SAL7349, Akte: R°329.1-R°330.1 (640 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°329.1-R°330.1  
Act
Datum: 1456-05-31

Transcriptie

2018-12-07 door Walter De Smet
It(em) jan [voet geheete(n)] de cuype(re) sone geldens de cuype(re) wonen(de) inde prochie va(n) rode/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van/
goerde vrancx zijn thof [des selfs gordts] geleg(en) te rode mette(n) wynnende lande dair/
toe hoe(re)nde alsoe verre als te rode en(de) te cortelke geleg(en) zijn en(de)/
oic mette(n) eeusele [gelijc dat] geleg(en) is opde biest te rode [It(em) de twederde van (½) boend(er) maybemps gelegen inde kerbempde It(em) i(½) dach(mael) beemps geleg(en) inde v(er)beempde It(em) i(½) dach(mael) beemps geleg(en) aende roenstrate It(em) (½) boend(er) beemps opden bruel It(em) (½) dach(mael) beemps geleg(en) opde vorste beemde] houden(de) Te houden(e)/
te hebben en(de) te winne(n) van half meye lestlede(n) eene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dander [sonder] middel volgen(de)/
Elx jairs dae(re)n bynne(n) om te weten de voirs(creven) wynnen(de) lande/
om de helicht van allen den vruchten en(de) coren(en) daer op wassen(de)/
ende de voirs(creven) eeusel [en(de) beemde] om en(de) voir xxix hollan(tsche) [guld(en)] oft de werde/
dair af in ande(re)n goeden gelde deen helicht dair af te kersmisse/
en(de) dander helicht ts(in)[te] jansmisse bap(tis)[te(n)] te betalen(e) alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
wyn als de voirs(creven) vrucht tijtverdich sal zijn de selve leve(re)n sal/
op zijne(n) cost inden banc en(de) dan selenze de voirs(creven) goert en(de)/
de wyn half en(de) half deylen ende alst gedeylt sal zijn soe/
sal de wynne den voirs(creven) goerde zijn helicht in sijn schue(re) leve(re)n/
eer hij sijns selfs helicht sal moegen rue(re)n It(em) es vorwerde/
soe wanneer de voirs(creven) goert zijn helicht doet dorsschen soe/
sal de wynne den dorssche(re) den montcost gheve(n) en(de) op zijne(n)/
cost goerde zijn coren d(air) af comen(de) te loven(en) oft taerscot leve(re)n/
dairt den selve(n) goerde best gelieve(n) sal en(de) goert sal den dorssche(re)/
de dachue(re)n betalen en(de) des sal de wynne hebben tsesthienste/
mol(evat) It(em) sal de voirs(creven) de wyn hebben half [half] doeft dat wassen/
sal jairlijcx op de voirs(creven) goede It(em) sal de selve [wyn] goerts oeft leve(re)n/
te loven(en) en(de) goert sal den leze(r) betalen en(de) de wyn [sal] den leze(r) den/
montcost gheve(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wynne(n)/
werven en(de) besayen gelijc zijn reengenoete(n) op zijn getidege voren/
en(de) tselve lant laten te sijne(r) afscheide gelijc hijt aenverden sal/
te weten den wynt(er)aert besayt met wynt(er)coren(en) en(de) den ande(re)n/
aert besayt met oergoele ende den derden aert brake eens o(m)gedaen
//
It(em) sal de voirs(creven) wynne allet stroe dat int voirs(creven) hof/
comen sal beke(re)n te meste en(de) tselve mest op tvoirs(creven)/
lant vue(re)n slants meesten p(ro)fijte behoudelijc dien dat/
hij daer uut sal moegen scudden iii[c] walme(re) om de/
huysinge dair mede te decken It(em) sal de voirs(creven) goert en(de)/
jan de wyn copen jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde lxxv/
mandelen stroes d(air) af sal goert de twee dele betalen sal/
en(de) de wyn terdel die hij oec te meste beke(re)n sal als/
voe(r) It(em) mach de voirs(creven) wyn alle jae(re) op dat hij wilt/
hoervruchten een half boender lants met erweten/
en(de) een dach(mael) lants met rapen maer de voirs(creven) goert/
sal hebben deen helicht dair op wassen(de) It(em) is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wyn jaerlijcx den voirs(creven) due(re)nde halen/
sal xii voeder mergels op [de] cuyle daerse de voirs(creven)/
goert copen sal [omtrent lovenjoul] met alsulken gespanne als hij heeft en(de)/
dat met consente des selfs gorts vue(re)n op de voirs(creven)/
lande daer best behoeve(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wyn/
jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sayen opde voirs(creven) goede/
vi mol(evate) lijnsaets op zijne(n) cost en(de) tvlas daer af comen(de)/
sal de wynne doen hante(re)n totten droegen(en) en(de) opbinden/
toe en(de) dan selen de selve goert en(de) wyn half en(de)/
half deylen [en(de) gorde sijn helicht te loeven(en) leve(re)n] op alsoe dat de voirs(creven) goert tsaet op dierste/
jair leve(re)n sal en(de) de wyn saelt hem wed(er)gheve(n) ten/
ynde van zijne(n) t(er)mine It(em) sal de voirs(creven) [wyn] de huysinge/
houden vand(er) ond(er)ster rikelen ned(er)wert [op zijne(n) cost] It(em) alsme(n) den/
voirs(creven) walm op de voirs(creven) huyse v(er)dect oft dair aen plect/
oft yet maecte van ouden wercke sal de wyn den werck/
lieden den montcost geven en(de) goert [sal] de hue dachue(re)n/
betalen en(de) de wyn sal den leem halen It(em) sal goert/
uut behouden th[duv]uys mett(er) vouten en(de) eene(n) coren sold(er)/
int outhuys It(em) sal de voirs(creven) wyn goerde doen drie
//
corweyen [jaerlix] It(em) mach de voirs(creven) wyn struncken alle struncboeme willegen/
en(de) popele(re)n als zij tijtverdich zijn sullen die wassen sullen op de/
voirs(creven) goede It(em) mach de voirs(creven) de wyn opde voirs(creven) goede/
struncken en(de) houwen berhoudt op struckboeme en(de) anders niet/
alst tijtverdich es en(de) de helicht vanden berhoude sal de voirs(creven)/
goert hebben [D(air)] op alsoe dat [sal] goert de helicht vanden werckgelde/
betalen [en(de) de wynne saelt hen te loven(en) leve(re)n] It(em) waert alsoe dat de voirs(creven) wynne e(n)nige v(er)droeghde/
struncboeme afhieuwe dat hij voir elcken v(er)droeghde(n) boeme/
ii poten vanden selven aerde setten sal It(em) sal de voirs(creven)/
wyn de voirs(creven) goede laten te sijne(n) afscheide(n) gegrecht bethuynt/
en(de) bevreedt gelijc hij die bevonden heeft te sijnen aen comen/
It(em) waert alsoe dat e(n)nich vande(n) voirs(creven) p(ar)tien scheiden woude(n)/
ten yersten vi jae(re)n oft ten lesten jae(r) van hue(re)n t(er)mine dat/
zij dat malcande(re)n een jair te voren sullen seggen Hier/
af zijn borgen des voirs(creven) wynnen gelden voet zijn vader en(de) jan/
vanden eycken sone henr(ix) wonen(de) te rode Et duo p(ri)mi insup(er) p(ri)m(us)/
lynt(re) m(er)sberge maii ult(ima)
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer