SAL7349, Act: R°1.2-V°1.1 (1 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°1.2-V°1.1  
Act
Date: 1455-06-23

Transcription

2016-10-26 by Walter De Smet
Item wilman de mont wonen(de) te marilez heeft genome(n) en(de) bekent dat/
hij genome(n) heeft tegen janne en(de) warnie(re) van riwecheal gebruede(re)/
ix boende(r) en(de) xviii roede(n) lants dair af de iii(½) boende(r) liggen brake/
eens o(m)megedaen
tot zomercoerne te bezayen dair af de twee boende(r)/
zijn om gedaen It(em) iii boende(r) en(de) vii roeden braken ii(½) boend(er)/
dair af om gedaen en(de) de iii boende(r) en(de) een roede met wynt(er)coern(e)/
bezayt te marilez en(de) d(aer) omtrint Welke goede de voirs(creven) warnier/
tot noch gehoude(n) heeft Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen van/
halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) ix jae(re)n lanck d(aer) nae volgen(de)/
elcx jairs dae(re)n bynne(n) voir xii mudde en(de) vii dosijne(n) corens/
goet en(de) payabel pacht van marilez mate van thiene(n) alle jae(re)/
sinte andriesmisse te betalen en(de) te marilez te leve(re)n den voirs(creven)/
ja(n)ne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne de voirs(creven) lande binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne wel en(de) loflijc/
eens overmesten gelijc regenoten It(em) en sal de voirs(creven) wy(n)ne/
gheen recht hebben int wynt(er)coren nu bezayt sijnde ende dies/
sal hij vand(en) pachte ts(en)te andriesmisse naestcomen(de) ongehouden
//
sijn soe v(er)re de mate vanden lande nae advenant gedraecht/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de vruchten vand(en) voirs(creven) lande/
jairlijcx indoen in een schue(re) te marilez oft te nordrengnez/
d(aer) hij die tsijne(n) laste hue(re)n sal o(m)me de vruchte(n) d(aer) inne/
te blive(n) tot dat de voirs(creven) jan vande(r) yersten betaelt sal/
zijn Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede laten/
tsijne(n) afsceiden besayt en(de) gewonne(n) gelijc voirs(creven) steet It(em)/
want den vors(creven) wynne geleent zijn iii[c] schove stroes/
en(de) tcaf dair uut comen(de) soe sal hij gehoude(n) zijn dat/
ten ynde vanden t(er)mijne te restitue(re)n It(em) en(de) oft de voirs(creven)/
wynne iii mudden core(n)s jairlijcx geborcht woude hebben/
alsoe hij doen mach tot oechste v(er)volgen(de) sal hij die tot/
thiene(n) moeten leve(re)n It(em) sal de wy(n)ne de chijse uuten/
goeden gaen(de) jairlijcx moeten betalen in afslage vanden/
voirs(creven) pachte Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) It(em) de voirs(creven)/
wy(n)ne heeft geloeft dat hij alle co(m)me(r) uute(n) voirs(creven) genoe(m)pde(n)/
goede(n) gaende alsoe betale(n) sal in afslage va(n)d(er) so(m)me(n) voirs(creven) alsoe/
in tijts dat de voirs(creven) gebruede(re) noch de voirs(creven) goede dair bij niet/
bescadicht en w(or)de(n) cor(am) abs(oloens) m(eer)sb(er)ge junii xxvi
ContributorsJan Bonquet
Moderated byJan Bonquet
Last update: 2014-09-22 by Inge Moris