SAL7348, Act: R°188.1-V°188.1 (329 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°188.1-V°188.1  
Act
Date: 1454-12-19

Transcription

2019-08-11 by Jan Boncquet
Cond zij alle(n) liede(n) dat reyne(r) colarts woenen(de) toplyntre in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van jacoppe va(n) wout(er)linge(n)/
gehete(n) thonis als mo(m)boir d(er) fabrike(n) der kerken va(n) sinter vive(n) toplyntre/
inde(n) name en(de) va(n) wege(n) der selver fabriken thoff der selver fabrike(n) te(n)/
broecke mette(n) wy(n)nen(de) lande ende bempden de(n) selven hove toebehoirende/
en(de) andere(n) sijne(n) toebehoirte(n) gelijc jan van wange die voirtide(n) ald(aer)/
gehoude(n) heeft en(de) d(aer)toe i derdel va(n) i boend(er) lants op de co(m)mene/
gelege(n) en(de) i dach(mael) oec ald(aer) gelege(n) It(em) (½) boend(er) lants op de(n) keeswech/
It(em) noch i dach(mael) lants oec opde(n) ald(aer) It(em) noch i derdel va(n) i boend(er)/
lants oec ald(aer) gelege(n) It(em) een derdel va(n) i boend(er) lants gelege(n)/
op de wintmoele(n)berch en(de) i dach(mael) lants gelege(n) op de cortbeke Te/
houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) va(n) halfm(er)te lestlede(n) i t(er)mijn va(n)/
sesse jaren lang v(er)volgen(de) elcx jaers dare(n)binne(n) te wete(n) de voirs(creven)/
lande voir ende o(m)me xxvi mudde(n) haerts corens min (½) moelevat pachts/
en(de) mate(n) va(n) lyntre te wete(n) vi halster der selver mate(n) voir elc/
mudde gerekent te sinte andriesmisse apostels te betale(n) de(n) voirs(creven)/
mo(m)bore oft ande(re)n des sake hebben(de) en(de) toplyntre dairt de(n) selven mo(m)bore(n)/
ald(aer) gelieve(n) sal te leve(re)n de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] Ende de/
voirs(creven) bempde voir ende om li lichte(r) guld(en) te x stuv(er)s stuc jaerlijcx/
deen helicht te lynthe(r) kermisse ende dander helicht te liechtmisse/
d(aer) naest volgende te betale(n) de(n) voirs(creven) mo(m)bore(n) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne dwynnende bloc staende voir/
thoff voirs(creven) late(n) gewonne(n) en(de) geworve(n) gelijc reengenote(n) ten afsceyde(n)/
van zijne(n) t(er)mijne en(de) dat met getidege(n) wynt(er)coirne besaeydt laten/
gelijc hijt vonde(n) heeft te zijne(n) incomen Voirt sal de selve wy(n)ne/
de storte geheel late(n) en(de) hij sal alle de selve lande binne(n) de(n)/
voirs(creven) t(er)mijne sculdich zijn tovermesten wel ende loflijc gelijc reengenote(n)[en(de) de grechte(n) veege(n) en(de) ruyme(n) jaerlicx wel en(de) loflijc en(de) die alsoe late(n) inden bempde(n) en(de) niet voirde(r)]/
En(de) als hij de selve lande oft e(n)nige(n) va(n) dien wilt hoervruchte(n)/
so sal hij die selve sculdich sijn tov(er)mesten It(em) sal de voirs(creven) wynne/
uutgesceyde(n) de drie dach(mael) lants gelege(n) voir de poirte die/
mach hij te zijne(n) leste(n) jare hoervruchte(n) sond(er) ov(er)meste(n) wa(n)t/
hijt also bevonde(n) heeft It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx de(n)/
voirs(creven) t(er)mij(n) dueren(de) int voirs(creven) hof sculd(ich) zijn te levere(n) iii[c]/
walme(re) om de huysinge ald(aer) mede te decken en(de) alsme(n)/
die v(er)dect sal hij de(n) wercliede(n) de(n) mo(n)tcost en(de) de voirs(creven)/
mo(m)bore(n) selen de dachueren betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne der/
kercke(n) va(n) op lyntre [alle jare] hale(n) ii voeder steencole(n) elc voed(er) met
//
drie p(er)de mair de mo(m)bore(n) selense op de cuyle cope(n) en(de) betalen/
en(de) de(n) voirman zijne(n) cost gheve(n) en(de) and(er)s niet en(de) men salse/
toplyntre op de(n) kerchoff levere(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne oec/
jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende op de voirs(creven) goede sculd(ich)/
zijn te settene xxv goede pote(n) en(de) voirtmeer sal hij voir elke(n)/
verdroechden boom die hij afhoudt twee goede pote(n) wed(er)/
sette(n) en(de) die houde(n) en(de) bevreden datse de beeste(n) niet en v(er)d(ri)ve(n)/
It(em) sal de wy(n)ne alle de tidege loecke doen tru(n)cken op de/
voirs(creven) goede staende en(de) d(aer) met de selve goede de(n) voirs(creven) hove toe/
behoirende bevrede(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de(n) voirs(creven) mo(m)bore(n)/
sculd(ich) sijn eens jaers eene(n) [dach] te corweyde(n) met zijne(n) wage(n) en(de) iii/
p(er)den Inde su(n)t fideiuss(ores) t(am)q(uam) p(ri)n(cipa)[les] debit(ores) will(el)mus de bauss(ele) p(roc)ur(ator)/
vill(icus) de oplyntre et ar(nol)[d(us)] kempene(re) (com)mor(ans) ter stoct Et p(ri)m(us)/
roel(ofs) velde dec(embris) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt