SAL7349, Act: R°238.1-V°238.1 (499 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°238.1-V°238.1  
Act
Date: 1456-03-12

Transcription

2018-08-01 by Walter De Smet
Cont zij allen lieden dat willem palaert van breyeshem sone wilen/
jans in p(rese)ncia heeft genomen tegen meester pete(re)n gans/
dwinhof des selfs meest(er) peters gelegen toverhem metten/
wynnen(de) lande gelegen inde prochie van meldert te houden/
te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomen(de) eenen/
termijn van neghen jae(re)n lanc sonder middel vervolgen(de) Elx/
jaers dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) de helicht van allen den vruchten/
jaerlix d(air) op wassen(de) en(de) van desmen dair op sayen sal met vorwerde(n)/
soe wanner die vors(creven) vrucht tijtverdich sal zijn af te doene dat/
hij dat den vors(creven) meest(er) pete(re)n in tijts sal laten wete(n) op dat hij/
aldair come(n) moge oft yeman(de) senden en(de) soe wa(n)neer dair/
e(n)nich vrucht gebonden sal wesen om inne te vue(re)n sal de/
vors(creven) wynne des vors(creven) meester pet(er)s deel eer hij tsijnen/
vueren mach inne vue(re)n Item sal de vors(creven) wynne soe wa(n)neer/
des vors(creven) meest(er) peters deel gedorsschen sal [sijn sal] tselve gedeelte/
te loven(en) oft te thienen leve(re)n [en(de) desgelix alle dande(r) vruchte(n) des vors(creven) meest(er) pet(er)s op de vors(creven) goede wassen(de)] daert den vors(creven) meest(er) pete(re)n/
gelieven sal Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne den/
vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde hebben sal voir uut den bogart den [achter]/
dwynhoff behoudelic dat meest(er) pet(er) vors(creven) hebben sal half dooft/
d(air) op wassen(de) Item sal de vors(creven) wynne alle jae(re) zijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde wel en(de) loflijc mergelen twee boender lants en(de)/
niet myn en(de) des sal de vors(creven) meest(er) pet(er) hem eene hulpe/
setten also lange als hij m(er)gelt Item sal de vors(creven) wynne/
alle jae(re) hebben zijnen t(er)mijn due(re)nde een dachmale lants/
inden somerart om d(air) op te sayen des hem gelieve(n) zal/
niet vanden archsten noch vanden besten lande [tsijnen proffite] Item es vorw(er)de/
dat de vors(creven) wynne alle de voesteringhe vanden vors(creven) goeden/
etten sal met zijne(n) beesten en(de) te meste maken en(de) dat mest/
vue(re)n opt vors(creven) lant slants meesten proffite en(de) nergerens eld(er)/
It(em) sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande wynnen werven en(de)/
mesten wel en(de) loflic gelijc reengenoeten bove(n) en(de) beneden en(de) alle de arde laten liggen also hijse nu wy vant met hue(re)n stucken/
Item en sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande niet moge(n) hoer/
vruchten sonder des vors(creven) meest(er) pet(er)s (con)sent Item sal de vors(creven)/
wynne den vors(creven) meest(er) pete(re)n alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde gheven twee hond(er)t walme(re)n om de huysinge dair/
mede te decken en(de) alsmen die aldair v(er)dect sal de vors(creven) wy(n)ne/
de(n) dachue(re)n betalen wercluden den montcost geven en(de) meest(er)/
peter sal de dachue(re)n betalen Item sal de vors(creven) wynne
//
sijnen termijn lanc due(re)nde alle de vors(creven) lande besayen na dat elc/
jaer vanden arde eysschen sal op zijne(n) cost It(em) sal de vors(creven) wynne/
jaerlix den vors(creven) meest(er) pete(re)n halen [in sijn huys aldair] een voeder houts/
opden bosch en(de) des sal de vors(creven) meest(er) pet(er) thout betalen It(em)/
sal de vors(creven) wynne den vors(creven) meest(er) pete(re)n xx roeden/
lants bereyden om vlas op te sayen oft [ander vruchten die] dyt meest(er) pete(re)n/
gelieft gelieve(n) sal bij also dat de vors(creven) wynne oic hebben en(de) voir/
hem bereiden sal desgelike xx roeden lants En(de) tvlas afsijnde/
sal de vors(creven) wynne de vors(creven) xl roeden d(air)t vlas op stonde moege(n)/
bereiden te raepsaye [tsijne(n) proffite] op dat hem gelieft en(de) niet and(er)s en(de)/
indien gevalle sal de vors(creven) meest(er) peter dair voe(r) hebben/
dwynt(er)coren van xl roeden lants sond(er) afslach des vors(creven) is/
Item en sal de vors(creven) wynne bynnen den vors(creven) t(er)mijn/
[sond(er) consent des vors(creven) meester peters] niet mogen houden in pechtingen gheene ande(re) lande/
Item sal vort de voirs(creven) wynne hebben vanden vors(creven) meest(er)/
pete(re)n in pechtinge(n) en(de) jaerhueren den vors(creven) t(er)mijn duere(n)de/
den groeten beempt voir tgroot huys gelegen jaerlix om en(de)/
voe(r) twelif scilde te xiiii st(uvers) tstuc tsinte mertens messe/
te betalen Item sal de vors(creven) wynne den vors(creven) beempt/
bevreden en(de) also bevreedt laten gelijc hij ten aenveert heeft/
It(em) sal de selve wynne de beken vand(en) selven beempde vege(n)/
en(de) jaerlix ruyme(n) wel [en(de) loflijc] Item sal de vors(creven) wynne den vors(creven)/
meest(er) pete(re)n jaerlix ii werf halen [te loven(en)] met zijne(n) wagen en(de)/
p(er)den en(de) des sal hij den vors(creven) wynne gheve(n) den montcost/
[Item want de vors(creven) meest(er) pete(r) den vors(creven) wynne geleent heeft xv guld(en) pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc soe es vorweerde dat hij die betalen sal met vier guld(en) pet(er)s of de weerde als voe(r) tsjaers en(de) op tvierde jaer drie pet(er)s It(em) heeft de selve meest(er) peter den vors(creven) wynne geleent sesse sacke even(en) die de selve wynne geloeft heeft den vors(creven) meest(er) pete(re)n te betalen als den grooten art somer coren heeft It(em) heeft hij vort den vors(creven) wynne geleent eene(n) sn mudde rox lovensche die hij hem oic betalen zal als den groote(n) art rogge heeft] Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) Hier af zijn borgen des/
vors(creven) wynne(n) als principale sculde(re)n ongesund(er)t jan/
lambrechts zweer des vors(creven) wynne(n) en(de) arnt lambrechts/
zone des selfs jans en(de) zwager des vors(creven) wynne/
Et p(ri)m(us) roel(ants) hortbeke m(ar)tii xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-10-21 by Jos Jonckheer