SAL7354, Act: R°279.1-V°279.1 (621 of 773)
Search Act
previous | next
Act R°279.1-V°279.1  
Act
Date: 1461-03-21

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Het sijn comen te rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) loeven(en) jan crappet als/
man en(de) momboir marien sijns wijfs weduwe jans wijlen brocteal in deen/
sijde en(de) jaspar chapon sone mertens chappon in dande(re) Aldair de vors(creven) jan/
crappet uut machte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) die hij heeft vander daet/
xiiii[c] xli twee daghe in januario van thien mudden corens der maten/
van nyvele erffpachts alle jae(re) sint andries messe apostels te betalen en(de) te nyvele/
te leve(re)n die de voirs(creven) brocteal cocht en(de) gecreegh op seke(re) goede en(de) pande des vors(creven)/
jaspars chappon te plancenoet te marantzart te ohain en(de) dair omtrint gelegen/
Van welken erfpachte nae dat de voirs(creven) jan crappet sijne brieve hadde gevo(n)nist/
en(de) leve(ri)nghe vand(en) panden genome(n) hij beg(er)de betalinge te hebben gelijck hij/
zeyde dat de voirs(creven) wijlen brocteal sijn voirsete voe(r) ende ande(re) nae tot noch/
hadde(n) gehadt Dair tegen de voirs(creven) jaspar chappon hem opponeerde en(de) en meynde/
niet dat sijn goede en(de) onderpande sunderlinge soe verre die onder de banck van/
plancenoet wae(re)n gelegen inden voirs(creven) erfpacht wae(re)n gehouden Want het/
wae(re) gesciet dat de voirs(creven) guedinghe biden voirs(creven) brocteal als selve geleid/
tot des vors(creven) jaspars goide den selven brocteal was gesciet en(de) die goede/
verthiert sijnde inde derde hant behielt dair op de selve brocteal/
den selven erffpacht nochtan dat dair [voe(r)] noyt pe(n)ninck noch hellinck en/
w(er)dden gegeven Ende dien acht(er)volgen(de) waest gebuert dat de vors(creven)/
wilen brocteal int jair xiiii[c] xlvii den vierden dach va(n) januario/
was comen voir scepen(en) van planchenoet Bekinnende des voirs(creven) es/
om hem in god te quitene ende zijne (con)sciencie te verwae(re)ne Sceldende/
quijt verworpende ende verthijende van allen den rechte actien en(de) prop(ri)e/
teyte die hij aende selve thien mudde corens mocht hebben gelijck/
tchyrograff der selver scepenen van planchenoet dat hij inden rechte/
exhibeerde uutwijsde Welck cyrograff alsoe hij seyde autentijck was/
en(de) int coffer vanden voirs(creven) scepenen van planchenoet bevonde(n) Buten/
welken en(de) meer ande(re)n reden(en) die hij alleg(er)de de vors(creven) jaspar meynde dat/
de vors(creven) jan crappet aenden vors(creven) erffpacht verdoelt ware Want tselve/
cyrograff inhielt dat gheen gelt voe(r) den vors(creven) erffpacht gegeven/
en was Dair op de vors(creven) jan crappet hem verantweerde
//
wederleyde de voirs(creven) aensprake ende meynde dat hem die aen sijn/
voirs(creven) scepen(en) brieve van loeven(en) ende sijne vredelike possessie die hij/
en(de) de sijne altijt tot heer toe vand(en) vors(creven) erffpachte hadde(n) gehadt gheen/
ontstade gedoen en conde aengesien dat dwedergae cyrograff voir ooge(n)/
niet en quam dwelc e(m)mer van rechts wegen behoift soude hebben/
Seyde oic dat van eender ande(re) hant dan vand(en) hant vanden/
clerc vanden scepen(en) van planchenoet was gescreven ende dat tgelike/
gescrifte int coffer vanden scepenen niet en was vonden en(de) datter/
oec vele meer pande wae(re)n der voirs(creven) thien mudden corens dan/
onder tscependom van plancenoet mochten liggen Seyde oic dat/
de voirs(creven) jaspar selve wairschap vanden voirscr(even) co(m)mere/
hadde geloift dair uut het bleeck dat dien dueghdelic met/
pe(n)ninghen was gecocht en(de) niet gemaict inder mate(n) alse de/
wederp(ar)tien alligeerden te wetenen ter goeder trouwen Ende/
dat oic mertijn chappon vader des voirs(creven) jaspars als een/
vanden momboiren vanden wettigen kinderen des voirs(creven) wile(n)/
jans brocteals den voirscr(even) erffpacht int capittel van ont/
fanghe den selven kinderen te profite gerekent heeft jairlix/
ende alsoe wale zeder den daet vanden voirscreven(en) cyrog(ra)ffe/
als dair te voren Dese ende meer andere pointe boet/
de voirs(creven) crappet te thoenen Hoopende wair hij die gethoene(n)/
conste dat hij bliven soude vanden voirs(creven) erffpachte in sijne(n)/
scepen(en) brieve(n) ende possessien Aldair ten uutersten nae aensprake/
verantweerden ende thoenesse van beiden p(ar)tien de he(re)n/
scepen(en) van loeven(en) gemaent vanden meye(r) wijsden voir een vo(n)nesse/
dat den voirs(creven) janne crappet den voirs(creven) erffpacht dair questie/
af es volghen sal Behoudelic der wederp(ar)tien hue(re)r actien/
vand(en) cyrograve voirs(creven) ter plaetsen dair dat es gemaict P(rese)ntib(us)/
om(n)ibus scabinis dempt(o) witte martii xxi/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-09-04 by Kristiaan Magnus