SAL7347, Act: R°387.1-V°388.1 (640 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°387.1-V°388.1  
Act
Date: 1454-05-04
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-25 by Magda van Winkel
vidi/
/
Item villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) add(uxit) racione dominii joha(n)ne(m)/
de aa p(re)positum mo(na)sterii de vorst et johannem de stalle ad bona/
censum et he(re)d(itariam) trecensam subsc(ri)ptos d(omi)ni johannis quond(am) pylisers/
militis et d(omi)ne gertrudis quondam eius conthoralis Primo vide(licet)/
ad septem libras decem et septem solidos novem denarios lovanien(ses)/
tres geltas cervisie quadragintaocto capones he(re)d(itarii) census et/
redditus ad et supra certa bona et pignora div(er)saru(m) p(er)sonaru(m) infra/
lovaniu(m) sit(a) Item ad octo solidos et octo cap(ones) he(re)d(itarii) census ad certa/
bona d(omi)ni joh(ann)is quond(am) vanden huffle militis apud rixvonde(r) extra/
fistas et infra libertatem lovan(iensem) sit(a) Item ad medietate(m) vigintiquinq(ue)/
solidoru(m) decem denar(iorum) lov(aniensium) xvii(½) caponu(m) xii pulloru(m) d(i)c(t)or(um) scrut/
honde(re)n xii pulloru(m) d(i)c(t)or(um) meyshoude(re)n meysschout x(½) d(i)c(t)or(um) curruu(m)/
d(i)c(t)or(um) mestwagen(en) liiii[or] ovorum ac xvi modioru(m) avene he(re)d(itarii) ce(n)s[(us)]/
et t(re)cense cum o(mn)ibus iure et dominio ad d(i)c(t)os censu(m) et t(re)censam/
p(er)tinen(tibus) ad certa bona div(er)sarum p(er)sonaru(m) apud herent et in (con)f(inio)/
ibidem sit(a) unde jacobus blanckart reliquam medietate(m) tenens/
est Item ad medietatem nove(m) solidoru(m) quinq(ue) cu(m) dimidio d(enariorum) lov(aniensium)/
dimidii caponis he(re)d(itarii) census ad div(er)sa bona ibidem sit(a) unde/
d(i)c(t)us jacobus blanckart si(mi)lit(er) reliquam medietate(m) possidet It(em)/
ad vigintiquinq(ue) solidos xi denar(ios) duodeci(m) cap(ones) iiii[or] aucas xxxviii/
libras he(re)d(itarii) census et unu(m) molevas seminis raparu(m) he(re)d(itarie) t(re)cense/
ad et sup(ra) certa bona et pignora div(er)saru(m) p(er)sonaru(m) apud herent/
p(re)d(i)c(tu)m sit(a) Item ad tres solid(os) viii d(enarios) bone mo(ne)[te] tres modios/
iiii[or] molevasa et terciam p(ar)tem unius mol(evasis) silig(inis) avene/
mens(ure) lovan(iensis) he(re)d(itarii) [ce(n)sus et] t(re)cense ad et sup(ra) certa bona et pig(nor)[a] div(er)sar(um)/
p(er)sonaru(m) ibid(em) sit(a) Item ad quinq(ue) modios quindeci(m) modios/
et duo mol(evasa) silig(inis) he(re)d(itarie) t(re)cense ad et sup(ra) div(er)sa bona et/
pignora certaru(m) p(er)sonaru(m) apud herent et in villicatu eiusdem/
ac eius vicinio c(ir)cu(m) circa sit(a) Item ad pratum unu(m) p(ro)ut sit(um) est/
apud wiltsele in palude d(i)c(t)a hasselbroec p(ro)ut [quod] laurencius quo(n)d(am)/
vand(en) ynde in accensam tene(re) (con)suevit It(em) ad tria cu(m) di(mi)dio iur(nalia)/
t(er)re sit(a) in duabus peciis ibidem q(uod) petrus vander dilen pronu(n)c in/
accensam tenens est Item ad duo p(ra)ta sit(a) apud meerbeke prope/
corttenberghe quor(um) unu(m) appellat(ur) den drogenbeempt et aliud/
den wouwerbeempt q(uod) johannes trappenir et egidius smets/
in accensam tenen(tes) sunt Item ad duos modios frumenti he(re)d(itarie)/
t(re)cense [ad] (et) supra certa bona hered(itaria) walteri quond(am) waelravens apud /
erps sit(a) Item ad sex modios silig(inis) he(re)d(itarie) t(re)cense ad et supra/
/ xiii iurnalia t(er)re goessuini d(i)c(t)i becke(re) apud erps in duabus peciis/
sit(a) Item ad dimidiu(m) modiu(m) frumenti et xxv s(cellingen) ii d(enarios) lovanien(ses)/
hered(itarii) census et trecense ad et supra certas terras et p(ra)ta arnoldi/
vync apud ev(er)sberghe retro bona d(i)c(t)a gasthuys hof de lovanio/
sit(as) Item ad septem modios et iiii[or] mol(evasa) frumenti he(re)d(itarie) t(re)ce(n)se/
ad et sup(ra) div(er)sa bona et pignora certaru(m) p(er)sonaru(m) apud hug(ar)de(n)/
sit(a) Item ad certas terras et bona prout sit(a) sunt apud meylhe(m)/
iuxta menca(m)? ibidem contigue bonis ludovici roelants quas/
symon d(i)c(t)us boste(r) in accensam tenet It(em) ad xvi libras xiii/
s(cellingen) pagamenti xxx cap(ones) et iiii[or] aucas he(re)d(itarii) census ad et supra/
certa et div(er)sa pignora certaru(m) p(er)sonaru(m) apud aa ned(er)beke/
et leeuwe iuxta bruxellam sit(a) Item ad certas t(er)ras et p(ra)ta/
continen(tes) insimul xix(½) bonnar(ia) et quinq(ue) virgas sit(as) apud aa/
p(re)d(i)c(tu)m quas egidius mostinc in accensam tenet It(em) ad xvi/
bonnaria unu(m) iur(nale) et xxiii virgas ta(m) t(er)re q(uam) p(ra)ti prout/
sit(a) sunt apud nederbeke prope leeuwe p(re)d(i)c(tu)m prout joh(ann)es/
crokart iam tenetur (et) in accensam possidet Item ad xii firtellas/
siliginis mens(ure) bruxellen(sis) he(re)d(itarie) t(re)cense ad et sup(ra) certa bona/
egidii clutincx apud ned(er)beke p(re)d(i)c(tu)m sit(a) olim joh(ann)is quondam/
vand(er) noot Pro certis recog(nitionibus) et promiss(ionibus) consc(ri)ptis in l(itte)ris/
scabinoru(m) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba Cont/
zij allen lieden dat her jan pijlyser ridde(r) en(de) vruwe gertruyt/
sijn weerdynne zun comen in yegewordich(eit) der scepen(en) van loven(e)/
en(de) hebben geloeft ongesundert en(de) o(n)verscheiden arnde de coninc/
van antwerpen dair tegewordich wesen(de) de huwelike vorw(er)de/
en(de) geloeften hier nabescreven inden name en(de) ov(er)mits den/
toecomen(de) huwelijc die oft god wilt geschien zal tusschen den/
vors(creven) arnde in deen zijde en(de) jouffruwe godelen dochter her/
jans pijlysers en(de) vruwe g(er)truden voirg(enoemt) in dande(r) zijde Inden/
yersten dat de vors(creven) her jan en(de) vruwe g(er)truyt sijn gesellynne/
inder vors(creven) huweliker vorweerden met der vors(creven) jouff(rouwe)/
goedelen hue(re)r dochter den vors(creven) arnde den coninc gheve(n)/
en(de) betalen zulle(n) hondert guld(en) pe(n)ningen dieme(n) heet/
cronen der mu(n)ten sconincx van vrancrijke goedt ende/
gheve alle jae(r) also langhe als de vors(creven) h(er) jan en(de) vruwe/
gheertruyt sijn gesellynne leven zullen oft e(n)nich van hen/
leven zal deen helicht dair af ts(int) jansmesse baptisten en(de)/
dande(r) helicht te kerstavonde en(de) die te betalen tot elken
//
termijne alse vervolghde schout Welke hondert guld(en) cronen voirs(creven) de/
voirs(creven) h(er) jan pylyser en(de) vruwe gertruyt sijn gesellynne den voirs(creven)/
arnde inden name en(de) tot behoef van hem en(de) vand(en) voirs(creven) jouffr(ouwe)/
guedelen zullen mogen bewisen alst hen gelieve(n) sal op goede/
zeke(r) goede en(de) onderpande gelegen bynnen drie mylen nae/
loven(e) wel weert sijnde boven alle last en(de) co(m)mer dair uut/
gaende ter goed(er) lieden prijse de vors(creven) hondert guld(en) cronen/
tsjaers Te weten een mudde rox goet en(de) payabel der/
maten van loven(e) voe(r) twee hollan(sche) guld(en) gerekent en(de) een/
mudde terwen goet en(de) payabel oic der maten van loven(e)/
voe(r) twee ryns guld(en) gerekent oft alsulke goede als vors(creven)/
sijn de vors(creven) honder cronen jaerlix wel weert zijnde/
hem dair voe(r) overgheven en(de) dair toe also veele te doene/
ten steden dair die goede ghelegen zijn dat den vors(creven) arnde/
en(de) jouffr(ouwe) goedelen also lange als de vors(creven) h(er) jan ende/
vruwe gertruyt leven zullen oft e(n)nich van hen leve(n) sal/
als vors(creven) is vast en(de) seker sal zijn Ende soe wanneer die/
bewisenisse oft guedinghe alsoe gesciet sal zijn dat dan/
de vors(creven) her jan en(de) sijn gesellynne vanden vors(creven) hondert/
cronen tsjaers voretaen te betalen quijt en(de) ongehouden/
zullen sijn Met sulker vorweerden gevielt bijden wille/
ons he(re)n dat de vors(creven) jouffr(ouwe) goedele aflivich wordde/
eer arnt de coninc hue(r) toecomen(de) man voirg(enoemt) en(de) sij tsame(n)/
gheene geboerte en hadden bliven(de) te live achter d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) goedele dat dan de vors(creven) arnt de coninc de vors(creven)/
hondert guld(en) crone(n) tsjaers hebben soude en(de) behouden/
tot sijnder tocht also lange als hij leven soude en(de) niet/
langher Maer soe waer de vors(creven) arnt en(de) jouffr(ouwe) goedele/
geboerte tsamen hadde(n) die te live bleve achter der/
vors(creven) jouffr(ouwe) guedelen dat dan de vors(creven) arnt de vors(creven) hond(er)t/
cronen mair half Te weten vijftich dair af tsjaers/
behouden en soude tot sijnd(er) tocht sijnen leefdach lanc en(de)/
niet langer en(de) dander vijftich soude hebben de vors(creven) geboerte/
der vors(creven) jouffr(ouwe) guedelen verlenende en(de) worde de geboerte/
aflivich sonder wettich kynt dair af te bliven dat dan/
de voirs(creven) leste vijftich guld(en) cronen souden vallen en(de) v(er)sterven/
opde naeste erfgenamen der vors(creven) jouffr(ouwe) goedelen Item/
es vorweerde en(de) ondersproken inder vors(creven) huweliker vorweerde(n)
//
so wanneer de voirs(creven) her jan pyliser en(de) vrouwe gertruyt sijne/
gesellynne alle beyde van live ter doot comen zullen zijn dat/
dan de vors(creven) arndt en(de) jouffr(ouw) guedele de vors(creven) hondert cronen/
tsjaers weder inne bringen zullen en(de) dair voe(r) zullen sij hebbe(n)/
alse voe(r) hue(r) deylinghe twee hondert ryns gulden(en) jaerliker/
en(de) erfliker renten oft dair voe(r) goede sekere goede die/
dies wel weert sullen sijn tot goeder lieden prijse oft de voirs(creven)/
arnt en(de) jouffr(ouwe) goedele sullen voe(r) de vors(creven) ii[c] r(ynsche) guld(en) tsjaers/
hebben rechte suster deylinghe naden lantrechte daert den/
vors(creven) he(re)n jans pylijser en(de) vruwe g(er)truden goede gelege(n) zijn/
in allen den goeden have en(de) erve die bliven zullen nade doot/
he(re)n jans en(de) vruwe g(er)truden vors(creven) Ende hier af sullen de/
vors(creven) arnt en(de) jouff(rouwe) goedele nade doot he(re)n jans pylijser/
en(de) vruwe g(er)truden zijnd(er) gesellynne(n) voirs(creven) den kose hebben/
dwelc van beyden dat zij kyesen en(de) hebben willen Te weten(e)/
de vors(creven) twee hond(er)t r(ijnsche) guld(en) tsjaers erflic voer huer/
deylinghe oft de vors(creven) suster deylinghe voe(r) de vors(creven) ii[c]/
r(ijnsche) guld(en) Welcke vorweerden geloeften pointen en(de) (con)dicien/
alle en(de) yegewelke voirs(creven) de voirs(creven) her jan pysijser ende/
vruwe gertruyt sijne gesellynne hebben ghelooft voer/
hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen den vors(creven) arnde den coninc/
in name en(de) tot behoef van hem en(de) vand(er) vors(creven) jouffr(ouwe)/
goedelen sijnd(er) toecomend(er) bruyt wel en(de) volcomentlijc/
te v(er)vullen en(de) te voldoene in alle der voeghen formen/
en(de) manie(re)n bove(n) bescreve(n) alse v(er)volghde schout Hier wae(re)n/
ov(er) hubrecht van berthem en(de) jan hershals scepen(en) van/
loven(e) gedaen int jaer ons he(re)n xiiii[c] en(de) elfve opden xix[te(n)]/
dach van decembri Et h(ab)uit querelas hiis int(er)f(uerunt) willem(air)/
hortbeke maii iiii anno i xlviii
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus