SAL7347, Act: V°421.2-R°422.1 (700 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°421.2-R°422.1  
Act
Date: 1454-06-07

Transcription

2019-12-16 by Magda van Winkel
Wij lodewijc roelants en(de) jan de witte scepen(en) te loven(e) doen cont/
allen lieden dat voer ons comen zijn jan van uutricht voer/
hem en(de) (christ)ine van uutricht zijnd(er) suster die hij tot des nabescr(even)/
es gelooft en(de) te v(er)vangen en(de) dair wouter roelants diemen heet/
daneels als geleit totten goeden jans en(de) (christ)inen vors(creven) sijn oppen/
baer (con)sent toe gaf in deen zijde henric nylenborch henric/
ketelbuete(re) voer hem henric en(de) m(ar)griete sijn kynde(re) ond(er) hue(r)/
dage wesen(de) die hij geloefde totten nabescreve(n) saken als sij te/
hue(re)n [mu(n)digen] dagen en(de) jae(re)n comen sullen sijn te v(er)vangen jan vand(er)/
bruggen en(de) jan heydemans in dande(r) die stoet tegen malcande(re)n/
hadden o(m)me der omberuerliker goede wille gebleven nade doot claus/
wilen va(n) uutricht vader des vors(creven) jans en(de) (christ)inen en(de) ouder vader/
der ande(re) p(er)sone vors(creven) van wat natue(re)n die sijn mogen buyten der/
stat en(de) vrijheit van diest gelegen inder forme(n) en(de) (con)dicien/
hier na v(er)claert die sij deen den ande(re)n gheloeft hebben voer/
hen en(de) hue(re)n erven en(de) nacomelingen volcomentlic tond(er)houden/
en(de) te voldoene bliven(de) elc vand(er) p(ar)tien vors(creven) op hue(r) behoev/
beloep van rechte alse vanden goede(n) voirg(eruert) bynnen der stat en(de)/
vrijheit van diest gelegen Inden yersten sijn sij ov(er)comen dat/
de vors(creven) henric mylenborch met sijnen medeplichte(re)n alle/
de vors(creven) goede dair questie af was buyten d(er) stat en(de) vryheit van/
diest gelegen sal bliven houden(de) en(de) besitten(de) sond(er) daer aen hem/
vand(en) vors(creven) janne en(de) (christ)ine oft van hue(re)n wegen negheene(n)/
stoet gemaect te wordden tot aen d(er)re tijt toe dat de selve/
jan en(de) (christ)ine oft hue(r) nacomelinghe den vors(creven) henricke mylen/
borch sijnen medeplichte(re)n gegeven en(de) betaelt sullen hebben/
de so(m)me van driehondert en(de) vijfthien lichte guld(en) eens te x st(uvers)
//
tstuc daer mede sij alle de selve goede tenemale lossen sullen mogen/
bynnen sesse jae(re)n naestcomen(de) en(de) negheensins dair nae Welke/
quijtinge gedaen sijnde sullen de vors(creven) henric mylenborch en(de) sijn/
medeplichte(re)n ghehouden zijn den voirs(creven) janne en(de) (christ)inen van/
alle den vors(creven) goeden guedinghe en(de) vestich(eit) te doene tot allen/
plaetsen daer des van noode mocht wesen op cost des/
gheens die naden rechte vand(er) plaetsen dair inne gehoude(n)/
is en(de) oic ov(er)tegheve(n) alle brieve(n) en(de) vestich(eit) die zij ond(er)/
mogen hebben desen goeden aengaen(de) thue(re)r eedt met vor/
weerden dat [oft] de selve jan en(de) (christ)ine e(n)nige vand(en) selven/
goeden verchco vercochten o(m)me de vors(creven) so(m)me daeraen alle oft/
in deels te maken dat zij die lants coeps gheven zullen moge(n)/
nade gelegenth(eit) vand(er) plaetsen daer die liggen en(de) dan/
sullen de vors(creven) henric mylenborch en(de) sijn medeplichte(re)n/
de guedingen en(de) vestich(eit) dair af ho gehouden sijn te doene/
ofs behoefde bij also dat zij de pe(n)ningen dair af comen(de)/
altoes trecken souden in afslaghe der so(m)men vors(creven) Item de/
vors(creven) henric mylenborch en(de) sijn medeplichte(re)n hebben den/
vors(creven) janne en(de) sijnd(er) suster geloeft dat de vors(creven) goede also/
ombelast zijn va(n) hue(re)n wegen als die wae(re)n t(er) tijt als de/
vors(creven) wilen claus dair uut v(er)sterf Oic es besproken dat/
alsulken erfvorweerde als gemaect is bijden vors(creven) henr(icke)/
en(de) sijnd(er) medeplichte(re)n met pauwelse steke als van/
eenen boend(er) lants gelegen inde p(ro)chie van halen te loxberge/
goet en(de) van weerden bliven sal en(de) wes vand(en) selven pauwelse/
bij he(m) gehave(n) es dat sullen zij den vors(creven) janne en(de)/
(christ)ine cortten aende so(m)me vors(creven) junii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-16 by kristiaan magnus