SAL7345, Act: V°246.2-R°248.1 (418 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°246.2-R°248.1  
Act
Date: 1452-02-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by Chris Picard
Het zijn comen te rechte inde banc te loven(e) henric boelaert/
in deen zijde en(de) henric van dyoen in dande(r) aldaer die voirs(creven) henric/
boelaert aensprac den voirs(creven) henr(icke) van dyoen Seggen(de) dat/
voertijden de selve henric van dioen afgehouwen hadde zeke(r)/
hout van eenen bossche toebehoe(re)nde janne rutgeerts tot/
welken goeden de vors(creven) boelaert geleit was en(de) noch es Alsoe/
dat ten uutersten tusschen hen beyden verdedingt was dat de/
voirs(creven) henr(ic) van dyoen voe(r) tselve hout den voirs(creven) henr(icke) boelart/
betalen soude xviii guld(en) pet(er)s daer af hij hen vestich(eit) hadde/
geloeft te doene met arnde beyaert die zijn dochter heeft/
die te betalen deen helicht te lichtmesse lestleden en(de) dander/
helicht te sinxen(en) naestcomen(de) Welke pointen henric boelaert/
boet te thoenen hoepende dat de vors(creven) henric van dyoen hem/
deen helicht betalen soude en(de) vand(er) ander helicht vestich(eit)/
doen en(de) al woude henric van dyoen seggen dat hij ind(en)/
voirs(creven) bosch gegoedt was en(de) dat hijt also hadde moeghen/
afhouwen soe seide henric boelaert dat die guedinge/
anders niet en was gedaen dan henric van dyoen tontslane/
vand(er) borchtocht die hij voe(r) den vors(creven) janne gedaen hadde/
aen vrancken de nausnyde(re) van twee mudden corens lijftochte(n)/
Daer voe(r) dat henric boelaert betaelt hadde xxvi rijders/
en(de) also den selven henricke geloeft en(de) als dat geschiede/
gaf henric van dyoen janne rutgheerts ov(er) de vors(creven) gued(inge)/
de welke jan rutgheerts vort gegeve(n) hadde te nieute/
zijnde den voirs(creven) henr(icke) boelaert Welken brief de selve henric/
te nieute zijnde inden rechte zijnde thoende hoepen(de) daer o(m)me/
dat hem die niet letten en soude Daer tegen henric van
//
dyoen antweerde ontky(n)nende de voirs(creven) vorweerde int geheele/
seggende dat hij de guedinghe vanden vors(creven) bossche janne/
rutgheerts niet overgegeve(n) en hadde o(m)me die te nyeute/
te doene en(de) al geliefde henric henr(ic) boelaert te segge(n)/
de guedinge gesciet te zijne o(m)me der lossinge(n) wille vand(er)/
voirs(creven) lijftocht dat en soude men niet bevinden maer hij wae(r)/
daer inne gegoedt ter meerder vesticheit van twee amen wijss/
wijns erflick die hij gecocht hadde tegen mychiele en(de) ja(n)ne/
rutgheerts om oft hij daer af niet vast en stonde dat aenden bosch/
te verhalen dwelc hij boet te thoenen ende want hij aen zijn/
guedinghe vanden wijne gebrec vonde hoepte hij dat aenden/
bosch te mogen verhalen en(de) dat hij inden gront bliven soude/
daer af hij possessie hadde also hij boet te thoenen en(de) der/
aenspraken ongehouden zijn op dwelc beyde de p(ar)tien de hue(re)n/
bethoene gewijst worden Ten dage van thoenen thoende/
henric boelaert de vorweerde vander geloeften in alre maten/
hij hem v(er)meten hadde Na desen dede henric van dyoen/
manen den laten vanden hove daer ond(er) dbosch gelegen es en(de)/
den scepen(en) van erps oft de voirs(creven) rutgheerts en(de) zijn sone hem/
inden bosch niet gegoedt en hadden Op dwelc henric boelaert/
dede seggen want vander guedinghe(n) brieve gemaect wae(re)n/
tprotecol daer af te nyeute gedaen en(de) de selve brieve ov(er)gegeve(n)/
wae(re)n henr(icke) van dyoen en(de) dat de selve henric uut dien p(ro)tecolle/
inde(n) brieve gecregen hadde onlanx leden met slincken aenbringen/
dat hij dede aende scepen(en) en(de) hue(re)n clerc aldaer nu zijnde Te/
weten dat hij zijn brieve daer af niet en soude hebben gehadt/
also henric boelaert boet te thoenen dat henric met zijne(n)/
thoene van dien niet vortvae(re)n en soude Vanden welken henr(ic)/
boelaert wert gewijst tzijnen bethoene en(de) ten dage van dien/
comen(de) thoende henric met eenen die scepen(e) was int/
jaer xli als de guedinge aen hem ov(er)brieft was en(de) noch es/
en(de) met eenen ande(re)n die doen oic scepen(e) was en(de) afgegaen/
es dat waelrave [vacat] doen ter tijt hue(r) gesworen clerc/
was Daer na droegh waelrave dat hij den brief vander/
guedinghen te nyeute zijnde die henric boelaert thoende selve
//
gescreven hadde en(de) gesegelt ter p(rese)ncien van scepen(en) des hem/
scepen(en) vors(creven) oic gestonden ende dien brief ov(er)gelevert hadde/
henricke van dyoen Seggende de selve waelrave dat hij/
doen tprotecol dorstrepte daer nae droegen iiii scepen(en)/
van erps nu zijnde dat zij nu eenen ande(re)n clerc hebben/
de welke uuten voirs(creven) protecolle den brief gemaect hadde/
en(de) aen hen bracht o(m)me te segelen dwelc zij deden onwetens/
van dien dat daer af brieve souden hebben gemaect geweest/
Daer nae droegen zij dat hue(r) clerc hen gestonden ende/
bijbracht op zijnen eedt dat tprotecol doerstreept was/
als hij den brief maecte tegen [tuygende] de selve scepen(en) dat den/
lesten brief henr(ix) gegeven was om dat hij en(de) een tot/
hem hadden bij eede genomen dat hij den brief niet/
vander guedingen niet en hadde Dragen(de) vort de selve/
scepen(en) dat henric van dyoen hem toegeseeght hadde/
den brief hen lestwerf gemaect ov(er) te geven in hue(re)n/
handen om dat zij hem dien onwetens vand(er) waerheit/
overgegeve(n) hadden Daer nae thoende henric boelaert/
dat jan rutgheerts possessie vanden bossche gehadt/
hadde o(m)me xviii saluten altijt nader guedingen ende/
dat hij thoende thout daer af vercocht hadde o(m)me/
xviii salute(n) dwelc henric boelaert uut machte van/
zijnen beleide gebuert hadde Uut desen wert gewijst dat/
henric van dioen metten vors(creven) scepen(en) noch laten van des/
der guedinghe(n) aenghynge niet thoenen en soude Nae/
desen pijnde [hem] henric van dioen te thoene(n) dat henric/
boelaert gekynt soude hebben dat henr(ic) van dyoen he(m)/
den brief vander gueding(en) gegeve(n) soude hebbe(n) daer af/
de getuygen werdden gebatteert en(de) gewijst niet daer/
af te moegen dragen Tot desen kynnde henric van/
dyoen dat henr(ic) boelaert hem vander lijftocht gelost/
hadde en(de) daer voe(r) betaelt xxvi rijd(er)s en(de) kynde oic dat/
hij den yersten brief vand(er) guedingen gehadt hadde en(de) henr(icke)/
dien gegeve(n) soude hebben Op dwelc scepen(en) voirt/
gemaent wijsden met vo(n)nisse dat henr(ic) van dyoen henr(icke)/
boelaert vand(en) ix peters betalinge en(de) vand(er) ander helicht
//
vestich(eit) doen soude na dat de waerheit gedragen hadde en(de)/
hadde hij dae(re)ntynden der erflich(eit) aen te spreken dat hij dat doen/
mocht met rechte p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) febr(uarii) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1 [onderaan V°247.2]
Date: 1452-02-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by Chris Picard
Item na desen vo(n)nisse o(m)me d(er) reden(en) wille daer inne begrepen en(de) mits dien dat de stat/
claerlijc bevonden heeft dat henric va(n) dion den brief van ii dach(mael) bosch gecregen heeft/
met ombehoerliker manie(re)n uut eene(n) dorstrepte protocolle Daer af hij den yerste(n) brief/
selve ov(er) gescreven hadde o(m)me hem niet te dreven So es verdragen bijde(n) raide vand(er)/
stat dat dien ond(er) de stat bliven sal sond(er) dat men daer mede in e(n)nig(er) tijt oft/
manie(re)n sal moghen wercken en(de) dat den selve(n) also van onweerden sal blive(n)/
Actu(m) in pleno (con)silio febr(uarii) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer