SAL7347, Act: R°353.1 (568 of 747)
Search Act
previous | next
Act R°353.1  
Act
Date: 1454-04-15

Transcription

2019-02-20 by Magda van Winkel
It(em) alsoe als voe(r) de(n) raide vand(er) stad in questie(n) en(de) geschille come(n) sijn yweyn/
gherams die nae de(n) rechte d(er) stad va(n) loeve(n) beleyt es totte(n) goede(n) have ende/
erve h(ere)n arnts snoeck priest(er)s in deen zijde en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n) swade(n) dieme(n)/
heet quaetsaet in dande(r) alse va(n) div(er)se(n) haeflike(n) goede(n) de(n) vors(creven) h(ere)n arnde/
toebehoiren(de) die wae(re)n int baghijnhof va(n) poety bij vylvorde(n) daer de vors(creven)/
jouffr(ouwe) seke(r) bewynt af genome(n) heeft en(de) heeft die geheelijc en(de) al aenveert/
alsoe de vors(creven) yweyn seyde en(de) bekert d(aer)t huer gelieft soe sij oic dede/
alle alle de en goede de(n) selve(n) goidsh(uys) toebehoiren(de) hem die da(m)ministracie/
d(aer) af hadde omberuerlijc uutstoeten(de) sond(er) hem te wille(n) geve(n) sijn scoude(n)/
dieme(n) hem va(n) sijne(n) bewynde bij rekeninge(n) sculdich was bleve(n) die/
de voirs(creven) yweyn den voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbette(n) heysh meynde dat h. [hem]/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) oplegge(n) en(de) ov(er)leve(re)n soude en(de) hem d(aer) af inne staen/
nae thoenisse(n) dat hij d(aer) af en(de) va(n) alle(n) ande(re)n pointe(n) hem tot sijne(n)/
rechte dienen(de) inleyt op dwelc de voirs(creven) jouffr(ouwe) huer v(er)antw(er)ders/
meynde dat wes bewynde sij vande(n) voirs(creven) godsh(uys) gehadt hadde oft/
va(n) sijne(n) goede(n) dat dat wae(r) geschiet bij (com)missie(n) m(ijn) he(re)n van/
camer(ijck) ord(er) t(er) voirs(creven) plaetse(n) en(de) date(n) oic t(er) wairh(eit) bevynde(n) soude/
dat tvoirs(creven) godsh(uys) mette(n) voirs(creven) he(re)n aende scoude(n) scout in h(er)li.sse(n)? van/
hue(re)n geschille(n) onbeslicht met meer vooirde(r) (et)c(etera) Soe w(er)t h(ier) op/
biden raide vand(er) stad y nae dat de sake met aensp(ra)ke(n) v(er)antw(er)den/
en(de) thoenisse tot beyden zijden biden he(re)n scepen(en) va(n) loev(en) in handen/
vand(er) stad bracht was get(er)mineert met vollen gevolge en(de) oic bij voirgaen(de)/
ov(er)geven(en) vande(n) p(ar)tie(n) tot beyde(n) sijden dat de stad dese sake en(de) dese/
p(ar)tie(n) sette van huer en(de) alse vand(en) cost dat soe wes coste(n) elc/
p(ar)tie int richte gelide(n) hadde dat dair af deen de(n) ande(re)n gheen/
restitutie doen en soude en(de) vand(en) cost die de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
inde vroente v(er)tert hadde dat d(aer) af de voirs(creven) yweyn gelde(n)/
en(de) drage(n) soude den derde(n)deel en(de) de voirs(creven) jouffr(ouwe) den/
tweedeel p(rese)nt(ibus) kersmake(re) willem(air) burg(imagistro) (et) plur(ibus) al(iis)/
ap(ri)l(is) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus