SAL7348, Act: R°323.2-V°323.1 (557 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°323.2-V°323.1  
Act
Date: 1455-04-30

Transcription

2020-11-12 by Jan Boncquet
Het zijn come(n) voe(r) den raede vand(er) stat willem [wout(er)] van e(re)nboudegem en(de) ande(re) zijne/
medeplichte(re)n en(de) erfgename(n) henricx wijlen van holzeten en(de) jouffr(ouwe) b lijsbetten/
wijlen van e(re)nboudegem zijns wijfs in deen zijde lambrecht vanden velde/
die geleit es totten goeden der voirs(creven) gehuyssce metgad(er)s ja(n)ne ts(er)arnts die/
hem als executeur der goede naden voirs(creven) henrike en(de) sijne(n) wijve gebleve(n)/
ond(er)wonden hebben in dande(re) ald(aer) de voirs(creven) erfgename(n) hebben versocht dat hen/
de voirs(creven) goede ombelet vand(en) voirs(creven) beleide volge(n) mochten alsoe zij meynden/
dat dat behoerde nae begrijp vand(en) testame(n)te des voirs(creven) henricx en(de) sijns wijfs/
Aengesien dat jouffr(ouwe) katlijne des voirs(creven) jans ts(er)arnts docht(er) sond(er) wettich/
oir acht(er) te laten aflivich wae(r) wordden en(de) oic nae inhoudt vander cedullen/
liggen(de) bijden voirs(creven) beleide ind(er) came(re)n meest(er) raes vand(en) heede begripen(de) hoe/
v(er)re men metten selven beleide soude mogen wercken Dair tegen de/
voirs(creven) lambrecht en(de) jan deden seggen dat nae begrijp vand(en) voirscr(even)/
cedullen de selve lambrecht hem soude moegen behulpen metten selven/
beleide dat hij van alle scouwen en(de) geloften d(aer) hij van wegen des voirs(creven)/
wijlen henricx oft jouffr(ouwe) lijsbetten te laste stont oft gelooft hadde volcomentlijc/
gelost en(de) alle wettige scult d(er) selv(er) gehuyssce betaelt soude(n) werdde(n) en(de) tot dien/
dat alle guedinge(n) uut den beleide gedaen stat soude(n) grijpen ov(er)geven(de) de/
voirs(creven) lambrecht alrehande pointe in gescrifte begripen(de) sijne gebreke de sculde(n)/
des voirs(creven) henricx en(de) sijns wijfs desgelijcx de v(er)cochte goede d(aer) af hij/
hoopte voldaen en(de) gelost te wordden(e) Op dwelc de voirs(creven) erfgenamen/
hadden geantweert en(de) voirt in beyden [zijde(n)] gerepliceert en(de) gedupliceert wair/
op de raed vand(er) stat tvoirs(creven) testament dbeleit mett(er) (con)dicien d(aer) bij liggen(de)/
en(de) oic de voirs(creven) gescriften bij p(ar)tijen ov(er)gegeve(n) heeft ripelijc gevisenteert/
en(de) ten uut(er)sten te desen male get(er)mineert dat den voirs(creven) erfgename(n)/
van nu voirtaen de voirs(creven) erfgoeden en(de) rinten naden voirs(creven) wijlen/
henrike en(de) sijne(n) wijve gebleve(n) volgen selen Behoudelijc in desen dat/
tvoirs(creven) beleit sal blive(n) liggen(de) ond(er) scepen(en) van loeven(e) tot behoeff des/
voirs(creven) lambrechts om hem d(aer) mede vand(en) selve(n) goeden gelost te werdden/
van sijnen gebreken desgelijcx betaelt te wordden(e) alle sculde(n) d(er) voirs(creven)/
/ ghehuysscen soe v(er)re dat nade(n) testame(n)te en(de) cedullen behoirt en(de) te doen/
stat grijpen alle guedingen vand(en) selven goeden uut de(n) voirs(creven) beleide/
gedaen en(de) aldit t(er) ordinan(cien) vand(er) stat raede ten tijde sijnde yerst/
aengehoirt p(ar)tijen en(de) wael gewogen des elc van hen tsijnre opinien/
sal hebben geseecht Behoudelijc dat van weerden selen bliven/
de guedinge(n) uute(n) selve(n) beleide gedaen oft van co(m)me(r) op te goede/
besedt bij ov(er)drage oft t(er)minacie(n) vand(er) stad hier inne verzien oft tselve/
vercopen vand(en) goede(n) oft rinte(n) gesciet wae(r) and(er)s dan nae begrijp/
d(er) cedullen dat dat de voirs(creven) lambrecht en(de) jan ts(er)arnts cuelen/
ende voldoen selen van huers selfs rinte(n) en(de) goeden Ende van/
des hier inne alnoch ombeslicht mach uutstaen oft donckerheid(en)/
die in desen gevallen mochten d(aer) af behult de stad hue(r) v(er)cle(re)n/
en(de) int(er)pretacie in tiden en(de) wijle(n) alst gebue(re)n sal act(um) i(n) pleno (con)silio ap(ri)lis/
ultima xiiii[c] lv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt