SAL7347, Act: V°33.1-R°34.1 (67 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°33.1-R°34.1  
Act
Date: 1453-07-17

Transcription

2019-12-23 by Magda Van Winkel
Tvonnis vande(n) gedinge dat voir meye(r) ende scepen(en) va(n) loven(e)/
geweest es tussche(n) vrancke(n) braecmans barbier die nae den/
rechte der stad va(n) loven(e) beleydt es totte(n) goede(n) have ende/
erve reyners vander smissen in deen zijde en(de) henricke va(n)/
velmen in dande(re) alse vande(n) beruerlike(n) goeden nae doet henr(icx)/
wijlen vander bruggen gebleven ende verstorve(n) lijsbette(n) vander/
bruggen des voirs(creven) reyners wijf ende mabilien vand(er) bruggen/
des voirs(creven) henricx va(n) velmen wijf als e(n)nige erfgenamen ende/
wettige kinde(re)n dochte(re)n des selfs wijle(n) henricx daer af de voirs(creven)/
vranck braecmans den voirs(creven) den voirs(creven) henricke vanden/
velmen aensprack meynende dat hij oft zijn wijf die meer/
hanteringe(n) dan de voirs(creven) reyne(r) ende [oft] sijn wijf mette(n) voirs(creven)/
wijlen henricke(n) in sijne(n) leven(e) hadde(n) gehadt noch alrehande/
beruerlijke goede sou vliegen(de)erve soe ande(r) onderhebbe(n) soude(n)/
die noch niet tussche(n) hen gedeilt en wae(re)n beghe(re)nde dat/
dat de voirs(creven) henric ende zijn wijf die voir oege(n) brachten/
op dat hij inden name des voirs(creven) reyners d(aer) aen des voirs(creven) reyners/
wijfs kinsgedeelte hebbe(n) mochte Op dwelck de voirs(creven) henrick/
va(n) velmen hem v(er)antwerdende seyde dat de voirs(creven) sijn swager/
met sijne(n) wive en(de) hij met sijne(n) wive int sterfhuys wae(re)n/
gedeilt werden behalve(n) eene(n) mudde corens en(de) eene(n) verckene/
ende dat die ii porceele(n) he
nae de doot va(n) wijle(n)/
henricke de deylinge van allen den beruerlijke(n) goeden acht(er)/
den voirs(creven) wijle(n) henricke gebleve(n) hadde(n) gedaen dair de/
voirs(creven) reyne(r) als hij oic tande(re)n plaetse(n) naemaels voir/
goede(n) manne(n) deden hem bekindt hadde van allen o(n)beruerlike(n)/
goeden acht(er) sijne(n) sweer gebleve(n) wel gedeilt daer oic al/
desmen bevinden conste(n) hem wijle(n) een toebehoe(re)nde gedeilt/
werdt dwelc hij boot te thoene(n) hopen(de) bij dien d(er) aensp(ra)ke(n)
//
ongehouden te wese(n) P(rese)nte(re)nde dair toe eedt te doene ten/
heyligen dat alle de goede die dair inde(n) sterfhuyse wae(re)n/
gedeilt werden behalve(n) eene(n) mudde corens en(de) eene(n)/
verckene ende dat die ii porceele(n) hem toebehoe(re)n en(de)/
zijn p(ro)pre goede wae(re)n Werdt gewijst met dese(n) woerde(n)/
nae aensprake v(er)antwerden(en) en(de) thonisse des voirs(creven) henr(icx)/
va(n) velmen wair de voirs(creven) henric va(n) velmen sijnen/
eedt dade alsoe hij sijne(n) inde(n) rechte gep(rese)nteert hadde/
des hij voir dopstaen vande(n) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e)/
volqua(m) dat hij [der] aensp(ra)ken des voirs(creven) vrancx ongehoude(n) zijn/
soude p(rese)nt(ibus) o(mn)ibus scab(inis) dempt(is) mych(aele) abs(oloens) m(er)sberge julii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-01-10 by kristiaan magnus