SAL7348, Act: R°226.1 (398 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°226.1  
Act
Date: 1455-01-28

Transcription

2020-03-11 by Jan Boncquet
Cont sij allen lieden dat jan henriot van sint jansgheest in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van janne van/
coelen sone wilen arnts de goede des selfs jans gelegen inde/
prochie van sint jansgheest ende dair omtrent in wynnen(de)/
lande met hue(re)n toebehoerten gelic hij die tegen henr(icke) van/
gorshem en(de) jacope van nuysberge erflic gecregen heeft/
en(de) gelijc willem godfroit die selve lande aldair te pachte/
gehouden heeft uutgenomen de huysinghe met hue(re)n toe/
behoerten dair inne de selve wynne nu gheen recht/
hebben en sal Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmerte/
dat wesen zal int jaer xiii[c] lv eenen termijn van xviii jae(re)n/
lanc deen na dande(r) sonder middel vervolgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)ne(n)/
o(m)me en(de) voe(r) thien mudden tarwen en(de) thien mudden rox beyde/
goet en(de) payabel met wanne en(de) vlogelen wel bereit der/
maten van thienen te weten vi halste(re)n d(er) selver maten voe(r)/
elc mudde gerekent tsint andriesmesse apostels te betale(n)/
en(de) te loven(e) ter woeni(n)gen des voirs(creven) jans [van colen] te leve(re)n alle jae(re)/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde op cost des vors(creven) wynnen uutgesceid(en)/
als hij corens levert dat de vors(creven) jan van colen zijnen p(er)den/
hoy gheven zal quolib(et) ass(ecutu)[m] Item sal de vors(creven) jan den vorscr(even)/
wynne als hijt begheert borgen en(de) uutsetten vijf mudden/
vanden vors(creven) pachte te weten(e) iii mudde tarwen en(de) ii mudd(e)/
rocx vanden eenen jare totten ande(re)n Item sal de vors(creven) wynne/
de vors(creven) goede bynnen den vors(creven) t(er)mijn tweewerf wel ende/
loflic overmesten Ende es vorweerde dat de vors(creven) wynne/
op dleste jaer vanden vors(creven) t(er)mijn de vors(creven) goede also wy(n)ne(n)/
en(de) besayen zal dat dair op alsdan ter goeder rekeni(n)gen knape(n)/
prise wassen sallen sullen xl mudd(en) elx nade gelande vanden/
pachte vors(creven) en(de) so waer dair myn op wiese dat dat de vors(creven)/
wynne den vors(creven) henricken en(de) jacope [janne van colen] verguetsen en(de) voldoen/
zal ende wart dat dair meer op wise wiese dan xl mudd(en)/
der maten van thienen vors(creven) gelijc vors(creven) is dat soude de wy(n)ne/
vors(creven) behouden Item sal de vors(creven) wynne alle den chijs en(de) pacht/
en(de) co(m)mer uuten vors(creven) goeden gaende jaerlix den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde betalen sonder afslach vanden vors(creven) pachte Item oft geboerde/
dat bij gebreke van betalingen vanden vors(creven) chijse en(de) co(m)mer e(n)nige/
scade gesciede oft geviele dat dan de vors(creven) wynne die scade en(de)/
cost bet(alen) en(de) oprichten sal de(n) vors(creven) ja(n)ne va(n) colen Ite(m) sal de vors(creven)/
jan wynne op dleste jaer vanden vors(creven) t(er)mijne de brake aldair/
voir halfmerte late(n) omgedaen op een vore en(de) iii boend(er) stortten oic/
eens omgedae(n) d(aer) ja(n) va(n) colen hem die wisen zal En(de) alle dese vorw(er)d(en)/
hieraf es borge des vors(creven) wynne jan brombaix p(ri)m[(us)] abs(oloens) opp(endorp) ja(nuarii) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt