SAL7346, Act: V°15.2-R°16.1 (35 of 677)
Search Act
previous | next
Act V°15.2-R°16.1  
Act
Date: 1452-07-10

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Item also als voer den raide vand(er) stat comen zijn jan bodde in deen zijde/
jan bodde de jonghe sijn sone en(de) henric van vileer zijn swager/
in dande(r) aldaer de vors(creven) vader opdede hoe dat hij hem die een/
out man es op tghene des hij tsjaers van zijnen wegen heeft/
niet ontdragen en can ov(er)mits dat zijn vors(creven) kynde(re) hue(re)r moeder/
goede die boven lx guld(en) tsjaers gedragen en(de) meer ande(r) hem/
aengestorve(n) hebben en(de) aenveerden Oic seyde de selve jan dat hij/
div(er)se p(er)sone sculdich wae(r) van ontleenden gelde dair hij bij hadde/
moeten lenen en(de) zijn noetdorst neme(n) Seyde vort de selve jan dat/
in eenen tractatie tusschen hem en(de) sijn wijf gemaect en(de) voe(r) notar(is) en(de) getuyge(n)/
samentlic en(de) ter tijt als zij des huers mechtich wae(re)n gevesticht begrepen/
is dat hij vanden goeden van zijnder sijden gecomen soude/
moegen dispone(re)n als hijs behoefde en(de) noet hadde Bege(re)nde d(aer) o(m)me/
/ want hij in zijnen geheelen stoele beleide gemaect hadde daer af/
de erfgenamen henricx wilen van staffen(en) de macht hadden en(de) sijn voirs(creven)/
kynde(re) hem niet ter hant staen en wouden om bijleni(n)ge te hebben dat hij/
hem metten vors(creven) beleide mochte behulpen Daer teghen de voirs(creven) kynde(re)/
antweerden met alderhande strangen worden die sij voer hen name(n) sond(er)/
hue(re)n vader e(n)nichsins te willen bijstaen oft te (con)sente(re)n yet vanden sijnen/
te moeghen v(er)coopen Daer o(m)me eest dat de raet alle saken aengesien/
[en(de) metter wairheit bevonden des vors(creven) jan voe(r) geseeght heeft] getermijneert heeft dat de vors(creven) jan hem bijden ghenen tzijnen goede(n)/
geleit sijnde sal moegen behulpen o(m)me van zijnen goede(n) in redelich(eit)/
als hijs noetlijc behoeft o(m)me sijn bijleni(n)ghe te hebben en(de) schout te/
betalen te lasten en(de) te v(er)coopen sond(er) dat de vors(creven) kynde(re) oft hue(r)/
erfgename(n) dat [selen] moegen beletten in e(n)niger wijs aengesien dat nade(n)/
rechte vand(er) stat also wael behoert en(de) gescien mach Actum in pleno/
(con)silio julii x
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-03-17 by Jos Jonckheer