SAL7348, Act: V°216.4-R°217.1 (376 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°216.4-R°217.1  
Act
Date: 1455-01-21

Transcription

2020-01-17 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse tusschen gielise vand(er) stoct als geleit nader stat recht va(n) loven(e)/
totten [goeden] jans en(de) arnts wilen ghijsels voe(r) de so(m)me va(n) xl guld(en) rijd(er)s/
in deen zijde en(de) janne yveten als momboe(r) sijns wijfs suster der/
vors(creven) gebruede(re)n in dande(re) alse vanden goeden nade selve gebruede(re)n/
gebleven die de vors(creven) gielis aenveert hadde tonrechte also de selve/
gel jan yveten meynde bij dien also hij seyde dat de vors(creven) gebruede(re)n ja(n)ne/
zedele(re) die den vors(creven) gielise den vorg(eruerde) brief t(er) so(m)me(n) toe va(n) ix r(insch)/
guld(en) en(de) niet voird(er) ov(er)gegeve(n) hadde als sij storven niet meer tacht(er) en/
wae(re)n dan de selve ix r(insch) gul(den) de welcke de vors(creven) ja(n) yvete(n) metten/
coste vand(en) vors(creven) beleide(n) p(rese)nteerde te bet(alen) Hopen(de) dat de vors(creven) giel(is)/
d(aer) op va(n) alle den goeden d(er) selv(en) gebruede(re)n va(n) [bij] hem aenveert rekeni(n)ge/
en(de) bewijs doen soude Dair tege(n) de vors(creven) gielis dede segge(n) dat/
hij den vors(creven) brief geheel ov(er) hadde en(de) d(aer) voe(r) beleit wae(r) hopen(de) dat/
hem de vors(creven) xl rijd(er)s aende goede volgen soude(n) en(de) oft de vors(creven) ja(n)/
yveten die voldoen wille p(rese)nteerde de vors(creven) giel(is) van allen
//
sijnen gebreke en(de) aenveerden hem dueghdelic te cle(re)n en(de) oft de/
selve goede bet(er) sijn dan zijn gebrec hem en(de) den ande(re)n/
erfgename(n) te laten volgen dair mede hij hoepte te gestane/
Was gewijst met desen worden dat giel(is) met sijne(n)/
beleide ongehouden sal bliven vand(er) aensp(ra)ken des vors(creven)/
jans yveten behoudelic des vors(creven) gielijs p(rese)ntacie cor(am)/
o(mn)ib(us) scab(inis) januarii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt