SAL7345, Act: V°215.5,R°217.1 (353 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°215.5,R°217.1  
Act
Date: 1452-01-26

Transcription

2019-06-28 by Chris Picard
Cond zij alle(n) lieden dat jaq(ue)min loncle als ov(er)man gecore(n) inder/
saken van gescille uutstaende tusscen her reyne(re)n van mulstede prieste(r)/
p(er)soen van leez met reyne(re)n van mulstede zijne(n) borge in deen zijde en(de)/
janne jannar met willem(me) droddeal alse geleit tot zijne(n) goede(n) binne(n)/
den tide vanden co(m)promisse voir scepen(en) van loeven(en) gemaect volcome(n)/
informacie vande(n) voirs(creven) sake(n) yerst gehadt zijn uutsprake gedaen/
heeft inder maniere(n) hierna volgende Inde(n) yerste(n) aengesien dbeki(n)ne(n)/
dat de voirs(creven) jan gedaen heeft en(de) der rekeni(n)ge(n) dair af gemaect/
loepende ter so(m)me(n) va(n) sesse g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) stuc en(de) xiii pl(a)c(ken)/
xlvii mudde en(de) een halster corens xvi mudde tarwe(n) xxxvii(½)/
/ mudde evene(n) drie mudde dravics en(de) ii halster spelte(n) die hij al noch alle/
ande(r) sake(n) tot den dage van hede(n) afgeslage(n) die hij de(n) voirs(creven) h(er) reyne(re)n/
tachter es Dat de selve jan ja(n)nar alle tcore(n) en(de) de vruchte(n) so/
v(er)re die nu ter tijt inder [zijnre] schue(re)n [te leez voirs(creven)] zijn op cost der selver sal doen dorssce(n)/
en(de) wa(n)nen en(de) datme(n) her reyne(r) dat sal late(n) en(de) doen volge(n) sonder/
dat yema(n)t and(er)s te leve(re)n in afslage der schout des voirs(creven) her reyners/
ende oft d(aer) inne gebrec ware dat dat core(n) oft die vruchte(n) de/
voirs(creven) schout niet en conste(n) v(er)stringe(n) dat dan de haeflike goede des/
voirs(creven) jans [bijde(n) selve(n) ja(n)ne] selen gebracht werde(n) wed(er)om te g(ra)nt lez om die te/
pe(n)nuwerde(n) so v(er)re die schout gedroege oft hij sal h(er) reyne(re)n alsulke(n)/
zeker en(de) borchtocht setten dat hijs conte(n)t en(de) tevrede(n) zij sond(er) argelist/
It(em) dat den voirs(creven) ja(n)ne om de pijne en(de) arbeit die hij de(n) voirs(creven)/
h(er) reyne(r) met zijne(n) wage(n) en(de) p(er)de(n) dicwile gedaen heeft vand(er) voirs(creven)/
schout te(n) afslage come(n) selen xviii m(ud)[de] core(n)s ii m(ud)[de] iiii(½) stier erwete(n)/
It(em) van dat de voirs(creven) p(ar)tie(n) anders deen de(n) ande(re)n te bethide(n) moege(n)/
hebbe(n) va(n) pijne(n) en(de) arbeyde oft anderssins (et)c(etera) tot de(n) dage van hede(n)/
Es zijn segge(n) en(de) uutsprake dat sij d(aer) af goede gevriende en(de) geslete(n)/
blive(n) selen sond(er) d(aer) af voirtane malcande(re)n te moeye(n) oft te vexe(re)n/
in e(n)niger maniere(n) cor(am) witte colonia ja(nuarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer