SAL7349, Act: R°239.1-V°242.1 (500 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°239.1-V°242.1  
Act
Date: 1456-03-04

Transcription

2019-12-18 by Walter De Smet
Het sijn comen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) jan van he(re) van/
promelles soen godfroits godfroits wilen van wees die bij jouffr(ouwe)/
marien zijne(n) moeder weduwe des voirs(creven) wilen godfroits/
alse geleit in den rechte des stat van loven(e) tot/
allen den goeden wilen vrouwe magrieten weduwe/
he(re)n jans wilen vand(er) housse houssie(re)n he(re) va(n) prumelles/
voirs(creven) en(de) van vieux genappe ridders na den recht v voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) gegoedt ende/
gheerft is in alle de selve goede geg gelegen/
te prumelles te glabbais te genepien [en] te vieux/
genappe in huysen hoven wynnen(de) landen beemde(n)/
bosschen tsijse pachte renten h(er)lichen rechten/
en(de) allen ande(re)n hue(re)n toebeh(oerten) in deen zijde en(de)henricke ja(n)ne van baisieu wonen(de) te glabbais soen/
[arnts wilen va(n) glabbais] met pie(r)arde va(n) baisieu momboir katlijnen va(n)/
baisieu sust(er) des voirs(creven) jans in dande(r) [in dande(r)] welcs wile(n) art/
met scep(enen) br(ieven) va(n) loeven(e) [va(n) goesse(n) vande(n) kerchove(n) de(n) jonge als geleyt totte(n) goede(n) arnt va(n) tolifault] gegoet en(de) geerft was in een stuck/
oud(er) bosch en(de) heyde houden(de) xxiiii boend(er) oft d(air) omtr(ent)/
gehete(n) le boix plante van goesse(n) va gelege(n) te prumel(les)/
inde p(ro)ch(ie) van vieulx genappe voirs(creven) tussce(n) de h(er)strate/
gaende va(n) loeven(e) te nyvele w(er)t op deen zijde de(n)/
wech gaende va(n) genepien te hoilloncourt op dand(er) zijde/
de goede jans va(n) prumell(es) op de derde en(de) de goede/
tscloest(er)s va(n) hafflighe(m) op de vierde zijde Alse va(n)/
eene(n) heyde(n) stucke(n) erfs ond(er) heyde en(de) bosch [houd(ende) omtr(ent) vii boender gelege(n) opde zide te nyvelew(er)t] beg(re)pe(n)/
binne(n) de(r) mate(n) vande(n) voirs(creven) xxiiii boende(r) die de/
voirs(creven) jan va(n) prumell(es) aensprac Seggende dat wile(n)/
de voirs(creven) vrouwe vand(er) houssiere(n) dat stucke va(n) vii boende(re)n/
[bylive(n) hue(re)n leven(e)] besadt alse hue(r) wettich erve en(de) dies mechtich was
//
t(er) tijt als de voirs(creven) godfroit zijn vad(er) tot huere(n) goede(n) geleit/
waert ende dat hue(r) wy(n)nen en(de) dieneren der selver/
vrouwe(n) beeste(n) op de selve plaetse d(air) op te dier tijt gheen/
bosch en stont plaghe(n) te weyen en(de) te huede(n) en(de) dier [tijt] te/
gebruycken(e) gelijc hue(re)n wettige(n) erve Seyde voirt de selve/
jan dat die plaetse va(n) outs v(er)scheyde(n) hadde gelege(n) en(de)/
noch laghe met m(er)ckelike(n) tekene(n) va(n) oude(n) grechte(n) vande(n)/
voirs(creven) bossche dwelc de voirs(creven) wile(n) art va(n) basieu gecrege(n)/
hadde seyd en(de) dat de selve art na dat hij de(n) voirs(creven)/
boix plante gecrege(n) hadde de voirs(creven) plaetse vande(n) vii/
boende(re)n binne(n) corte(n) jare(n) h(er)w(er)t tot den beg(ri)pe vande(n)/
voirs(creven) zijne(n) bossche inne geslage(n) en(de) met nuwe(n) grechte(n)/
gevreedt hadde Seyde voirt de selve jan va(n) p(ru)mell(es)/
dat de voirs(creven) heyde va(n) zeve(n) boende(r) zider d(er) aflivich(eit)/
vander voirs(creven) vr(ouwe) vand(er) houssiere(n) uutgeslage(n) ware met/
bossche Seggen(de) voirt dat al en ware tvoirs(creven) ond(er)scheet/
vande(n) oude(n) grechte(n) niet soe ware nochta(n) m(er)ckelijc/
dat de voirs(creven) xxiiii boend(er) va(n) eene(n) struycke niet come(n) en/
ware want dbosch des voirs(creven) jans va(n) basieu en(de) zijnre/
medeplichte(re)n ware besedt met oude(n) opgaende(n) eycken/
en(de) [op] de voirs(creven) vii boende(r) stond uutgeslach va(n) scaerhoute/
en(de) and(er)s niet Seggende voirt dat de wy(n)ne(n) en(de) de/
dien(er)s d(er) voirs(creven) vr(ouwe) vand(er) houssiere(n) der ande(re)n liede beesten/
dair op comen(de) die toebehoirde(n) arts van tolifa voirsete(n) oft hue(re)n/
wy(n)ne(n) vande(n) voirs(creven) vii boende(re)n al afjaechden Seyde voirt/
de voirs(creven) jan de prumell(es) dat de oude chijsboeke(n) va(n) zijnre/
heerlich(eit) dair onder de(n) voirs(creven) bosch zij(n)re wed(er)p(ar)tie(n) gelege(n)/
ware begrepen dat hij op de(n) bosch plante hadde xvii/
pe(n)ni(n)ge tsijs d(air) af hij en(de) zijn voirsete(n) in heffinge(n) jaerl(ijx)/
ware(n) geweest en(de) dat hij op elc boend(er) erfs binne(n) zijnre/
heerlich(eit) gelege(n) hadde i d(enier) chijs Seyde vort dat
//
de voirs(creven) wile(n) aert va(n) basieu zee(r) corts va(n) zijne(n) voirs(creven) bossche/
met rechte v(er)lore(n) en(de) he(m) afgepaelt ware(n) drie dach(mael) oft d(air)/
omtrint toebehoiren(de) de(n) gasthuse va(n) nivele [genepien] die hij oft zijn/
voirsete(n) insgelijcx sond(er) recht te henw(er)t getoge(n) hadde(n) Tot dese(n)/
seyde hij datme(n) t(er) waerheit vynde(n) soude dat de(n) bosch plante/
byde(n) vorde(re)n des voirs(creven) arts va(n) tolifa d(air) af dien come(n) ware/
gecrege(n) was ind(er) mate(n) houden(de) xvi oft xvii boend(er) En(de) al/
mocht de voirs(creven) ja(n) va(n) basieu meyne(n) dat hij en(de) zijn voir/
seten also wale op de voirs(creven) vii boende(r) als opde(n) ande(re)n bosch/
gebruyc gehadt hadde(n) dat en soude hem niet letten aengesie(n) dat des voirs(creven) jans het en ware dat de selve ja(n) van/
basieu va(n) dien gebruyck duechdelike(n) tittel hadde va(n) v(er)crige/
oft successien des hij hoopte dat ne(m)m(er)meer zijn en soude Oec/
ware sijn vader te wete(n) de voirs(creven) godfroit aflivich worde(n) ter/
tijt alse de voirs(creven) jan een jonc kint was na welke(n) tijt hij bij/
e(n)nige(n) zijne(r) vriende(n) bute(n) lants woenende v(er)mo(m)boert ware geweest/
die zij(n)re goede(n) cleyn achtes geslage(n) hadden Oec en hadde/
de voirs(creven) ja(n) va(n) prumell(es) alt(oes) gewoent tot omtr(int) x jae(re)n/
h(er)w(er)ts bute(n) lants oft e(m)mer vand(er) plaetse(n) voirs(creven) en(de) alsoe/
mochte(n) de voirsete(n) des voirs(creven) jans va(n) basieu tgebruyc/
vande(n) voirs(creven) vii boende(re)n aen hen geslage(n) hebbe(n) Seyde/
voirt de voirs(creven) jan dat hij ware enich wettich sone/
vande(n) voirs(creven) wile(n) godfroit zijne(n) vad(er) en(de) also de naeste/
levende vande(n) voirs(creven) vii boende(re)n P(rese)nteren(de) alle poente(n) in feyte(n) gelege(n) en(de) die he(m) nootlijc ware(n) te thoene(n) en(de)/
mette(n) mynste(n) te gestane hopende dat he(m) en(de) zij(n)re/
voirs(creven) guedinge(n) de voirs(creven) plaetse(n) gelege(n) buyte(n) de(n) voirs(creven)/
oude(n) grechte(n) en(de) by(n)ne(n) den nuwe(n) mette(n) houte d(air) op/
staende volge(n) soude(n) en(de) sculdich ware(n) te volgen/
Dair jege(n) de voirs(creven) ja(n) va(n) basieu met zijne(n) medeplichte(re)n/
dede segge(n) dat hem die aensprake ne(m)m(er)meer onstade/
doen en soude bijden reden(en) h(ier)na v(er)claert Ierst seyde hij/
ontkinnen(de) des voirs(creven) jans va(n) prumelles voirtsette(n) dat
//
wilen godfroit abry tvoirs(creven) bosch va(n) en(de) heyde va(n) xxiiii boende(re)n/
groot oft d(air) omtrint alse zijn p(ro)per erve besadt ter tijt als hij/
leefde en(de) d(air) uut starf alse uut zijne(n) wettige(n) erve en(de)/
dat dien na zijn en(de) zijns wijfs doot bleef en(de) verstarf/
op aerde abry gehete(n) va(n) tolifa zijne(n) wettige(n) sone welc/
aert dien oec also besete(n) hadde gelijc zijne(n) wettige(n) erve/
Seyde voirt dat de selve art dien bosch tot div(er)se(n) stonde(n)/
en(de) aen div(er)se p(er)sone becu(m)mert hadde voir hoff en(de) hee(re)n/
oec voir scepen(en) va(n) loeven(e) met div(er)sen rinte(n) en(de) onder/
de(n) andere(n) met drie m(ud)[de] core(n)s die de voirs(creven) wile(n) art/
va(n) basieu dair op voirmaels v(er)crege(n) hadde Seyde voirt/
de voirs(creven) jan verwerde(r) dat wile(n) de voirs(creven) art va(n) basie(u)/
de(n) selve(n) bosch ind(er) mate(n) va(n) xxiiii boende(re)n jege(n) de(n) voirs(creven)/
art va(n) tolifa gecocht en(de) gecrege(n) hadde en(de) dair af/
gued(inge) ontfange(n) voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loeven(e) alsoe h(ier)/
voe(r) v(er)cleert steet Seyde en(de) vande(n) selve(n) coepe [en(de) mate(n)] ge/
lofte(n) va(n) waerscap en(de) genoechdoen Seyde noch de selve/
jan dat de voirs(creven) wile(n) godfroit abry voe(r) art zijn sone/
tot de(n) tide vand(en) voirs(creven) guedinge(n) en(de) d(air) na de voirs(creven) art/
van basieu tot op dese(n) dach va(n) ov(er) x xii xx xxx xl/
jare en(de) d(air) bove(n) de(n) voirs(creven) bosch en(de) plaetse va(n) xxiiii/
boende(r) gebruyct en(de) gepossesseert hadde deen voir en(de)/
dande(r) na alse hue(r) wettige erve Ende alse yema(n)ts/
beesten a(n)ders dan de hue(re) oft heurre wy(n)ne(n) d(air) op q(ua)me(n)/
dat zij dat hadde(n) vernome(n) en(de) die doen af schutte(n)/
Seyde voirt dat de voirs(creven) wile(n) godfroit abry de werde/
vande(r) voirs(creven) bossche alsoe wale vande(n) voirs(creven) vii boende(re)n/
alse vande(n) ande(re)n div(er)se(n) p(er)sone(n) v(er)huert en(de) v(er)pacht hadde(n)/
en(de) dier v(er)hueringe(n) alsoe peyslijc gebruyct toesiende vande(r)/
voirdere(n) des voirs(creven) jans va(n) prumell(es) en(de) oec vande(r)/
selve(r) ja(n)ne die also de voirs(creven) ja(n) va(n) basieu seyde t(er)/
voirs(creven) plaetse(n) va(n) prumell(es) en(de) d(air) omtr(in)t gewoent en(de)/
al meest zijne(n) leefdach v(er)keert hadde Welke poente/
de voirs(creven) jan boot te thoene(n) (et)c(etera) hopen(de) dat he(m) en(de) zij(n)re gued(ingen)
//
de voirs(creven) goede(n) volge(n) soud(en) Op welc p(ar)tijsscap beyde de voirs(creven)/
p(ar)tie(n) gewijst ware(n) tot hue(re)n bethoene en(de) na dien dat beyde/
de p(ar)tien hue(re)n dach va(n) thoenisse v(er)waert en(de) alrehande poente(n)/
gethoent hadde(n) hebbe(n) de he(re)n scep(enen) va(n) loeven(e) om tweescey/
dich verste(n)nisse en(de) om donckerheyt vand(en) gelege(n)th(eyt) d(er) plaetse(n)/
en(de) ond(er)sceyde d(air) af de getuge(n) ruerde(n) de selve plaetse bij tween/
va(n) hen en(de) eene(n) sec(re)tar(is) doen visiteren en(de) oec ald(air) bij (con)sente/
en(de) ov(er)geve(n) va(n) beyde(n) p(ar)tie(n) alreha(n)de mu(n)ime(n)te(n) va(n) brieve(n)/
getuychnisse(n) van wette(n) en(de) oec p(ar)tic(u)lere(n) p(er)sone(n) aengehoirt/
also dat de voirs(creven) jan va(n) prumell(es) als aenlegge(r) gethoent/
heeft Inden yersten [met iii wettige ma(n)ne(n)] dat de voirs(creven) vrouwe vand(er) houssiere(n)/
hielt en(de) besadt de voirs(creven) heyde va(n) vii boende(re)n d(air) questie af is/
alse hue(r) p(ro)per erve en(de) dat hen d(air) af voirstonde va(n) ov(er)/
xxx xl jae(r) Seggen(de) voirt dat zijt selve hue(re)n ouders/
hadde(n) hoire(n) segge(n) Vercle(re)nde voirt een vande(n) selve(n) getuge(n)/
dat hij ov(er) xl jaer gehuedt hadde de beeste(n) d(er) voirs(creven) vrouwe(n)/
en(de) va(n) d(air) aen huere(n) wy(n)nen op tvoirs(creven) kijfgoet alse op de/
goede d(er) voirs(creven) vrouwen peyslijc en(de) vredelijc sond(er) dat he(m)/
yema(n)t d(air) inne v(er)bodt oft beledt dede Tuygende voirt de selve/
drie p(er)sone dat hen kinlijc was dat de voirs(creven) vrouwe vand(er)/
houssiere(n) ter tijt als zij godfroit va(n) weys d(air) toe dede leyde(n)/
d(er) selver goede wel mechtich was d(air) mede te doene der hue(r)/
geliefde als huere(r) p(ro)pre(n) erve It(em) na dese(n) droech een ander/
goet man dat hij ande(re)r goed(er) lyede(n) beeste(n) gehuedt hadde va(n)/
outs en(de) dat hij somwile dreef doir de(n) voirs(creven) bosch van xvii boend(er)/
en(de) oec ov(er) de tkijfgoet en(de) dat hij he(m) alsdan beduchte gepa(c)t/
te werde(n) va(n) wege(n) gotfroits va(n) tolifa oft zijte(r) vonde(n) hadde/
It(em) is bijde(n) voirs(creven) wethoude(re)n va(n) loeven(e) bevonde(n) dat tvoirs(creven)/
bosch plante ind(er) mate(n) va(n) xvii boende(re)n oft d(air) omtr(int) begricht/
leecht met teeken(en) va(n) oude(n) grechte(n) en(de) dat tvoirs(creven) kijfgoet/
d(air) aen en(de) bute(n) de(n) selve(n) oude(n) grechte(n) leecht bevreedt met/
v(er)havene(n) nuwe(n) grechte(n) die bij sekere(n) getuge(n) in g(r)[o]te(n) getale/
gecleert w(er)t gemaect geweest binne(n) x oft xii jare(n) en(de) va(n)/
wege(n) des voirs(creven) wile(n) aerts va(n) basieu die die insloech
//
It(em) thoende de voirs(creven) ja(n) va(n) p(ru)melles dat van oude(n) tide(n) op/
tvoirs(creven) kijfgoet gheen hout en plach te stane en(de) des d(air)/
op stonde dat dat was come(n) va(n) selfs en(de) uutslage It(em)/
waert bij de(n) voirs(creven) wethoud(ere)n bevonde(n) dat op tvoirs(creven) bosch/
plante va(n) xvii boende(re)n va(n) zee(r) oude(n) tide gestaen hadde(n)/
en(de) noch stonde(n) opgaende eycken It(em) thoende hij met/
de(n) rintmeest(er) en(de) oude(n) chijsboecken des selfs jans dat gotfr(oit)/
va(n) tolifa wilen en zijn nacomel(ingen) besitters vande(n) voirs(creven) boix/
plante jaerlijx betaelt hadde(n) xvi d(enieren) chijs It(em) cleerde(n) voirt/
de wethoude(re)n va(n) vieulx genappe mette(n) voirs(creven) rintm(eeste)r dat/
de he(re) va(n) p(ru)melles op elc boende(r) erfs ond(er) he(m) liggende/
hadde va(n) erfchise i d(eniere) en(de) dat de(n) selve(n) bosch en(de) oec/
tvoirs(creven) kijfgoet gelege(n) ware(n) binne(n) d(er) h(eer)lich(eit) des voirs(creven) jans/
va(n) prumell(es) It(em) de voirs(creven) ja(n) va(n) basieu kinde op de(n) voirs(creven)/
gront dat hij uut zijne(n) voirs(creven) bossche v(er)lore(n) hadde met/
rechte iii dach(mael) boschs jege(n) tgasth(uys) van nyvere [genepien] gelege(n)/
tussce(n) de(n) selve(n) sijne(n) bosch en(de) tvoirs(creven) kijfgoet also die d(air)/
bepacht ligge(n) D(air) na exhibeerde noch de voirs(creven) jan uut/
hande(n) vande(n) wethoude(re)n va(n) vieulx genappe voirs(creven) i chyro/
graph dwelc de voirs(creven) wethoude(re)n uut hue(re)n coffe(r) hadde(n)/
gehaelt te(n) bevele va(n) onse(r) gened(ichs) he(re) de(n) h(er)toge also/
dat blijcke bij seke(re)n ma(n)dem(en)te die zij de(n) voirs(creven) wethoude(re)n/
va(n) loeven(e) ald(air) thoende(n) beg(ri)pen(de) t(er) substa(n)cie(n) dat aen/
gehete(n) jan abry oud(er)vader des voirs(creven) arts cochte jege(n)/
henr(icken) va(n) hasoit de(n) voirs(creven) bosch plante houden(de) xvii/
boend(er) [paulo] en(de) dat gesciede int jaer xiii[c] lxv in dece(m)br(is) It(em) thoende de voirs(creven) jan mette(n) rintm(eeste)r des goidsh(uys) van/
hafflige(m) dat aert va(n) tolifa de(n) voirs(creven) bosch na begrijp va(n)/
eenre cedulle(n) gevedt hadde te leve(re)n tussce(n) de oude grechte(n)/
en(de) oft de voirs(creven) abt de(n) selve(n) bosch gecocht hadde dat hij/
niet meer en soude hebbe(n) geeyscht den de voirs(creven) xvii/
boend(er) by(n)ne(n) de voirs(creven) oude grechte gelege(n) It(em) thoende hij/
voirt met eene(n) getuge die droech dat hij voirmaels gecocht/
hadde jege(n) arde va(n) tolifa vi r(insche) g(ulden) erflic op de(n) voirs(creven) bosch
//
plante houden(de) xvii boend(er) de welke hij namaels v(er)cochte de(n)/
voirs(creven) ernoul wile(n) va(n) basieu It(em) thoende hij voirt met ii goede/
ma(n)ne(n) dat de(s) voirs(creven) jans va(n) p(ru)mell(es) vad(er) aflivich ware/
geweest omtrint xl jaer en(de) zij d(air) eene(n) lange(n) tijt va(n) jare(n) geregeert bij eene(n) zijne(n) oem woenen(de) inde(n) lande va(n) name(n)/
en(de) ande(re)n p(er)sone(n) va(n) zijne(n) wege(n) die d(en) goede des selfs jans/
zie(r) weynich oft zijns p(ro)ffijts zee(r) cleyne achte specialijc om/
deswille dat des voirsc(reven) jans moed(er) met he(m) vele stoots ende/
geschilts hadde Droege(n) tot die(n) de selve twee getuge(n) dat/
de voirs(creven) jan te p[ru]mell(es) en(de) d(air) omtrint buye vast gewoent hadde/
omtrint x jae(r) en(de) niet lange(r) Dragen(de) oec de selve getuge(n) en(de)/
meer andere huerre best(en) conden dat de vors(creven) ja(n) van p(ru)mell(es) vande selve(n) kijfgoede ware recht oec en(de) erfgename va(n) wile(n) godfroide/
zijne(n) vader en(de) also de naeste levende vande(n) voirs(creven) kijfgoede/
[Te(n) ynde va(n) dese(n) bewijsde de voirs(creven) ja(n) de p(ru)mell(es) t(er) p(rese)ncie d(er) scep(enen) va(n) loeven(e) en(de) bij v(er)kinne(n) zij(n)re wed(er)p(ar)tie(n) dat hij op beyde(n) zijde(n) vande(n) selve(n) kijfgoede(n) zijn lande liggende hadde te dier meyni(n)gen dat m(er)ckelijc ware dat tvoirs(creven) kijfgoet dwelc een hangende vande(n) berghe is gesplete(n) ware uut des selfs jans erve om datmens metter ploech vuechlijc niet gewi(n)ne(n) en conste]/
Na desen heeft de voirs(creven) ja(n) va(n) basieu gethoent [met vier goede(n) ma(n)ne(n)] dat godfroit/
wile(n) va(n) tolifa tgebruyck vande(n) voirs(creven) bosch plante en(de) oec vande(n)/
voirs(creven) kijfgoede in ettinge(n) hadde gehadt bij seke(re)n p(er)sone(n) die(n) zij/
de weyde d(air) af v(er)huerde va(n) ov(er) x xii xx xxx jae(r) en(de) d(air) bove(n)/
mair wyen de p(ro)p(ri)eteyt vande(n) selve(n) kijfgoede(n) toebehoirde en/
wiste(n) zij niet It(em) dede de voirs(creven) ja(n) va(n) basieu exhibe(re)n/
de guedinge d(air) me voirg(enoemt) dair mede sijn [vader] inde voirs(creven) bosch/
h(ier)onde(re)n xxiiii boend(er) int jaer xiiii[c] xliiii gegoet ware/
en(de) desgelijcx i quita(n)cie d(air) mede goesse(n) vande(n) kerchove alse/
geleit tot de(n) goede(n) arts va(n) tolifa sijn beleidt vande(n) voirs(creven)/
xxiiii boende(re)n bosch quijtgescouwe(n) hadde va(n)der dat(en) xl jae(r)/
Dair na thoende hij met goede(n) ma(n)nen dat de voirs(creven) ja(n) va(n)/
p(ru)melles omtri(n)t genepien d(air) tvoirs(creven) kijfgoet laghe v(er)keert hadde/
eenen tijt va(n) jare(n) mair gevraecht hoe langhe droege(n) zij/
bij huere(n) eede dat zij des niet en wisten Droege(n) noch/
drie goede ma(n)ne(n) dat de voirs(creven) godfroit va(n) tolifa dat ind(er)/
voirs(creven) maten tvoirs(creven) bosch mette(n) kijfgoede besete(n) hadde mair oft/
onder wat tittle oft rechte en wisten zij niet It(em) thoende/
hij voirt dat godfroit wile(n) va(n) tolifa d(er) lied(er) beeste(n) op tvoirs(creven)/
kijfgoet hadde doen af schutten Byde(n) welke(n) de voirs(creven) jan
//
va(n) basieu meynde inde voirs(creven) goede te blive(n) niet jege(n) staen(de)/
tgene des de voirs(creven) ja(n) va(n) p(ru)melles gethoent hadde D(air)/
op de scepen(en) va(n) loeven(e) gemaent wijsde(n) voir een vo(n)nisse/
dat de voirs(creven) vii boender d(air) questie om is volge(n) sele(n) de(n)/
voirs(creven) ja(n)ne de p(ru)mell(es) en(de) zijnre guedinge(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) va(n) loeven(e) come(n) is p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) martii q[ua]rta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-10-21 by Jos Jonckheer