SAL7346, Act: R°157.1 (272 of 678)
Search Act
previous | next
Act R°157.1  
Act

Transcription

2020-12-29 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) dien dese onse open(en) l(ette)ren zullen wordde(n) gethoent en(de) bisund(er)t[zund(er)linge] den ee(r) eerw(er)d(igen) edele(n) voirsienig(en) en(de) wijs(en)/
he(re)n m(ijn) he(re)n den cancell(ie)r ende ande(r) vand(en) raide ons gened(ichs) he(re)n ts(er)tog(en) in brab(ant) onsen bisund(ere)n zee(r) gemi(n)de(n) he(re)n en(de)/
goed(er) brued(er) borg(er)meest(ere)n scep(enen) en(de) raid der stat van lov(en) saluyt Doen cont en(de) te wet(en) c(er)tifice(re)nde mits des(er) t(er)/
e(r)nstig(er) beg(er)te(n) wout(er)s van cuyc geheete(n) van hoechstrate(n) oud ingeboren poirt(er) wairme(n) van alle(n) sak(en) oic van/
wet verhandelt berustinge en(de) gepass(eer)[t] sijn die v(er).t? d(er) wairh(ei)[t] getuyge sculd(ich) is te geve(n) hoe dat de selve/
wout(er) om der h(ere)n [die] soe hij seyde binne(n) d(er) stat van antw(er)pen gheen kennisse [volcome(n)] borchtocht en hadde te [soude come(n) ge]stelle(n) oft vestich(eit)/
te r gedoen voir de pene en(de) cost(en) d(aer) af nu geruert weder op heden datm(en) van des(en) come(n) is voir scep(enen) van loven(e)/
in p(ro)pe(re)n p(er)sone Ende heeft [ald(aer) op intentie] gelooft tot behoif van mijne(n) gened(igen) he(re) d(en) h(er)toge als voir de pene van xxx bourg(ondischer)/
gr(oten) en(de) oic voir de cost(en) d(er) wethoud(ere)n van antwerpen en(de) oic voir p(ar)tien coste(n) d(aer) teg(en) hij inde stat van antw(er)pe(n) gedingt/
heeft te wete(n) ad(ri)ane van rave [ravens] als rintm(eeste)r m(ijn) he(re)n van seve(n)berg oft ande(re) te rechte inne te scriven(e) en(de) die te/
v(er)nueg(en) wel en(de) duegdelic inde(n) gevalle bij vo(n)nisse oft appoint(emen)[t] vand(en) [vors(creven)] raide ons gened(ichs) he(re)n ts(er)tog(en) bevomd(er)s/
bevond(en) wordde dat de selve wout(er) tonrechte en(de) met quad(er) siele(n)de tvo(n)nisse teg(en) he(m) geg(even) ind(er) selv(er) stat/
van antw(er)pe(n) te(n) p(ro)fite des vors(creven) he(re)n van seve(n)berge aengaen(de) zek(ere)n rekeni(n)g(en) en(de) des d(aer) aen cleeft in reformacien/
betog(en) hadde en(de) alsoe mer dan inde pene pene en(de) cost(en) vors(creven) met rechte gehoude(n) wae(r) en(de) and(er)s niet/
Ende h(ier) af zijn desselfs wout(er)s borg(en) bleve(n) wordde(n) en(de) bleve(n) en(de) hebben voir he(m) v(er)antw(er)t en(de) gesprok(en) als p(ri)ncipale/
elc een voir al jan roelofs de oud cleermak(er) en(de) gheert m(er)gelt and(er)s geheet(en) inde(n) /
vuyle [beyde innege(screven) ond(er) der selv(er) stat van lov(en)] de welk(en) de selve/
wout(er) h(ier) af geloift heeft scadeloes te houd(en) en(de) costel(oes) tontheff(en) Certific(ere)n vort dat de selve wout(er) [alleen] hie(re)nbov(en)/
ter verseker(inge) van des(er) thieboute steenwouts tot behoif van m(ijn) gened(igen) he(re) v vand(en) wethoud(er)s van antw(er)pe(n) van p(ar)tien/
vors(creven) voir de pene en(de) cost(en) vors(creven) en(de) oic tot behoif van zijne(n) borg(en) vors(creven) en(de) hue(re)r lossing(en) inde(n) gevalle sij en(de) af [de selve sijn]/
borge(n) h(ier) af scadechtich werdde(n) in title van wettig(en) ond(er)pand(en) met orlove der he(re)n vand(en) gronde v(er)oblig(eer)t/
en(de) tond(er)pande gestelt heeft zijn woenhuys geheel met een huyse d(aer) naist mett(en) hove en(de) den/
toebehoirt(en) geleg(en) te h loeven(e) inde p(ar)ijstrate tussc(en) de goede wile(n) w(outer)s de smet t(er) eenre en(de) coenraerts/
van elsloe t(er) and(er) [zijd(en)] vand(en) welke de selve wout(er) geloeft heeft uuyt genest? te doen(e) waer hij d(aer) inne/
yet te lange hadde gedaen en(de) de selve goede gewerd opde waerde van xvi r(ijnsch) g(ulden) erflic teg(en)/
[in] die(n) sijn co(m)mer [tvors(creven)] d(aer) uuygaen uuytgaen(de) als voir als voir alle(n) den co(m)mer d(aer) voe(r) uuitgaen(de) en(de) uut hen/
alle(n) comen en(de) [ande(re)n] calangien (oec) [hoepte] te warand(ere)n alsoe die den vors(creven) tyebaut tot behoef als voe(r) gecome(n)?/
sal moeg(en) wesen certifice(re)n want dat de vors(creven) wij oue [groeten] brieve? es en(de) houde(n) omttrecht ... dat .../
visit(ere)n van [(con)se] obligeren der voirs(creven) wout(er)s en(de) zijnd(er) borghe(n) en(de) d(aer)enbove(n) de y.../
geven sijn voir t(er) mynst(en) voir de so(m)me van vi oft vii[c] r(ijnsch) g(ulden) .../
eenp(er)emlic dien h(ier) ... vorme(n) sal moeg(en) [hem] en(de) bese.../
wijsh(eit) d(er) vors(creven) he(re)n (scepenen) en(de) raid van ...
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus