SAL7347, Act: R°310.1-V°310.1 (495 of 746)
Search Act
previous | next
Act R°310.1-V°310.1  
Act
Date: 1454-03-19

Transcription

2019-06-10 by Magda Van Winkel
Cont sij allen lieden dat claus van mekelbroec in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genomen heeft teghen janne vanden hove sone/
wilen baudewijns dien met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) gelevert/
en(de) in handen gestelt sijn voer gebrec van erfrenten ond(er) den/
ande(re)n de goede hier na bescreven Te weten inden yersten de/
woeninghe metten huysen hoven schue(ren) wynnen(de) lande en(de) sijne(n)/
toebehoirten gelegen te morchoven ter plaetsen geheten straten/
eynde neven de strate aldaer Item omtrent vijf vierdelen/
lants gelege(n) te morchove(n) neven de herstrate It(em) een boend(er)/
lants gelegen te noderwijc neven janne van poed(er)le It(em)/
een stuc lants geheten meyenstucke houd(ende) omtrent een boender/
gelegen te morchoven neven de stormstrepe It(em) een stuc/
eusels geheten dossen eusel gelegen te nod(er)wijc neve(n) de goede/
gielis de rademake(re) Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfmerte nu lestleden eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc/
deen na dande(r) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)ne(n)/
de wynnen(de) lande om de helicht van alle den vruchten/
jaerlix dair op wassende en(de) dande(r) goede vors(creven) om vijf/
vijff guld(en) peters goedt en(de) ghene alle jae(re) tselve gelt/
ts(int) mertens messe te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n quolib(et)/
ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne jaerlix de/
helicht vand(en) vruchten vors(creven) den vors(creven) janne toebehoe(re)nde/
met sijnre helicht inde schue(r) des selfs jans leve(re)n ende/
vue(re)n sal op zijnen cost en(de) last en(de) als jan sijn helicht/
doet dersschen sal hij eenen dersscher hue(re)n dien hij [de vors(creven) wynne] den/
montcost gheven sal en(de) de vors(creven) jan sal hem sijn/
dachue(re)n betalen Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven) goede/
zijnen t(er)mijn due(re)nde wynnen wel en(de) loflijc op zijn/
getideghe voe(re)n en(de) ten eynde van sijnen t(er)mijne loflic/
gewonnen lant laten also lantwynnen sculdich zijn te doene/
It(em) sal de vors(creven) wynne jaerlix leve(re)n int vors(creven) hoff/
tweehondert walme(re)n custbaer stroes o(m)me de huysinge/
mede te decken en(de) alsmen die v(er)dect sal jan die/
dachue(re)n betalen en(de) de wynne sal den decke(r) dienen/
en(de) hem den montcost gheven Item sal de wynne vors(creven)/
voer uut hebben den coelhof aldaer sonder yet dair/
af te gheven Item es vorweerde dat de selve wynne/
jaerlix betalen sal den chijs en(de) co(m)mer uute(n) goeden gaende
//
also in tijts dat jan aen sijn goede gheen scade dair af en/
come dwelc oft gesciede de wynne soude moeten richten/
altijt so v(er)re zijn pechtinge gedraeght en(de) niet vorder/
Item sal de wynne oic voeruut hebben en(de) behouden allene/
alle doft opte voirs(creven) goede jaerlix wassen(de) It(em) sal de vors(creven)/
wynne de grechten vand(en) voirs(creven) goeden jaerlix wel en(de)/
loflijc graven en(de) ten eynde van sijnen t(er)mijne wel en(de)/
loflijc gegraven b laten Dair voe(r) hij altijt hebben zal/
tscaerhout op te goede wassende behoudelic dat hij dat/
niet houwen en sal dan alst tijt veerdich en(de) houber is/
It(em) sal jan vors(creven) de wynne voirg(enoemt) de huyse voirscr(even)/
leve(re)n van wande wel en(de) loflijc gerect en(de) die/
wynne salse dan wel en(de) loflijc in reke houden en(de)/
tsijnen afscheiden also laten sonder argelist roel(ant) [bij alle (et)c(etera)] vync/
m(ar)tii xix
en(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera) roel(ant) vync m(ar)tii/
xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-01 by kristiaan magnus