SAL7348, Act: V°182.5-R°183.1 (322 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°182.5-R°183.1  
Act
Date: 1454-12-17

Transcription

2019-08-02 by Jan Boncquet
Item alsoe als in rechte comen zijn malc tegen ande(re)n voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) lijsbeth van breyeshem woenen(de) te binckem/
die te borge stelde janne de walsche van wynge in deen zijde/
en(de) servaes uuten lyemi(n)gen die geleit is totten goeden willems/
[wilen] van buetschore in dande(re) alse van sekerder erflicheit gelegen te/
binckem Van welcker erflicheit de selve lijsbeth meynde dat/
sij niet tegenstaende den beleide des vors(creven) servaes trecht volge(n)/
soude inde banc dair ond(er) de goede wae(re)n gelegen aengesien/
datse jacop uuten lyemi(n)gen sone wilen jacops als geleit totte(n)/
goeden willems van buetschore sone des vors(creven) wilen willems/
gepijnt hadde alhier vanden selven goeden oic te moyen daer
//
de vo(n)nissen gelopen wae(re)n datse hue(r) recht vort vorde(re)n soude inde/
banc dair die goede [vors(creven)] gelegen wae(re)n dair de vors(creven) willem opden/
dach stont en(de) tegewordich was gelic hij nu wae(r) Hoopen(de) bij die(n)/
dat hue(r) trecht inden hof worden soude en(de) dat zij niet en soude/
behoeven den vors(creven) s(er)vase noch zijnen beleide weder van nuwes/
aentespreken Vanden welken de vors(creven) s(er)vaes hielt de (con)trarie/
en(de) meynde al tghene des vors(creven) stont en(de) bijder vors(creven) lijsbetten was/
vortgestelt hem noch sijnen scepen(en) brieve(n) gheen ontstade doen/
en soude noch sculdich en wae(r) van rechtswegen te doene noch/
dat des tusschen ande(re) wae(r) gedaen he(m) niet en mochte letten he(m)/
gedragen(de) totten scepen(en) dat de vors(creven) lijsbeth tegen hem dach van/
rechte hier af inde banc hadde genomen Soe wert hier op/
gewijst bijden he(re)n scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers geliefde/
der vors(creven) lijsbetten aentespreken datse dat doen mochte metten/
rechte p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis dempto kersmake(re) dec(embris) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt