SAL7348, Act: V°191.3-V°192.1 (336 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°191.3-V°192.1  
Act
Date: 1454-12-23

Transcription

2019-08-17 by Jan Boncquet
It(em) amelrijc pynnoc voirs(creven) en(de) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) va(n) scoenhove(n) zijn huysvrouwe/
in jegewoird(icheit) d(er) scepen(en) va(n) lov(en) gestaen hebbe(n) oppenbairlijc gekint/
en(de) gelijdt en(de) volcomel(ic) gelooft claese de kersmake(re) de pointe en(de) ar(ticu)[le]/
h(ier) nae bescr(even) om hem te dienen(e) en(de) bij hemn ond(er)houden te wordden(e)/
aengaen(de) de goede(n) voers(creven) Inden yerste(n) hebbe(n) sij gelooft alle scepen(en)/
br(ieven) het sij va(n) loeven(en) bruessele oft va(n) antw(er)pen opde voirs(creven) goede/
spreken(de) en(de) die den voirs(creven) claese te hinder mochte(n) comen
//
t(er) manisse(n) des selfs [claes] te a(n)nichele(re)n Voert hebbe(n) zij gekint dat de erffenisse/
den voirs(creven) claese gedaen vand(en) selve(n) goeden xxvii dage in octobri/
int jair voerlede(n) sculd(ich) es voer de(n) voirs(creven) clause goet en(de) van/
valoir te wesen en(de) dat die es gesciet met hue(re)n vryen wille/
en(de) (con)sente op also dat de selve amelr(ijc) de selve goede sal/
moegen lossen en(de) quijten tusscen dit en(de) sinte andriesdach/
naestcomen(de) incluys teene(n) male mett(er) so(m)men van sessehondert/
sevenen(de)vijftich guld(en) rijd(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n tshertogen/
Te wete(n) xxvi stuv(er)s voer dat(e) va(n) dese(n) gemu(n)t voer elcke(n) rijdre/
welcke vand(en) voirs(creven) twee payen het zij cusbaer en(de) payabel rijders/
in goude oft de stuv(er)s dat de voirs(creven) claes alsdan kiesen sal en(de) met/
vollen pachte vand(en) voirs(creven) so(m)men elcken pe(n)ninck tot xviii gerekent/
na advena(n)t En(de) behoudelijc dat den voirs(creven) amelr(ijcke) aende voirs(creven) so(m)me/
selen cortte(n) hond(er)t guld(en) rijd(er)s eens voe(r) v rijd(er)s erflijk(er) en(de) jairlijk(er)/
rinte(n) die inden gevalle oft de voirs(creven) amelrijc de quitinge navolgen(de)/
deser vorweerden dade de voirs(creven) claes oft hem gelieft d(aer) voe(r) aende/
voirs(creven) goede erflijc en(de) e(m)mermeer sond(er) e(n)nich quite(n) behouden sal/
moege(n) met sulk(er) vorw(er)den dat de voirs(creven) amelrijc oft zijn naeste/
erfgename(n) sijns gebreken(de) en(de) and(er)s niet dese lossinge bynne(n) den voirs(creven)/
tide sal moege(n) doen teene(n) male als voirs(creven) es met sijne(n) eygene(n)/
p(ro)pren pe(n)ningen hem toebehoiren(de) en(de) dat tot squijt(er)s en(de) nyemant/
and(er)s behoef voer dwelc de quite(r) sijne(n) eedt sal moete(n) doen ter/
begheerte(n) des voirs(creven) claes oft des gheens die va(n) sijne(n) wegen/
recht int voirs(creven) goet hebben sal Geloven(de) de selve gehuyssce de(n)/
voirs(creven) claese h(ier) af altijt genoech te sijne oftse ergens hem te/
nauwe hier inne gedaen hadden alsoe dat de(n) selve(n) claese en(de)/
sijne(n) erfgename(n) vast en(de) seker sal moegen wesen Voert hebben de/
voirs(creven) gehuyssce geloeft de voirs(creven) goede en(de) pe(n)ninge des voirs(creven)/
claes scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen aen alle he(re)n en(de) hove(n) d(aer)/
af me(n) die houden(de) mach zijn van pontgelde en(de) allen ande(re)n/
ongelde dat yemand d(aer) aen hebben oft gebue(re)n mochte uut/
ocsuyne va(n) e(n)nige(n) hanteringe(n) die mette(n) voirs(creven) goede(n) totte(n) daghe/
van heden en(de) tot de voirs(creven) amelr(ijc) en(de) zijn oer navolgen(de) des(er) (con)dicie(n)/
de quitinge sal hebbe(n) gedaen hier op mocht sijn verschene(n)/
oft gevalle(n) Voert es besproke(n) en(de) hebbe(n) gewillecoert de voirs(creven)/
oft gebuerde dat navolgen(de) des voirs(creven) es de voirs(creven) amelrijck/
oft sijn naeste oir tzijns gebreken(de) de voirs(creven) quiti(n)ge d(er) voirs(creven)
//
goede dede en(de) hij oft sij dan d(aer) nae de selve v(er)cochten dat dan de/
voirs(creven) claes bynne(n) jaers nae dat die also vercocht wordden de naeste/
sijn soude moete(n) om alsulken pe(n)ninck als een and(er) d(aer) om t(er) goed(er)/
trouwen en(de) sond(er) argelist geve(n) soude Ende voert oft de voirs(creven)/
amelr(ijc) bynne(n) den voirs(creven) tide dat de q(ui)tinge voer hem als voirs(creven)/
steet open staet de huysinge vand(en) voirs(creven) goeden niet en hielde/
in goeden state en(de) reparacie(n) van wande en(de) van dake dat dan/
de voirs(creven) claes die selve soude moege(n) doen rep(ar)eren en(de) dat/
den voirs(creven) amelr(ijcke) ind(er) quitingen rekene(n) en(de) bewijse(n) daenlegge(n)/
mette(n) wercluden die dat hadde(n) gewracht pryke(re) m(er)cels/
decembr(is) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt