SAL7348, Act: V°274.2-R°275.1 (487 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°274.2-R°275.1  
Act
Date: 1455-03-14

Transcription

2020-06-26 by Jan Boncquet
Item het is comen in rechte inde banc voe(r) meye(r) en(de) sinte peters manne/
van loven(e) her claus van sinte goricx ridde(r) [als] meye(r) ende heeft aengesproke(n)/
jasp(ar) vander molen sinte peters man den welcken mychiel van olmen/
meye(r) van poederle gevangen hadde en(de) den vors(creven) meye(r) van loven(e)/
ten versueke vander stat als sinte peters man gelevert seggende/
dat in eenen gevechte dat gheboert wae(r) te he(re)ntals de vors(creven) jasp(ar)/
eenen geheten clause de trumpene(re) met eenen stocke geslagen hadde/
also dat de selve claus dair af svielde en(de) dat de selve claus corts/
dair na omtrent ter plaetsen dair dien slach geschiede inde doot/
bleef welcke pointe hij boet te thoenen en(de) aen dwelc de vors(creven)/
jasp(ar) sijn lijf en(de) goet hadde verbordt niet myn want hij als/
gened(ich) rechte(r) des lijfs weyge(r) sijn woude soe hoepte hij dat de vors(creven)/
jasp(ar) hem inden name van onsen gened(ichen) hee(re) eenen wech/
doen soude in cypers en(de) jaer en(de) dach dair inne woenen/
en(de) dair na eenen wech te romen en(de) ten lesten tot dien eenen/
wech te meylanen oft alsulken beternisse als de vors(creven) sinte peters ma(n)ne/
wijsen souden Dair tegen de vors(creven) jasp(ar) in sijnen verantweerden dede/
seggen ontkynnen(de) den meye(r) zijn vermet en(de) al wart dat hijt/
volcomentlijc thoende hoepte hij datter hem dat niet letten en soude/
bij bete(re)n reden(en) Te weten dat hij comen(de) sijns wechx met sijnen/
gebue(re)n ongewapent gelaeght wert bij den vors(creven) clause ende/
sijnen hulpe(re)n die gewapent wae(re)n en(de) opsettelijc en(de) bedect lagen/
in een huys ende den vors(creven) jasp(ar) dair voe(r) lijden(de) quam de selve/
claus met sijnen hulpe(re)n met gespannen(en) gelaeden(en) bogen en(de) opgerichte(n)/
wapen(en) oplopen(de) den selven jaspair die ov(er)noet en(de) om zijn lijf te bescudden/
vlieden moest in een huys in welke huys de selve claus oft de zijne den/
selven jaspair volchden doer een vynste(r) dair inne clymmen(de) en(de) jaeghde(n)/
also den selven jaspar uut dien huyse also dat hij vlieden(de) en(de) van anxte/
sijns lijfs int gasthuys en(de) opt gewijdde moeste loopen en(de) al hadde hij dan/
zijn lijf verweeren(de) geraict den voirs(creven) clause hoopte hij nochtan dair aen/
nyet verboert te hebben mair na recht d(er) aenspraken ongehouden te sijne/
Seyde oic dat de voirs(creven) meye(r) ne(m)mermeer thoene(n) en soude dat hij vanden/
slaghe hem gesciet vanden voirs(creven) jasp(ar) gestorve(n) wae(r) want na dat zij also/
gesceiden wae(re)n werdt de voirs(creven) claes wed(er) vechten(de) met ande(re)n p(ar)tijen d(aer) hij/
met eend(er) pijken gesteken wert t(er) eerden en(de) cort d(aer) na t(er) selver plaetsen/
/ sond(er) opstaen sterf Welke poente(n) de voirs(creven) jaspar boet te thoene(n)/
hopen(de) d(aer) om vand(er) aenspraken los te wezen Wair op s(in)te pet(er)s/
manne(n) wijsden beyde de p(ar)tijen tot hue(re)n bethoene en(de) ten dage/
d(aer)toe dienen(de) thoende v de voirs(creven) meye(r) genoech ind(er) substancie(n)/
des hij hem v(er)meten hadde dair na thoende de voirs(creven) jaspar/
insgelijcx alle tgene des hij bijgeleecht hadde also dat te(n) uut(er)ste(n)/
de he(re)n sinte pet(er)s ma(n)nen gemaent vanden meye(r) wijsden voer/
een vo(n)nisse dat de voirs(creven) jaspar ongehouden zijn soude/
vander aenspraken die de voirs(creven) meye(r) te hemweert gedaen/
hadde p(rese)ntib(us) jasp(are) abs(oloens) burg(imagistr)[o] liberto de meldert mych(aele) abs(oloens)/
ludovico roelofs jud(oco) abs(oloens) joh(ann)e de oppendorp m(ar)cii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt