SAL7348, Act: R°305.2 (522 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°305.2  
Act
Date: 1455-04-21

Transcription

2020-09-08 by Jan Boncquet
It(em) rogier [rutgher] layten sone woe van orschot [coste(r)] te chelles in p(rese)ncia heeft/
genome(n) (et)c(etera) jege(n) jannese tyrion als des volcomel(ic) gemechtich va(n) m(ijn) he(re)/
de(n) abt en(de) tco(n)vent sgoidsh(uys) va(n) p(er)cke [de cleyn thiende van chelles de(n) voirs(creven) goidsh(uyse) toebehoiren(de)] Welke thiende de selve rutgher/
met ande(re)n zijne(n) medeplicht(ere)n eene(n) zeke(re)n t(er)mijn gehoude(n) heeft Te/
houde(n) en(de) te hebben met alle(n) hue(re)n toebeh(oirten) vande(n) yerste(n) dage va(n) meye/
a(n)no lvi eene(n) t(er)mijn va(n) xii jare(n) lang deen na dande(r) sond(er) middel volgen(de)/
elcx jaers darenbinne(n) om en(de) voe(r) xxiiii pe(n)ninge gehete(n) francke(n) d(er)/
mu(n)te(n) sconi(n)cx va(n) vrancrike vijftich ellen vlessens lakens Te wete(n) de/
voirs(creven) xxiiii francke(n) jaerlijcx tons(er) liev(er) vrouwe(n) dage liechtmisse en(de)/
tvoirs(creven) laken te paessche(n) ongebleyct te betalen en(de) int voirs(creven) goidsh(uys)/
te leve(re)n m(ijn) he(re) de(n) abt voirs(creven) de(n) selve(n) t(er)mijn duerende q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] En(de)/
oft tselve lake(n) te paessche(n) voirs(creven) niet gereet en ware soe es/
voirwerde dat dan de voirs(creven) rutgher tselve lake(n) sal moeten/
leveren gebleyct tsintjans(misse) d(aer)na v(er)volgen(de) It(em) d(aer) toe sal de voirscr(even)/
rutgh(er) jaerlijcx betalen de(n) p(er)soen va(n) chelles zijnen t(er)mijn dueren(de)/
op sinte marie(n) magdalene(n) dach xx ganse en(de) talre heylige(n)misse/
twee rasie(re) raepsaets sond(er) afslach va(n) des voirs(creven) is It(em) es vorw(er)de/
dat de selve rutgher jaerlijcx zijne(n) t(er)mijn duerende in mynd(er)nissen/
vande(n) voirs(creven) xxiiii francken betale(n) sal de visitacie der kerken/
va(n) chelles en(de) desgelijcx een wassen paeschkersse met ande(re)n keersse(n)/
d(aer) toe dienen(de) wegen(de) tsame(n) vijff l(i)b(ra) was Voirtmeer ten tide(n) alst/
absoniu(m) en(de) quadraticu(m) verschijnt so sal de voirs(creven) rutgheer dat/
vernuege(n) en(de) betale(n) alsoe dat tvoirs(creven) goidsh(uys) d(aer) af niet geprae(m)pt/
en worde ende dat oec in afslage vande(n) voirs(creven) xxiiii/
francke(n) En(de) alle dese vorwerde(n) Inde su(n)t fideiuss(ores) eiusdem/
rutgheri joh(ann)es veede (com)mor(ans) apud buyset et wil(he)lmus d(i)c(tus)/
motte (com)mor(ans) in p(a)ro(chia) de chelles [p(rim)[(us)]] p(ri)ke(re) m(er)cels ap(ri)lis xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt