SAL7354, Act: V°321.1 (697 of 773)
Search Act
previous | next
Act V°321.1  
Act
Date: 1461-05-18

Transcription

2020-01-10 by kristiaan magnus
Item gort anshems sone wilen gorts en(de) bertelmeeus anshems sone wile(n)/
jans sijn neve in p(rese)ncia hebben genome(n) en(de) bekint dat zij genome(n)/
hebben van he(re)n en(de) meest(er) baudewijne henricx van ziericxsee doctor/
inden gheesteliken rechte rector te loven(e) nu t(er) tijt alle alsulken thiende/
als de he(re)n vand(en) cap(it)len der nuwer fondacien der kercken van sinte/
peters te loven(e) hebben(de) en(de) houden(de) zijn inden dorpe en(de) p(ro)chien va(n)/
nederlynte(re) Te houden(e) en(de) te hebben van sint jansmesse naestc(omende)/
eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lanc deen na dand(er) zonder middel/
vervolgen(de) Elx jaers dae(re)nbynnen om en(de) voir hondert/
en(de) vijfen(de)neghentich guld(en) pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuc oft de werde/
in ande(re)n goeden ghelde vallen(de) te vier t(er)mijnen jairlix te [weten(e) dierste] tvierdel/
te paesschen dander tsint jacops dach de meerde(re) tderdel te bamisse/
d(aer) na en(de) tvierdel vierdel te kersmesse dat d(aer) na vervolghen sal/
te betalen den vors(creven) meest(er) baud(ewijn) meest(er) janne stockelpot en(de)/
meest(er) pete(re)n de rivo canoncke d(er) kercken vors(creven) oft hue(re)n seke(re)n/
geco(m)mitteerden den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m]/
met vorweerden dat de vors(creven) thiendeners op dierste jaer/
naestcomen(de) betalen sullen ten vors(creven) t(er)mijne(n) c en(de) lxxxvii pet(er)s/
ind(er) weerden vors(creven) en(de) vii(½) st(uvers) Item is vorweerde wart sake/
dat de vors(creven) thiendeners aende vors(creven) thiend(en) e(n)nige scade leden/
van tempeesten oft gemeyne(n) orlooge t(er) plaetsen vors(creven) datme(n) hen/
die oprichten en(de) afcortten sal gelijc ande(re) he(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n/
thiendeners bove(n) en(de) beneden doen zullen Item es vorweerde/
dat de vors(creven) thiendeners jairlix den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde/
allet tstroe dat vand(en) vors(creven) thienden comen sal v(er)laten sulle(n)/
den goeden lieden van nederlynte(re) en(de) nieman(t) and(er)s op dat/
zij hen d(aer) voir betalen also vele als and(er) van buyten dat/
copen souden en(de) dit salme(n) den goeden lieden va(n) ned(er)lynte(re)/
behoirlic in tijts condigen ind(er) kercken aldair Item es vorwerde/
dat den vors(creven) thiendeners den raetpsaet op dleste jair volghen sal/
al wart dat dien na sint jansmesse als dan gesneden wae(re) En(de)/
alle dese vorweerden (et)c(etera) Inde sunt fid(eiussores) gort anshems sone des vors(creven) gorts ende/
wout(er) lap sone wilen m(er)tens woenen(de) te nederlynte(re) Et/
duo p(ri)mi witte roel(ofs) maii xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-09-04 by Kristiaan Magnus