SAL7349, Act: V°366.1 (693 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°366.1  
Act
Date: 1456-06-22

Transcription

2019-01-22 by Walter De Smet
Nadien dat wouter van vertrike met rechte aengesproken/
heeft voir scepen(en) van wave(r) janne van waresch voir xl/
cronen en(de) xv armensche guld(en) die de vors(creven) jan van/
waresch des vors(creven) jans vader janne wilen van/
vertrike des vors(creven) wout(er)s vad(er) tot diens goeden de/
selve wouter geliet is [bekint heeft met scep(enen) br(ieven) va(n) loven(en)] en(de) dair inne de selve wout(er)/
meynde dat de vors(creven) jan de zone gehouden soude zijn/
overmits dat hij de have acht(er) zijne(n) vad(er) gebleve(n)/
hadde aenvert Dair af de selve jan hoepte onge/
houden te zijne bij seke(re)n reden(en) die hij opdede ende/
de vors(creven) scepen(en) van wave(r) tproces van dien bracht/
hebben voir scepen(en) van loven(en) soe hebben beyde de/
vors(creven) p(ar)tien achterlaten(de) trigoir van rechte te beyden/
zijden hen van dien en(de) ande(re)n twiste die zij hadden/
gesubmitteert ter uutsp(ra)ken vanden he(re)n scepen(en) van/
loven(en) de welke op den dach van heden hue(r) uutsp(ra)ke/
hebben gedaen inder manie(re)n also hier na volght Inden/
yersten dat elc p(ar)tie dragen sal zijn costen/
om des(en) zaken wille oft ande(re)n totten dage toe van heden/
geleden behoudelic dat zij den cost vand(en) hoetvart/
der vors(creven) scepen(en) va(n) wave(r) te gelike dragen sullen ende/
dair op hue(r) yngesette pe(n)ningen mogen trecken Item/
dat de vors(creven) jan van waresch quijt sal zijn en(de) ongehoude(n)/
vand(en) vors(creven) schout en(de) desgelix van allen aensp(ra)ken die de/
de vors(creven) wout(er) va(n) hem selven va(n) wege(n) jans [wilen] zijns/
vaders oft willems reers totten vors(creven) janne va(n) waresch/
soude mogen doen van wat saken dat zij totten dage toe/
van heden en(de) den vors(creven) janne oft ande(re)n die hem gelieve(n)/
sal ov(er)geven den vors(creven) scepen(en) brief om hem dair mede/
te mogen behulpen op arnde van bossuyt oft zijne(n)/
nacomelingen alse vand(er) eend(er) helicht der vors(creven) so(m)men [van twintich cronen] op/
dat hij can en(de) mits dien sal de vors(creven) jan van waresch/
gehouden zijn den vors(creven) woute(re)n te v(er)nuegen en(de) te betalen/
de so(m)me van twintich crone(n) te xxiiii st(uvers) tstuc deen helicht/
op alreheyligen dach naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht te/
paesschen dair na volgen(de) en(de) d(air) af den vors(creven) woute(re)n behoirlike/
vestich(eit) doen P(rese)ntib(us) omnib(us) scabinis junii xxii/
Sen(tentiatum) m(er)cels nausnyde(re) oct(obris) xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer