SAL7347, Act: R°427.1-V°428.1 (717 of 745)
Search Act
previous | next
Act R°427.1-V°428.1  
Act
Date: 1454-06-06

Transcription

2020-01-17 by Magda van Winkel
Het zijn comen te rechte inde banck te loeven(e) ja(n)nes de ruyssche die gegoedt/
ende geerft is van fredericke van waerwelle inde goede reyners steinbier te/
ha(n)nut ende d(aer) omtrient gelegen in deen zijde en(de) robbeert trippaert die/
gegoet ende geerft es va(n) janne ha(n)narde inde goede jaq(ue)maers de ronoigne/
en(de) arnts vander motten gezwage(re)n ten voirs(creven) plaetsen gelege(n) soe verre die/
janne wilen poel te behoiren plagen in dande(r) alse vanden goeden/
gescreven met hue(re)n reengenoete(n) onder nae desen processe rue(re)nde van/
div(er)sen hoven Te weten vanden hove te putchey vanden hove te cras/
ev(er)nas vanden hoven te crehain vanden hove te ha(n)nut vande(n) hove te/
ev(er)nas le bauduwijn Aldaer de voirs(creven) ja(n)nes de ruyssche de voirs(creven)/
goede aensprack seggen(de) dat een geheete(n) jan poul ende jouffr(ouwe) marie/
van jehain de voirs(creven) goede tsame(n) besaten alse huer proper erve ende/
dat de voirs(creven) jan poul sonder wettiecheit van sijne live te laten/
voir daer uut starf als uut sijne(n) erve ende dat de voirs(creven) jouff(rouwe) marie/
die bleef besitten(de) en(de) den voirs(creven) jan poul ov(er)leefde Seyde vort dat de/
voirs(creven) goede gelegen wae(re)n onder thoet wonnisse van ludick ende dat/
recht vander banck d(aer) de voirs(creven) goede hoefden en(de) des hoets recht van/
ludeke alsulck wae(r) soe wa(n)neer man en(de) wijf tsame(n) e(n)nige goede besete(n)/
en(de) eghen vettich oec acht(er) en lieten al wae(re)n die oech gecome(n) vand(er) zijden/
des gheens die lief yerst aflivich wordde dat de leste leven(de) d(aer) mede/
mochte doen zijnen vrijden wille die geven oft v(er)copen dan hem geliefde/
het en wae(r) dat huwelijke vorw[e]erde oft testamen(te)en(en) tusscen oft bij alsulken/
twee p(er)sone man en(de) wijf tsamen gemaect dat braken oft and(er)s ordineerden/
Dede voirt seggen de voirs(creven) ja(n)nes dat voirs(creven) jouff(rouwe) marie nae doot/
des voirs(creven) jans poul te huwelike getogen wae(r) metten voirs(creven) reyne(re)n/
steinbier en(de) hadde de voirs(creven) goede ande(r) getogen hue(re)n naeman beswaert/
met l mudde spelten tsaers Welke poente(n) de voirs(creven) ja(n)nes boet te/
tho[e]nen hoopen(de) dat hem en(de) zijnen beleide de voirs(creven) goede bliven en(de)/
volgen soude oft dat me(n) hen vande(n) voirs(creven) pachte genoech doen soude
//
daer tegen de voirs(creven) robbeert trippaert dede seggen inden yersten dat/
hij den voirs(creven) ja(n)nese ontkinde des hij bijgeleecht hadde en(de) sund(er)linge/
dat trecht vanden hove en(de) van luydeck van sulken naturen wae(r) als/
voe(r) geruert steet Item seyde hij voert dat een geheeten henric trippart/
de voirs(creven) goede besadt als zijn erve en(de) nae dat hij d(aer) uut gestorven/
vas dat die doen quame(n) op den voirs(creven) ja(n)ne poul des voirs(creven) henr(ix)/
wettich sone Item dat de voirs(creven) jan poul die goede besat als zijn/
p(ro)per erve eer hij mett(er) voirs(creven) jouff(rouwe) marie(n) te huwelick cracht ende/
dat hij die in huwelijke alse aen huer brachte en(de) dat hij voe(r) daer/
uut starf als uut zijnen wettegen erve en(de) dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie/
die bleef besitten(e) als een tochtersse(n) en(de) dat jan poul t(er) tijt als hij/
sterf hadde en(de) acht(er) liet eene(n) wettegen sone d(aer) op de voirs(creven) goede/
verschenen en(de) want de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie oec aflijvich wae(r)/
Soe wae(r) de voirs(creven) reyne(re) en(de) ja(n)nes vriende van dien goede(n) en(de)/
hoepte soe was de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie d(aer) af gedaen hadde dat/
dat niet sculd(ich) en wae(r) stat te gripen langer dan hue(r) leefdage lanck/
Seyde voert de voirs(creven) robbeert dat de voirs(creven) jan poul hadde eene(n)/
wettigen sone brued(er) van vad(er) en moed(er) geheete(n) robbeert trippaert/
en(de) dat de robbeert hadde vijf wettege kinde(re) Te weten den voirs(creven)/
robbeerde v(er)antwerde(n) in desen janne yden ja(n)nen en(de) angnesen sijnen/
brued(er) en(de) susteren Item dat de voirs(creven) jakemair getruwet hadde/
d(en) voirs(creven) yden en(de) de voirs(creven) arnt vand(er) motten d(er) voirs(creven) jehe(n)nen/
Item dat alsoe des voirs(creven) jakem(ar)ts en(de) arts huysvrouwe(n) met hue(re)n/
mede suste(re)n en(de) bruede(re)n wae(re)n ende zijn recht oec en(de) erfgename(n)/
des voirs(creven) jans poul sijns wettichs oir voirs(creven) vand(en) voirs(creven) goede(n) en(de)/
vand(er) zijnd(er) d(aer) die afcomen wae(re)n welke(n) poente(n) de voirs(creven) robbeert/
boet te thoene(n) n Hoopen mits dien dat hem de voirs(creven) goede sculdich/
wae(re)n te volgen alsoe dat hier op de scepen(en) gemaent wijsden/
beyde(n) p(ar)tien te hue(re)n bethoene ten dage van thoenen dede/
de voirs(creven) ja(n)nes de ruyssche manen den wethoude(re)n vand(en)
//
voirs(creven) hoven trecht van huer(er) banck en(de) van hue(re)n hoefde van des hij/
hem in sijnd(er) aenspraken v(er)meten hadde die droegen bij hue(re)n eede/
dat so(m)mege vande(n) goeden lagen onder tvo(n)nisse van luydick en(de) de/
so(m)mege in ande(re)n bancken en(de) als vande(n) goeden ond(er) luydick resorte(r)en/
de d(aer) af zij gemaent wordden clairden zij dat bij hue(re)n tijde zij/
negheen vo(n)nissen en hadde(n) d(aer) af weten wijsen(de) noch dartikel van/
dien voer recht houden(de) en(de) oft van die questien voer hen gescille/
oft geding gebuerden dat zij dan die sake soude vue(re)n tot hue(re)n/
hoede om te doene oft te laten(e) des hen thoet wijsen soude/
It(em) de voirs(creven) ja(n)nes [de ruyssche] kinde dat de voirs(creven) jan poul en(de) jouffr(ouwe) ma(r)ie/
de voirs(creven) goede besaten en(de) dat jan voer d(aer) in starf uut zijne(n) erve/
en(de) dat jouffr(ouwe) marie den selve(n) ja(n)ne ov(er)leefde en(de) alsoe de selve/
goede bleve(n) besitten(de) Nae desen desen dede de voirs(creven) robbeert lesen/
de cedulle d(aer) inne begrepen stonden de voirs(creven) goede niet ond(er)scheide/
waer die gelegen wae(re)n en(de) hoefden Item d(aer) nae thoende hij/
met goeden ma(n)nen dat jan poul t(er) tijt als hij starf acht(er)liet/
eene(n) wettigen sone en(de) dat die omtrint een jaer nae sijnen/
vad(er) leefde en(de) voert thoende hij niet den wethoude(re)n pand(en)/
voirs(creven) hove(n) dat de selve goede ond(er) hen geleg(en) wae(re)n ende/
hoefden uutgenome(n) dat de wethoude(re)n van ha(n)nuyt seyden/
dat zij vand(en) iii roeden ind(er) cedullen begrepen niet en wisten/
It(em) thoende hij dat de voirs(creven) jan poul de voirs(creven) goede besat/
als zijn p(ro)per erve eer hij mett(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) marien te hu/
welijke toech en(de) dat hij die aen huer brachte d(aer) uut starf/
als uut zijne(n) wettigen erve en(de) dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie/
die bleef besitten(de) als een tochtersse Ite(m) d(aer) nae thoende hij/
met goeden ma(n)nen dat de voirs(creven) jan poul gestorve(n) h wae(r)/
hebben(de) wettich oec gelijc voer gescreve(n) en(de) gethoent steet en(de)/
dat hij hadde eene(n) wettigen brued(er) geheete(n) robbeert trippart/
en(de) dat des voirs(creven) jakemarts en(de) arnts wijve met hue(re)n brued(er) en(de)
//
suste(re)n voerg(enoemt) robbeerts wettige kinde(re) wae(re)n recht oer en(de)/
erfgename(n) [en(de) naeste leven(de)] des voirs(creven) jans poul en(de) zijns soens vande(n) voirs(creven) goeden/
en(de) vand(er) zijden d(aer) die af come(n) we(re)n Naeden welken de/
meye(r) van loeven(e) maende de scepen(en) die wijsden voer een/
vo(n)nisse dat de voirs(creven) robbeerde trippaert en(de) sijne(n) scepen(en) br(ieven)/
de voirs(creven) goede volgen selen alsoe v(er)re alst noch voer/
scepen(en) comen es p(rese)ntibus omn(i)b(us) scabinis junii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus