SAL7348, Act: V°233.1 (410 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°233.1  
Act
Date: 1455-02-03

Transcription

2020-03-19 by Jan Boncquet
Item hadewijch weduwe lodewijcx wilen poelman en(de) arnt hue(r) sone/
prius emancipatus die zeke(re)n stoet tegen gorise van sinte peters/
gehadt hebben om tolbier oft camchijs van eender ca(m)men dair/
de vors(creven) gorijs gronthee(r) af es gelegen te lovenjoil aende kercke/
der vors(creven) hadewijgen en(de) hue(re)n kynde(re)n toebehoe(re)nde want zij tselve/
tolbier niet gheve(n) en woude(n) in p(rese)ncia hebben geloeft ind(ivisim) den/
vors(creven) gorise tusschen dit en(de) groet vastenavont naestcomen(de)/
metten ande(re)n erfgenamen vand(er) vors(creven) ca(m)men vanden vorscr(even)/
tolbiere loflike vesticheit te doene met sulker condicien dat/
de vors(creven) weduwe gestaen sal hue(re)n leefdach lanc van elken/
brousele met drie potten hoppen oft biers alsulke alsmen inde/
vors(creven) ca(m)me brouwen sal en(de) na hue(r) doot sullen hue(r) erfgename(n)/
gehouden zijn sesse potte geliken biere den vors(creven) gorise van elke(n)/
brousele te gheven Inde est fideiussor joh(ann)es poelman (com)mor(ans)/
in p(re)positistrata Et duo p(ri)mi kersmake(re) opp(endorp) fe(bruarii) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt