SAL7347, Act: V°53.1 (115 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°53.1  
Act
Date: 1453-08-16

Transcription

2017-03-06 by Magda Van Winkel
Vande(n) gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en) geweest is/
tussce(n) de(n) eerw(er)dige(n) he(r) de(n) abt des goidsh(uys) va(n) vlied(er)beke in deen/
zijde henricke vande(n) scriecke en(de) woutere(n) vand(er) lane(n) in dande(r)/
alse vande(n) gebreke(n) die de voirs(creven) abt seyde tot de(n) voirs(creven) p(er)sone(n)/
die wy(n)ne geweest hadde(n) inde(n) hove des voirs(creven) goidshuys/
tarendonc te hebben van dat zij na begrijp vande(n) scepen(en)/
brieve(n) va(n) loeven(en) op neringe(n) vande(n) selve(n) hove gemaect/
niet en hadde(n) na hue(re)n v(er)loven(en) te(n) uutgane va(n) huere(n) t(er)mijne/
de huysinge gehoude(n) en(de) gelate(n) noch de lande gelate gewo(n)ne(n)/
als zij sculdich ware(n) te doene en(de) dat zij vande(n) bempde(n) en(de)/
sgoidsh(uyse) houte meer hadde(n) gebruyct en(de) dair af in hueren/
p(ro)fite bekeert dan hen na der selver pechtinge(n) toebehoirde/
oft min gedaen dant behoirde des hem va(n) al de selve/
abt gedroech tot de(n) ghene(n) die hen des v(er)stonde(n) en(de) d(aer) af/
te spreke(n) wisten Op dwelc de voirs(creven) pechtene(re)n seyde(n)/
dat zij hoopte(n) na den voirtsette(n) des voirs(creven) abts int/
goidshuys also niet gehoude(n) te zijne mair p(rese)nteerde va(n)/
huerre zijde(n) op de visitacie vriende(n) te neme(n) die/
zij inde(n) rechte noempde(n) Jege(n) dwelc de voirs(creven) abt/
repliceerde meynende dat zij de(n) selve(n) pechtenere(n) te/
na bestonde(n) en(de) also te p(ar)tijlic vielen mair datme(n) neme(n)/
soude onp(ar)tilike liede en(de) die hen der sake(n) verstonde(n)/
Werdt gewijst te(n) ut(er)sten bij de(n) he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en)/
ter manisse(n) smeyers na aensprake en(de) v(er)antw(er)de(n) van/
beyde(n) p(ar)tie(n) dat de voirs(creven) pechtenere(n) gehoude(n) zijn soude(n)/
de(n) voirs(creven) abt rep(ar)acie te doene vande(n) huysinge(n) ter/
taxacie(n) va(n) wercliede(n) en(de) va(n) alle(n) ande(re)n poente(n) va(n)/
gebreke(n) die hij aen sijn scepen(en) brieve(n) mocht hebbe(n) en(de)/
elc ter taxacie(n) va(n) goede(n) manne(n) hen van dese(n) v(er)staen(de)/
p(rese)nt(ibus) abs(oloens) abs(oloens) witte m(er)sberge aug(usti) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-01-30 by kristiaan magnus