selen/
de voirs(creven) jouffr(ouw) mechtilt en(de) die wynne half en(de) halff deilen ende hebben/
en(de) dat op hoe(re)n ghemeyne(n) cost ter erden leve(re)n Ende de voirs(creven) wy(n)ne sal/
der voirs(creven) mechtilt hue(r) helicht van dien oefte te loeve(n) leve(re)n Noch es voirw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne der voirs(creven) jouffr(ouwe) mechtelden alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijne/
due(re)nde die drie voeder hoeys uut he(re)nterbroec dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) mechtilt/
den voirs(creven) wynne(n) aldair levere(n) sal met sijne(n) wagen en(de) perden tot hue(re)n huys/
te loeve(n) leve(re)n Oec sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx den voirs(creven) termijn/
due(re)nde vande(n) voirs(creven) lande voe(r) uut hebben en(de) behoude(n) een half dachmael lants/
gelege(n) aen de donkerstrate ende soe wes de selve wynne jaerlijcx daer/
op wynne(n) sal dat sal hy alleene tot zijne(n) profite behouden Ide(m) It(em) is/
voirwerde als vande(n) staken die come(n) selen vanden willegen staende int eeusel/
geheete(n) de wyden ende des gelijcxs de willegen de die staen int eeusel/
geheete(n) themelrike ja op datme(n) die houwt te behoelerliken tiden dat de/
voirs(creven) wynne die bringen en(de) leve(re)n sal opder voirs(creven) jouffr(ouwe) mechtilde(n) wijngaert/
binne(n) loeve(n) gelegen en(de) de voirs(creven) wynne en(de) sal binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne negeen/
eycken mogen truncken mer alle andere houte op de voirs(creven) goede staende uutgescheid(en)/
op de voirs(creven) twe eeusele sal die voirs(creven) wynne mogen truncken om sijn berringe/
daer af te make(n) ter mijnster sca schaden Noch es voirwerde alse de van/
alsulken twee boende(re)n lants alse de voirs(creven) jouffrouwe mechtilt liggen(de) heeft/
tusschen de vest va(n) loeven en(de) den roeselberch dat de voirs(creven) winne hoer/
die jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde wynne(n) sal mer jouffr(ouw) mechtelt sal hem/
den saet daer toe leve(re)n daer in die voirs(creven) wynne gheen recht hebben en/
sal en(de) alst coren daer af toeghste inde(n) bant zijn sal soe sal hoer die voirs(creven)/
wynne dat te loeve(n) leve(re)n tot hue(re)n [horen] huys daer voer hi tcaf dair af comen(de)/
weder hebben sal It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne jaerlijcx de(n) voirs(creven) termijne/
duerende der voirs(creven) jouffr(ouwe) mechtelt te loeve(n) bringen sal tot hoe(re)n huys met sijne(n)
//
wagen en(de) p(er)den alsulken wijn als jaerlijcx wassen sal opden wijngart gelege(n)/
opt velt van herent en(de) de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven) lande jaerlijcx den/
voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde wynne(n) en(de) werve(n) wael en(de) loflijc gelijc sijne(n) reenge/
noeten bove(n) en(de) beneden en(de) die late(n) ten inde vanden voirs(creven) sine(n) voirs(creven) termijne(n)/
gelijc hier na volght Dats te wete(n) sesse boende(r) met rogge besayt en(de) een/
boend(er) met ter tarwen besayt ende al op vier tideghe voren en(de) seven boende(r)/
en(de) een half stortten eens omgedain en(de) dander lant geheel en(de) voirtaen aen/
alle dande(r) goede ten ynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne late(n) gelijc hise vindt tot/
sine(n) income(n) Oic is vorwerde dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde/
gheen lant van buyten en sal moegen wynne(n) dan alleen sijns sijns selfs lant/
Ende alle desen voirwerden geloften en(de) condicien voirs(creven) hebbe(n) geloeft de voirs(creven)/
jouffr(ouw) mechtilt en(de) de wynne deen de(n) ande(re)n tallen tijden als die vallen en(de)/
veschine(n) selen te houden en(de) te voldoin en(de) telken termijne als vervolgde schout/
hier aff sijn borghen des voirs(creven) geerts alse p(ri)ncipaele sculde(re)n ongesundert en(de)/
ongesceiden jan vande(n) doerne willem lovewech en(de) symon vande(n) [bossche] alle va(n)/
herent welc borgen de voirs(creven) gh gheert hier af geloeft heeft schadeloes/
tontheffen en(de) vry en(de) los te houde(n) Hier over ware(n) jan de witte ende gielijs/
de rijke(re) scepene(n) van loeven gegheven en(de) ghedaen twintich dagen in/
januario int jaer ons he(re)n duysent vierhond(er)t en(de) x twelve [It(em) go(defri)[d(us)] roeloefs mych(aelis) kersmake(re) t(am)q(uam) ma(m)burn(us) do(micel)[le] machtild(is) e[(ius)] uxor lud(ovicus) roela(n)ts t(am)q(uam) ma(m)burn(us) do(micel)[le] marie e(ius) ux(oris) unacu(m) lud(ovico) roelofs unico et p(ro)x(imo) he(re)di do(micel)[le] roelofs p(re)sc(ri)pte cont(ulerunt) lud(ovico) roelofs p(re)d(i)c(to) h(as) l(itte)ras willem(air) col(onia) ja(nuarii) xii a(nn)[o] li] que(m)adm(odu)[m]/
quiquid(em) q(uo)d faciu(n)t wynge willem(air) januar(ii) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer