SAL7346, Act: R°330.4-V°330.1 (560 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°330.4-V°330.1  
Act
Date: 1453-04-25

Transcription

2019-12-23 by kristiaan magnus
Cont zij allen lieden dat vrou johanne kersmakers priorynne des godsh(uys)/
vanden wittenvrouwen bynnen loven(e) en(de) tgemeyn co(n)vent des selfs in/
deen zijde en(de) henric van erpe [cleermake(r)] met margarieten zijne(n) wijve in dande(re)/
met malcande(re)n eens wordden zijn van eenen huyse en(de) hove alsoet gelege(n)/
is inde coestrate den vors(creven) godshuyse toebehoe(re)nde tusschen den goede(n)/
der jouffr(ouwen) vanden passe en(de) janne vanden putte opde manie(r)/
en(de) condicie hier nae bescreven Ende yerst is vorweerde dat de/
vors(creven) gehuyssche de vors(creven) woeni(n)ge hebben en(de) vredelijc gebruycken/
zullen [van sint jansmesse baptisten naestcomen(de)] also lange als hen geboe(re)n sal te leven op dese werelt ende/
de leste van hen beyden leven zal en(de) niet langer en(de) dair voe(r) [sulle(n) sij] jaerlix
//
[de(n) vors(creven) godsh(uys)] betalen vijf gulden(en) peters te xviii stuv(er)s tstuc tsint jansmesse bap(tis)[te(n)] q(u)[o]lib(et)/
ass(ecutu)[m] dair af dierste betalinge ingaen sal [va(n)] tsint jansmesse/
bap(tis)[te(n)] naestcomen(de) bynnen twee jae(re)n daer nae vervolgen(de) en(de) niet/
eer Vort is vorweerde dat de vors(creven) gehuyssche bynnen eenen/
jae(re) naestcomen(de) zullen doen maken een steynen voute inden/
vors(creven) hof van vii voeten lanc en(de) vi voeten wijt op hue(re) behoerlike/
hoeghde tot eender heymelich(eit) dienen(de) Item sullen de vors(creven)/
gehuyssche [oic doen] maken bynnen twee jae(re)n naestcomen(de) een [wijn]voute int/
vors(creven) huys wel en(de) loflijc thien voete wijt en(de) achte voete/
lanc al op hue(re)n cost sonder afslach vand(er) vors(creven) hue(re)n en(de) voe(r)/
en(de) desgelix opde vorste came(re) zullen de selve gehuyssche doen maken/
een steynen schouwe Insgelijx [It(em) t(er) and(er) zijd(en) It(em)] zullen zij oic [de voirs(creven) p(ri)ory(n)ne en(de) (con)vent] also lange als hen/
oft de(n) leste(n) van hen [beyden] geboe(re)n sal te leven(e) de vors(creven) huysinghe/
houden van wande en(de) daken wel en(de) loflic en(de) al des vors(creven) steet op hue(re)n cost sond(er) afslach vand(er) vors(creven) hue(re)n [alsoe de lanxste leven(de) vand(en) hen beyde(n) voirs(creven) gehuyssche(n) leve(n) sal] Es oic/
vorweerde oft geboerde dat de vors(creven) gehuysche in tijden/
toecomen(de) de vors(creven) woeni(n)ghe niet bewoenen wouden en(de)/
elswaer v(er)toghen dat dan ter stont tvors(creven) godshuys de vors(creven)/
woeni(n)ghe te hemweert trecken zal moegen en(de) zijn profijt/
dair mede doen sond(er) yemants wed(er)seggen En(de) alle dese/
vorweerden (et)c(etera) py(n)noc wynge aprilis xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-04-03 by kristiaan magnus