SAL7348, Act: R°318.1-V°318.1 (544 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°318.1-V°318.1  
Act
Date: 1455-04-25

Transcription

2020-11-02 by Jan Boncquet
Item henric de man d(i)c(t)us ke(m)me(re) ende marie va(n) loeven(e) docht(er) gheerts wile(n)/
va(n) loeven(e) zijn wijf in deen zijde ende lijsbet va(n) wesemale weduwe des/
voirs(creven) wilen gheerts moed(er) der voirs(creven) marie(n) in dande(re) die underlinge zeke(re)n/
stoot ende gescille hadde(n) om zeke(re) goede beyde beruerlijc en(de) bonberuerl(ijc)/
achter de(n) voirs(creven) wilen gheerde en(de) gorde wilen va(n) loeven(e) des voirscr(even)/
gheerts vader gebleve(n) sijn met malcande(re)n d(aer) af eens worde(n) en(de) over/
come(n) der poente h(ier) na v(er)claert Ierst hebben de voirs(creven) gehuyssche/
gekint dat hen de voirs(creven) lijsbeth genoech gedaen heeft en(de) gecuelt/
va(n) allen de(n) vliegende(n) erve dat hen bleve(n) is na doot des voirscr(even)/
wilen gorts ende gheerts zijns soens also v(er)re de selve lijsbeth oft/
wilen hue(r) nae man henric lyevinc dat gehanteert hebbe(n) oft/
gebruyct overgeven(de) dat zij va(n) egheen va(n) dien voirtmeer/
de voirs(creven) weduwe ne(m)mermeer aenspreke(n) en selen Op also dat/
de voirs(creven) gehuyssche na doot der voirs(creven) lijsbette(n) met huere(n) anderen/
kijnderen hode gelijc deylen selen in allet vliegende erve achter/
der selver lijsbetten blivende en(de) des zij hue(r) binne(n) huere(n) levende(n)/
live(n) niet quijt en maect It(em) es voirt vorwerde dat de voirs(creven)/
lijsbeth hue(re)n leefdach lang sond(er) wed(er)segge(n) d(er) voirs(creven) gehuysschen/
hue(r) tocht behoude(n) sal in een boender bempts gelege(n) te weerde/
tussce(n) de(n) bempt raes wilen thijs en(de) gorts vand(er) me(re)n en(de) in/
een huys met zijnd(er) toebehoirte(n) gelege(n) op de vischm(er)ct te lov(en)/
tusscen thuys gehete(n) de hant en(de) de(n) pellicaen Bij alsoe dat/
zij tselve huys sculdich sal zijn te houde(n) va(n) wande en(de) van/
dake also i tocht(er)sse sculdich is te doene It(em) sele(n) de voirs(creven)/
gehuyssche ter stont aenveerde(n) de helicht vande(n) hove gelegen/
te belanden(en) met zijne(n) toebehoirte(n) gorts wile(n) va(n) loeven(e) sond(er) der/
voirs(creven) weduwe(n) voirtmeer d(aer) toe e(n)nich recht oft actie te behoude(n)/
uutgesceyde(n) dat de selve gehuyssche d(aer) uut gheve(n) en(de) betale(n)/
selen d(er) voirs(creven) weduwen huere(n) leefdach lang eene(n) rijnsche/
guld(en) tsjaers te kersmisse vallende dierste betalinge hier af/
inne te gane va(n) kersmisse naestcomen(de) ov(er) ii jare(n) en(de) niet eer/
Voir welke rij(n)sche guld(en) de selve gehuyssche der voirs(creven) wed(uwen)/
tot huerre manissen met rechte v(er)pande(n) sulle(n) en(de) tonderpande/
setten ten coste der selv(er) weduwe(n) de helicht vande(n) voirs(creven) hove/
van belanden(en) sond(er) [en(de)] dat de selve gehuyssche hue(r) recht v(er)volge(n) sele(n)/
moege(n) tot alle(n) behoirlike(n) plaetsen ov(er) alle goede dair inne zij/
/ meyne(n) gericht te zijne uut wat title dat zij die toe te behoiren/
plage(n) gorde wilen va(n) loeven(e) oft gh(eer)de zijne(n) sone uutgenomen/
va(n) dien dair gelofte(n) af gedaen waren va(n) genoechdoene oft wara(n)t/
scape dair uut de voirs(creven) weduwe oft huer goede gelast souden/
moegen werden Welke poente de voirs(creven) p(ar)tien deen den anderen/
gelooft hebben gestentichlijc tonderhoude(n) en(de) te voldoene roelofs/
oppendorp ap(ri)lis xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt