SAL7348, Act: V°192.2-R°193.1 (337 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°192.2-R°193.1  
Act
Date: 1454-12-24

Transcription

2019-09-13 by Jan Boncquet
Alsoe als amelrijc pynnoc en(de) jouffr(ouwe) magriete van scoenhove(n) zijn huyvrouwe/
come(n) sijn bijden raede vander stad te kinne(n) geven(de) hoe ande(re)n wijlen jan ende/
daniel van scoenhove(n) gebruede(re) met d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) magriete(n) te wete(n) inde(n)/
jae(re) xiiii[c] xxxv iiii dage in meye uut machte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en)/
op alle de goede des voirs(creven) amelr(ijx) besedt wae(re)n d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) huerd(er)/
suster leefdage lanck va(n) hondert rinsch(e) en(de) l hollan(sche) gulden(en) tsjaers en(de) dat/
ten besorge d(er) selv(er) huerd(er) sust(er) om dat sij bij regime(n)te dat de voirs(creven) amelr(ijc)/
te dier tijt hadde moege(n) uut jonchl jonckheid(en) oft and(er)s aen neme(n) niet/
bistier en soude werdde(n) gemaect d(aer) af de brieve noch lagen ond(er) de/
secretar(is) versueken(de) gesamend(er) hant want sij nu met malcande(re)n volcomel(ic)/
eens wae(re)n en(de) de voirs(creven) jan va(n) scoenhove(n) des te binne(n) sijnde ge(con)senteert/
hadde datme(n) de voirs(creven) brieve also v(er)re alst in hem wae(r) de(n) voirs(creven) gehuyssce(n)/
tsame(n) soude geve(n) gem(er)ct dat de selve brieve op hen niet en wae(re)n gemaect/
also hij seide dan t(er) goed(er) trouwe(n) en(de) om de reden(en) voirs(creven) en(de) zij nu des/
met malcande(re)n oic wel verdroege(n) en(de) zij hen behoefde(n) mette(n) hue(re)n te/
behulpen des sij oft de voirs(creven) brieve in wesen(en) bliven(de) niet gedoen en/
soude(n) co(n)nen dat de raet vand(er) stad hen soe v(er)re woude v(er)sien oft/
den voirs(creven) hue(re)n zwag(er) en(de) brued(er) daneele ond(er)wijsen en(de) bedwinge(n) met/
rechte dat zij de voirs(creven) brieve mochte(n) gecrige(n) Soe eest dat h(ier) op/
de stad bij gemeyne(n) overdrage vand(en) raide huer e(r)nstege brieve/
den voirs(creven) daniele gescreve(n) en(de) met hue(re)n bode ind(er) stad va(n) luydick/
d(aer) hij woenachtich was gesonden heeft v(er)sueken(de) dat hij (con)se(n)teerde/
de(n) voirs(creven) sijne(n) zwag(er) en(de) sust(er) de voirs(creven) brieve bijde(n) reden(en)/
voirs(creven) te hemw(er)t te neme(n) om hue(re)n wille d(aer) met te doen oft dat/
hij mits goeden en(de) onste(n) geleide dat hem inde(n) selve(n) brieve(n) was
//
gegeve(n) en(de) betekent quame tot seke(re)n dage(n) tot loeven(en) om zijn reden(en) ter/
(contra)rien bijtebringe(n) en(de) men soude hem doen gescien recht en(de) justicie also/
behoiren soude Nochtan en heeft hij eenwerf en(de) anderwerf alsoe/
v(er)maent en(de) ten leste(n) gewaerschout wae(r) hij niet en quame datme(n)/
de voirs(creven) brieve den voirs(creven) gehuysscen soude ov(er)geve(n) niet wille(n) come(n)/
Also dat te(n) uut(er)sten de raet vander stad gevisenteert des hem h(ier) afn/
eenwerf en(de) anderwerf gescreve(n) was en(de) gehoirt den bode op sijne(n) eedt/
die hem de brieve hadde gep(rese)nteert get(er)mineert heeft voe(r) redene/
en(de) recht datme(n) nae alle gelegenth(eit) en(de) dese en(de) ande(re) voergeschie/
denisse tott(er) saken dienen(de) de voirs(creven) brieve sculdich es den vors(creven)/
gehuysscen overtegeven om hue(re)n wille d(aer) met te doene en(de)/
alsoe bevole(n) den secretar(is) d(aer) die ond(er) lagen hen de selve/
te geve(n) alsoe zij deden om dat d(aer) met voertaen nyeman(de) nu(m)m(er)meer/
behulp noch hynd(er) gesciede(n) en(de) soude p(rese)ntib(us) burg(imagistro) et plu(r)ib(us) aliis/
ta(m) scabinis q(uam) (con)siliar(iis) dec(embris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt