SAL7354, Act: V°208.2 (487 of 773)
Search Act
previous | next
Act V°208.2  
Act
Date: 1461-01-20

Transcription

2021-02-09 by kristiaan magnus
Want goird hanckairt als geleid na des(er) stad recht voir zeke(re) wettelike ende/
dueghdelike schult tot allen den goeden beyde have en(de) erve goirds vele sone/
wijlen gielis van oerbeke opden dach van heden hadde doen bescriven ende/
dach doen metter stad brieve goirde pasteel jans sone janne en(de) reeren wigg(er)s/
en(de) henne(n) knape met sijne(n) medeplichte(re)n die den vors(creven) geleidde(n) vand(en) vors(creven) goide(n)/
ongebruyc dede(n) aen een stuc erfs d(aer) een woeni(n)ge op te staen plach houden(de) een/
dach(mael) oft d(aer) omtri(n)t geleg(en) te nurode tussce(n) de strate in beyde(n) sijde(n) en(de) reyne(re)n/
wigger opde derde zijde It(em) den selve(n) goirde pasteel die van weyhue(re)n vande(n)/
vors(creven) erve van vier jae(re)n sculdich es alle jae(re) xvi st(uvers) t(er) goed(er) rekeni(n)ge(n) val(ens) iiii/
hollan(sche) gul(den) It(em) den vors(creven) janne en(de) ree(re)n wiggers aenveert en(de) te henw(er)ts/
getoge(n) hebben de steene en(de) thoutwerck vand(en) gevallen(en) huyse dat op tvors(creven)/
erve te staen plach en(de) dmest dat inde messye ald(aer) was Item den voirs(creven) he(n)nen/
de knape met sijne(n) medeplichte(re)n die aenveert en(de) te hemw(er)ts getoge(n) heeft/
dooft vand(en) vors(creven) erve vier jair lanck It(em) henrike thijs die van eene(n) dach(mael)/
lants geleg(en) tusscen janne wittweve(re) en(de) janne goirdts van sculdich es van/
vier jae(re)n elx jairs vijf mol(evate) rox val(ens) xx mol(evate) rox It(em) en(de) desgelix heeft/
de selve geleidde ind(er) manie(re)n vors(creven) doen bescrive(n) en(de) dach doen den vors(creven) goirde/
vele die hem ongebruyc doet aen een dach(mael) lants geleg(en) te nurode opde(n)/
driesch tusscen janne goirts goide en(de) lijbette(n) van oeckele Tot welken dage/
de vors(creven) p(er)sone(n) niet comen en zijn noch gheen van hen alhier te rechte/
gecomp(ar)eert en is Soe hebben de he(re)n scepen(en) van loven(en) ter manissen/
smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleidden vandes/
vors(creven) steet houden sal inde macht van sijne(n) vors(creven) beleide alsoe v(er)re alst/
noch voir hen comen is cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-26 by Kristiaan Magnus