SAL7352, Act: R°254.1-V°254.1 (526 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°254.1-V°254.1  
Act

Transcription

2019-09-01 by kristiaan magnus
Vanden gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) geweest is tussce(n) janne/
de smet als voirgenge(re) en(de) p(ro)cur(eur) sgoidshuys van vlierbeke in deen zijde/
en(de) lodewijc va(n) ottenborch des selfs goidshuys wynne in hue(re)n hove te/
beetse in dande(re) alse vand(er) pechtinge(n) vand(en) vors(creven) hove vand(en) geheelen jae(re)/
van lvii Dwelc dierste jair was des vors(creven) wynne(n) en(de) vand(en) drien yersten/
paymi(n)ten des jairs lviii gedragen(de) elc paymi(n)t hond(er)t acht rinsche guld(en)/
en(de) loopende alsoe alle jae(re) iiii[c] xxxii rinsche gul(den) Van welke(n) seven/
paymi(n)ten de vors(creven) jan de smet als procur(eur) hyessch betalinge te hebben/
oft bewijssenisse hoopen(de) dat hem die sculdich was te werdden Dair/
op de vors(creven) wynne hem v(er)antweerden(de) hoopte nae zeke(re) t(er)minatie(n) onlanx/
biden raide vand(er) stat tusscen den procur(eur) als aenlegge(re) en(de) hem als v(er)weerde(re)/
uutgesproke(n) dat hij vand(en) iiii paymi(n)ten des jairs va(n) lvii genoech bewijsse/
nissen gedaen hadde op dat hij brachte goede quitan(cie) van henrike peters/
van xii rinsche guld(en) die de selve henric van hem hief in afslage sijnd(er)/
vors(creven) pechtinge(n) op tvors(creven) jair van lvii desgelix van lx [xl] rinsche guld(en)/
denijse laukens En(de) van xvii rinsche gul(den) en(de) vi stuv(er)s te xix(½) st(uvers) tstuc/
d(er) rinsch(er) gul(den) op tselve jair gegeve(n) nae uutwijse(n) sijnd(er) rekeni(n)gen/
en(de) der t(er)minacie(n) voe(r)ger(uert) soe denijse laukens soe der weduwen/
henricx wile(n) bornemans Ende op djaer van lviii zunderlinge opde/
drie paymi(n)ten op dat jair gevalle(n) en(de) voir dat de vors(creven) pechtinge/
gevo(n)nist was hoopte de vors(creven) wynne alsulke(n) bewijssenisse te doen(e) van/
betalinge(n) dat hij dair mede met rechte soude gestaen Tegen dwelc de/
vors(creven) procur(eur) repliceerde en(de) meynde dat de vors(creven) wynne ne(m)mermeer/
alsulke(n) quitan(cie) gebringe(n) en soude co(n)nen noch sulke(n) bewijssenisse opde/
vors(creven) iii paymi(n)te gedoen dat genoech sijn soude nae der stat recht/
Dair op de selve wynne tot sijne(n) thonisse en(de) bewijssenisse(n) gewijst was/
en(de) ten dage dair toe gestelt exhibeerde de selve wynne de vors(creven) drie/
quitancie(n) dyenen(de) op tvoirs(creven) jair van lvii ende op djair van lviii/
bewijsde hij opde vors(creven) iii paymi(n)ten soe bij strangheid(en) van rechte soe/
bij bevele vand(en) abt des vors(creven) goidshuys betaelt te hebben(e) de so(m)men/
en(de) p(ar)tijen hier nae v(er)cleert Inden yersten aen he(re)n clause van sinte guerix/
ridde(re) c lxxxiii rinsche guld(en) viii stuv(er)s It(em) aen denijse laukens te ii/
malen lx rinsche guld(en) It(em) aen derfgename(n) m(er)celijs wijlen vand(er) molen/
xxiii rinsche guld(en) i(½) st(uver) It(em) bewijsde voirt vanden reste vanden/
jae(re) van lvii voir de volle betalinge vand(en) selve(n) jae(re) gegeve(n) te hebbe(n)/
vii rinsche gul(den) wille(m)me van leele dyene(re) des vors(creven) abts It(em) noch sijne(n)
//
dyene(re)n in diverse(n) scouden lix rinsche guld(en) min (½) stuv(er) Bewijsde voirts/
den selven abt op tselve jair van lviii gegeve(n) te hebben soe in sijn/
hant soe voir een coe eene(n) hamel wijn en(de) bote(re) die gehaelt was/
en(de) swinne(n) tabbart de so(m)me van xxxi rinsche gul(den) vii stuv(er)s De/
selve winne pijnde hem oic te bewijsen(e) dat hij int vors(creven) hof gemaict/
hadde eene(n) stal die gecost hadde de p(ar)tien h(ier) nae genoempt Te/
weten(e) aen gheerde nijns den zeege(re) met sijne(n) knape i r(ijnsch) gul(den)/
viii(½) st(uvers) aen vaese den ty(m)merma(n) medegereke(n)t eene(n) stijpere inden/
molen gemaict iii r(ijnsch) gul(den) vii(½) stuv(er)s arnde vand(er) elsme(re)n en(de) sijne(n)/
knape aen decke(n) en(de) plecke(n) met walme en(de) latte(n) tsame(n) iii r(ijnsch) gul(den)/
v(½) stuv(er)s It(em) aen den smet xii(½) stuv(er)s Welke porceelen alsoe/
aende(n) selve(n) stal geleecht te hebben hij wel bewijsde mair niet en/
wairt gecleert dat bij beveele des vors(creven) abts was gesciet Pijnde hem/
oic de vors(creven) wynne te cle(re)ne dat van helichtwy(n)ninge(n) sijnd(er) pechti(n)ge(n)/
toebehoiren(de) en(de) and(er)s van seke(re)n lande hem ontbleve(n) wae(re)n twee/
rinsche gul(den) (½) stuv(er) en(de) x halst(er) corens Hoopen(de) mette(n) vors(creven) p(ar)tien en(de)/
so(m)men de vors(creven) iii paymi(n)ten vand(en) jae(re) van lviii genoech bewijst te/
hebben(e) ende dat hem vele dair af overde dat hem op tvierde/
paymi(n)t sculdich was tafslage te come(n) des hij hem getroeste totte(n)/
rechte Meynen(de) oic all w(ar)t dat hij vele myn bewijst hadde dat/
hij nochtan niet tacht(er) wesen en soude Dwelc de vors(creven) procur(eur)/
meynde dat al niet genoech en wae(re) en(de) dat hij met dien quitan(cien)/
en(de) bewijssenissen niet en soude gestaen Was gewijst ten uut(er)sten/
bijden he(re)n scepen(en) van loven(en) nae aensprake en(de) verantweerde(n) van beyden/
p(ar)tien en(de) thonisse des voirs(creven) wynne(n) dat de selve wynne metten bewijsse/
nissen en(de) quitancie(n) gedaen en(de) gheexhibeert op djair van lvii gestaen sal/
en(de) dat hem dand(er) pointe(n) vors(creven) opde iii paymi(n)ten vand(en) jae(re) va(n) lviii/
ter betalinge(n) in afslage comen selen Behalven heeft de wynne vande(n)/
uutleggene vande(n) stalle vand(er) helicht wy(n)ninge(n) en(de) vand(en) x halst(er) corens/
e(n)nich gebrec dat hij dair af volge aenden burg(er)meest(er) P(rese)ntibus om(n)ib(us)/
scabinis dempto mercels ap(ri)lis xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-14 by Sabrina Keyaerts