SAL7349, Act: R°356.1-V°356.1 (683 of 698)
Search Act
previous | next
Act R°356.1-V°356.1  
Act
Date: 1456-06-09

Transcription

2019-01-16 by Walter De Smet
Alsoe voir de(n) rade vand(er) stad come(n) zijn here henric ridde(r) ev(er)ard/
ts(er)arts gebruedere(n) willem va(n) mons wout(er) vande(n) wynckele daneel/
van watermale en(de) jan wijtvliet in deen zijde en(de) her vfrederic he(re)/
te wittha(m) ridde(r) in dande(re) van div(er)sen poente(n) van gescille h(ier)na/
v(er)cleert die zij jege(n) malcandere(n) uutstaende hadden Te wete(n)/
uut ocsuyne vande(n) goede(n) jans ts(er)arts gehete(n) ter deect ge/
lege(n) tot ov(er)yssche en(de) d(air) omtrint die de voirs(creven) her frederick/
gecocht heeft en(de) d(air) af de voirs(creven) p(er)sone als borghe(n) jans ts(er)arts/
voirs(creven) voer dofficie vande(n) rintm(eeste)rscape te bruessele tot huerre/
lossinge(n) de pe(n)ninge(n) trecken en(de) bueren selen En(de) yerst soe/
wie vande(n) voirs(creven) p(ar)tie(n) inde pontpe(n)ni(n)ge vande(n) voirs(creven) v(er)coepe/
gehoude(n) soude wesen It(em) wye gehoude(n) soude zijn de(n) voirs(creven)/
h(er) fred(eric) genoech doen en(de) waerscap te doene vande(n) goede(n)/
voirs(creven) It(em) wye vande(n) selve(n) p(ar)tie(n) de p(ro)ffite(n) vande(n)/
selven goede(n) zijd(er) de(r) seste(n) dach va(n) julio dat de voirs(creven)/
comescap gesciede en(de) de(n) co(m)mer d(air) uut gaende tot de(n)/
dage toe va(n) hede(n) hebbe(n) en(de) cuelen soude It(em) vand(er)/
vesticheit van een deel inde(n) groten wouwer tov(er)yssce/
den voirs(creven) goede(n) toebehoiren(de) d(air) in zij discorderde(n) ov(er)midts/
dat de voirs(creven) h(er) henr(ic) en(de) zijn medeplichtere(n) seyde(n) dien/
chijsgoet te wesen en(de) de voirs(creven) h(er) frederic meynde t(er)/
(con)trarie(n) dat dien te leene gehoude(n) soude wesen van/
bernarde vander spout Heeft de raet vander stad aen/
gehoirt de voirs(creven) p(ar)tie(n) in alle tgene des zij en(de) elc va(n)/
hen hebbe(n) willen segge(n) en(de) bijbringe(n) de(n) voirs(creven) poenten/
aengaende te voe(re)n goede delibe(r)acie d(air) op gehadt ge/
t(er)mineert en(de) uutgesproken voir recht Inde(n) yerste(n)/
soe v(er)re ind(en) voirs(creven) comescap gheen vorw(er)de bij express/
gesciet en is alse vande(n) pontgelde te betalen dat dan/
tselve pontgelt betaelt sal worde(n) bij de(n) ghene(n) die d(air)/
inne na de natue(re) vand(er) bancke(n) recht d(air) die onder/
liggen gehoude(n) is It(em) dat de voirs(creven) h(er) henr(ic) en(de)/
zijn medeplichte(re)n de voirs(creven) gelofte(n) van genoechdoen en/
warand(er)scape doen selen den voirs(creven) her fredericke
//
na de(n) rechte vand(er) stad ov(er)midts dat de pe(n)ni(n)ge also zij/
bekinden in huerre ontlastinge(n) bekeert soude(n) worde(n)/
behoudelijc dat de voirs(creven) daneel va(n) wat(er)male die/
eene(n) wettige(n) brued(er) heeft en(de) also beyde erfgename(n)/
zijn wile(n) jans va(n) wat(er)male gelijc de(n) voirs(creven) p(er)sone(n)/
borghe voir den voirs(creven) janne ts(er)arts gehoude(n) sal zijn/
inde helicht vande(r) laste die elke(n) va(n) hen d(air) o(m)me soude/
moege(n) gebueren Ende oft de voirs(creven) h(er) henric en(de) zijn/
medeplichte(re)n meyne(n) dat ande(re) dan zij die oec borghe/
waren voir de(n) voirs(creven) ja(n)ne ts(er)arts oft oec des voirs(creven)/
daneels brued(er) insgelijcx hen inde(n) last vand(er) waerscap/
t(er) hant staen souden Dair af is gecleert dat zij/
hen d(air) af moegen besorge(n) eer zij de pe(n)ninge vande(n)/
goede(n) come(n)de t(er) ontlastinge(n) vande alsulke(n) p(er)sone(n) sele(n)/
laten comen It(em) dat de voirs(creven) h(er) henr(ic) en(de) zijn mede/
p(ar)tien trecken sele(n) en(de) hebbe(n) alle de p(ro)ffite(n) vande(n) selven/
goede(n) tot den dage toe van heden gecome(n) en(de) d(air)tege(n)/
v(er)gelde(n) alle co(m)mer en(de) last vande(n) selve(n) goede(n) oec gecome(n)/
En(de) oft de voirs(creven) her frederic yet d(air) af gehave(n) heeft/
oft ande(re) va(n) zijne(r) wege(n) dat hij dat restituere(n) sal/
behoudelijc hadde hij e(n)nige(n) co(m)mer uute(n) selve(n) goeden/
gaende v(er)leecht dat hij dat d(air) aen af corten sal It(em)/
dat de voirs(creven) her henric en(de) de zijne selen gestaen/
tvoirs(creven) gedeelte vande(n) vive(r) te goeden voir chijsgoet/
En(de) oft de voirs(creven) h(er) frederic d(air) in namaels e(n)nich/
gebreck vonde met rechte dat hij dair af/
staen sal op zijn beloep en(de) dat de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
malcande(re)n navolgende des(en) uutsprake(n) souden vol/
doen Act(um) in pleno (con)silio junii nona
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer