SAL7348, Akte: R°105.2-V°105.1 (191 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°105.2-V°105.1  
Act
Datum: 1454-10-10

Transcriptie

2018-12-13 door Jan Boncquet
Het sijn comen in rechte inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
lodewijc van schore die voe(r) de so(m)me van lxxx gulden(en)/
rijders hem bekint bij janne wilen van sinevail naden rechte/
des(er) stat van loven(en) geleit es tot allen den goeden des selfs wilen/
jans van sinevail in deen zijde en(de) he(re)n janne godscalc religieus/
des godshuys van hausstieres en(de) he(re)n clause van houtoy/
deken van denant die in name en(de) tot behoef des vors(creven) godsh(uys)/
met oude(re)n scepen(en) brieve(n) voe(r) de so(m)me van iii[c] pet(er)s geleit/
sijn totten goeden des vors(creven) jans van sinevail in dande(re) O(m)me/
bij crachte van dien beleide te mogen wercken totten voldoene/
van allen den condicien en(de) vorwerden begrepen ind(en) seke(re)n/
scepen(en) brieve va(n) loven(en) daer mede de vors(creven) jan van/
sinevail alrehande goede den vors(creven) godsh(uys) toebehoe(re)nde den/
termijn van xviii jae(re)n in pechtingen genome(n) hadde/
gelic de selve brieve geregistereert staende in deser/
came(re)n den xv[te(n)] dach octobris int boec van liii dat/
claerlic begripen Aldair de vors(creven) lodewijc aensprac alre/
hande erve en(de) haeflike goede die hij bij p(ar)tien dede/
lesen en(de) die den vors(creven) janne va(n) sinevail also hij seyde toebe/
hoerden desgelix oic de goede des vors(creven) godshuys/
inden brieve vand(en) vors(creven) pechtingen genoempt Dwelc/
hij meynde dat hem bij crachte van sijnen beleide den/
t(er)mijn vand(er) pechti(n)gen due(re)nde volgen soude mits den/
voldoene den vors(creven) godsh(uys) de vorweerde(n) vand(er) vorscr(even)/
pechtinge(n) soe v(er)re men dair [tselve godsh(uys) dair af] ingebreke wae(r) dwelc hij/
p(rese)nteerde dair toe cleden(de) en(de) seggende alrehande reden(en)
//
die hij voer hem nam tsijnen proposte daer toe dienen(de) Jegen/
dwelc de vors(creven) h(er) jan en(de) sijn medeplichte(re) inden name/
vanden vors(creven) godshuyse in hue(re)n verantwerden deden segge(n)/
dat de vors(creven) jan van sinevail alse vand(er) vors(creven) pechtingen/
inden name aen tvors(creven) godsh(uys) ingebreke wae(r) in div(er)se/
manie(re)n die zij bij p(ar)tien claerden en(de) opdeden hoopende/
want de vors(creven) pechtinge begrepe dat de vors(creven) jan van/
sinevail de vors(creven) goede nyeman(de) anders en souden moge(n)/
uutgeve(n) sonder des godshuys (con)sente Ende oft de vors(creven)/
jan va(n) sinevail deen payment op dand(er) liet v(er)striken/
dat dan tvors(creven) godsh(uys) aende goede vors(creven) de hande soude/
moge slaen met meer ande(re)n reden(en) die zij daer toe/
seyden dat de vors(creven) lod(ewijc) o(m)me de vors(creven) pechtinge te/
behouden verdoolt wae(r) maer dat hen de selve goede/
vand(er) pechtingen en(de) desgelix oic dande(r) goede des/
vors(creven) jans totten voldoene der vors(creven) pechtingen volgen/
soude Also dat de vors(creven) beleide en(de) pechti(n)gen metten/
(con)dicien dair aen staende inden rechte gelesen zijnde/
de scepen(en) va(n) loven(en) ter manissen smeyers gewijst hebbe(n)/
na aensprake en(de) v(er)antwerden van beyde den p(ar)tien/
dat so v(er)re de vors(creven) lod(ewijc) va(n) schore zijn p(rese)ntacie van/
allen den vorweerden ind(er) pechtinge(n) vors(creven) begrepen/
te voldoene voldade dat hem dan en(de) sijnen beleide/
de goede des vors(creven) jans van sinevail en(de) desgelix/
de pechtinghe vand(en) goed(en) des vors(creven) godsh(uys) tsijnder/
schout behoef volgen zal p(rese)ntib(us) roel(ofs) opp(endorp) velde/
pryke(re) m(er)cels oct(obris) x
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt