SAL7348, Act: R°110.2-V°110.1 (198 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°110.2-V°110.1  
Act
Date: 1454-10-12

Transcription

2018-12-21 by Jan Boncquet
Wij lodewijc roelofs ende arnt vanden velde scepen(en) te loven(en)/
doen cont allen lieden dat voer ons comen zijn lodewijc mathijs/
diemen heet van schore die naden rechte der stat van loven(en) comen/
en(de) beleit es tot den goeden jans wilen van finevail in deen/
zijde en(de) jouffr(ouw) jehanne weduwe des vors(creven) wilen jans in/
dande(re) kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij bij raide en(de) middel van/
hue(re)n vrienden eens wordden zijn alse vander pachtinghen der/
goeden toebehoe(re)nde den godshuysse van hausstieres dewelke de/
vors(creven) wilen jan eenen termijn van xviii jae(re)n genomen hadde/
dair af den termijn inneghinc ts(en)t jans messe xiiii[c] en(de) vijftich/
der vorweerden en(de) condicien hier na bescreven Inden yersten/
heeft de vors(creven) jouffr(ouw) johanne overgegeven en(de) gheeft over den/
vors(creven) lod(ewijcke) van schore de pechtinge also die den vors(creven) jan wilen/
van finevail genomen hadde tegen tvors(creven) godshuys van haustieres/
en(de) alle trecht dat sij dair inne hebben mach o(m)me die/
te hebben en(de) te behouden due(re)nde den tijt vand(er) selver met/
allet ghene dat daer aen cleeft quijtscelden(de) alle trecht/
dat zij dair aen hebben mach Ende mits desen sal de vors(creven) lod(ewijc)/
van schore te sijnen laste afleggen en(de) cuelen alsulken vijff/
rijders lijftochten staende aende jouffr(ouwe) vanden berghe en(de) dair voe(r)/
de vors(creven) lodewijc bertelmeeus de hont en(de) gielis delle van/
wegen des vors(creven) wilen jans verbonden staen also dat de vorscr(even)/
jouffr(ouw) joha(n)ne hue(r) goede en(de) hue(r) ande(r) borgen vors(creven) dair aff/
vortane ombelast bliven Item want ind(er) rekeni(n)gen tusschen/
den vors(creven) lod(ewijc) van schore en(de) der weduwen gemaect bevonden/
es dat de vors(creven) weduwe den vors(creven) lodewijcke sculdich en(de) tacht(er)/
es de so(m)me van xlvii rijders uut ocsuyne van achterstelle/
der vors(creven) lijftocht en(de) anders so heeft sij geloeft den vorscr(even)
//
lodewijke die te betale(n) Te weten tderdeel d(aer) af binne(n) jaers naestcomen(de)/
tderdeel d(aer) af binne(n) jairs naes d(aer) nae volgen(de) en(de) tderdeel binne(n) jairs/
dat d(aer) nae come(n) sal q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Behoud(elic) oft de voirs(creven) bertelmeus/
oft gielijs va(n)den voirs(creven) ja(n)ne van finevail uut saken vand(en) voirs(creven) lijftocht/
yet gehave(n) hebbe(n) dat hue(r) dat aen de selve so(m)me tafslage comen/
sal en(de) t(er) vestich(eit) van dese(n) sal de voirs(creven) lodewijc i(n) sijne(n) hande(n) behoude(n)/
dbeleit dat hij heeft opte goede des voirs(creven) wijle(n) jans sond(er) yet/
voird(er) d(aer) mede te wercken Item sal de voirs(creven) lodewijck inne staen/
den he(re)n vande(n) voirs(creven) goidshuyse en(de) den wynne(n) vande(n) voirs(creven)/
goeden va(n) alle(n) voirweerde(n) en(de) gebreke(n) d(aer) inne de voirs(creven) weduwe/
aen hen gehoude(n) mocht sijn uut ocsuyne d(er) pechtinge(n) voirs(creven)/
oft scaden die hen d(aer) uut geresen wae(r) oft gerise(n) mochte en(de) d(er)/
voirscr(even) jouffr(ouwe) d(aer) af ontlasten Item desgelijcx sal hij gestentich/
en(de) van weerden houde(n) de comenscap die div(er)se p(er)sone wy(n)nen/
oft laten vand(en) voirscr(even) goede(n) aend(en) voirscr(even) ja(n)ne oft d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe)/
voer dese(n) dach gedaen moege(n) hebbe(n) [en(de) d(aer) af sij hue(re)n eet soud(en) wille(n) doen] alse van pachte aftecoepen/
die valle(n) sal ts(in)t andriesmisse naestcomen(de) gedragen(de) tsame(n) t(er) so(m)men/
van lx mudden corens eens d(aer) af de voirs(creven) jan oft jouffr(ouw) joha(n)ne de/
pe(n)ningen hebbe(n) getogen sond(er) den selve(n) laten d(aer) af yet te moege(n)/
eysscen Item alle tchijse en(de) rinte(n) vand(en) goede(n) des voirs(creven) goidshuys gevalle(n)/
[voer dese(n) dach] en(de) die voertaen vallen selen ombetaelt uutstaende selen volge(n)/
den voirscr(even) lodewijke mits der pechtinge(n) voirscr(even) Item sal oic/
volgen den voirscr(even) lodewijke alsulken preste van xl pet(er)s als/
die wynne onderheeft en(de) sculdich es te betale(n) ten dage(n) d(aer)/
toe gestelt Welke pointe alle en(de) yegewelke voirs(creven) de voirs(creven)/
p(ar)tijen geloeft hebben malcande(re)n te voldoen en(de) gestentich te/
houden alsoe v(er)re alst elken aencleeft talle(n) tijden als die/
geboe(re)n en(de) valle(n) selen alle fraude en(de) argelist h(ier) inne uutgesceid(en)/
oct(obris) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt